Ủy ban nhân dân thành phố hải phòNGtải về 8.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích8.88 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 935 QĐ/UB

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 1990


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành qui định tạm thời mức thu lệ phí công chứng Nhà nước
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được Hội đồng Nhà nước công bố ngày 11 tháng 7 năm 1989;

Căn cứ Thông tư 574-QLTPK ngày 10-10-1987 và Thông tư số 858-QLTBK ngày 15-10-1987 của Bộ Tư pháp quy định và hướng dẫn việc công chứng và thu lệ phí công chứng;

Xét đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này báo quy định tạm thời mức thu lệ phí công chứng của Phòng Công chứng đối với công dân và các tổ chức đến làm thủ tục công chứng.

Nguồn thu lệ phí công chứng nộp 100% vào ngân sách thành phố.Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp căn cứ qui định mức lệ phí đối với Phòng Công chứng Nhà nước để hướng dẫn mức lệ phí công chứng áp dụng với UBND các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn Phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã và thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp; ( Để báo cáo)

-Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng

-Như Điều 3;

-Chánh phó VP, CVNC,-Lưu Văn phòng.

T/M. UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH


(Đã ký)Đào An


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương