Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng số: 1714/QĐ-ub cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 52.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích52.08 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PH ĐÀ NNG
Số: 1714/QĐ-UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nng, ngày 17 tháng 04 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

V/v Điu chnh điu 1 Quy đnh đn bù thit hi do thu hi đt đ xây dng quc l 14B kèm theo Quyết đnh 859/QĐ-UB ngày 3-4- 1997

ca UBND lâm thi thành ph Đà Nng
ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994;

 • Căn cứ Pháp lnh v nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND mỗi cấp ngày 25-6-1996;

 • Căn cứ Quyết định 964/TTg ngày 26-12-1996 của Thủớng Chính phủ vê việc chỉ định UBND lâm thời thành phố Đà Nảng trực thuộc Trung ương;

 • Căn c điu 1 Quy đnh đên bù thiệt hại do thu hồi đt để xây dựng Quốc lộ 14B kèm theo Quyết định số 859/QĐ-UB ngày 3- 4- 1997 của UBND lâm thời thành ph Đà Nng;

 • Căn cứ ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng tại buổi tiếp xúc trực tiếp với các hộ dân cư thuộc diện giải tỏa, thu hồi đt để mở rộng đưng 2-9 (đon Đ Xu đi Hòa Cm) ở phường Khuê Trung (Thông báo số 131/TB-UB ngày 21-5-1997 của UBND thành phố Đà Nng);

 • Xét đ nghị của UBND phường Khuê Trung, Ban quản lý dự án Quốc lộ 14B, UBND quận Hải Châu tại Tờ trình số 45/ TT- UB ngày 22- 5- 1997; của Sở Đa chính-nhà đất thành phố tại Công vãn số 185/ CV- ĐCNĐ ngày 7-6-1997; của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 220/BC- XD ngày 2-6-1997; của Sở Tài chính-vật giá tại Tờ trình 343/TC-VG ngày 2- 6-1997;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay điêu chỉnh giá đất ở vị trí 1 tại các khoản 1.1; 1.2, điêu 1 của quy định đên bù thiệt hại do thu hồi đất để xây dựng Quốc lộ 14B (đoạn cây đa Đò Xu đến ngã tư Hòa Câm) kèm theo Quyết định 859/QĐ-UB ngày 3-4-1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng như sau:

 1. Đất trong đoạn đường từ km 14+800 (cây đa Đò Xu) đến km 15+ 284 (cầu Vịnh Đa), giá đất vị trí 1: 730.000 đồng/m2,

 2. Đất trong đoạn đường từ km 15+284 (cầu Vịnh Đa) đến km 16 + 605 (đường kiệt vào nhà ông Huỳnh Mua, tổ 14 và đường kiệt vào nhà ông Huỳnh Ngọc Tế, tổ 8), giá đất vị trí 1: 820.000 2.

 3. Đất trong đoạn đường từ km 16+605 đến km 16+840 (đường vào XN thực phẩm), giá đất vị trí 1: 910.000 đồng/m2.

Điều 2: Giá đất đối với các vị trí và các đoạn đường không điêu chỉnh ở quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 859/QĐ- UB ngày 3-4-1997 của UBND Lâm thời thành phố Đà Nẵng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-vật giá, Giám đốc Sở Địa chính- nhà đất, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông-công chính, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, Giám đốc Ban Quản lý dự án Quốc lộ 14B, Chủ tịch UBND các phường Khuê Trung, Hòa Cường và xã Hòa Thọ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tổ chức, hộ gia đình trong khu vực giải. tỏa thu hồi đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhn:

 • Nhu điu 4

 • TTHĐNDTP (b/c)

 • Lưu VT, KTTH, KTN, TH.
TM. UBND LÂM THỜI TP ĐÀ NANG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

ã ký)
Huỳnh Năm


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương