Ñy ban nhn dn Céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam tønh an giang §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 19.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích19.48 Kb.


ñy ban nh©n d©n CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

TØnh an giang §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------- ----------------------------------

Sè: 2114/1998/Q§-UB Long Xuyªn, ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 1998

QUYÕT §ÞNH CñA Chñ tÞch Uû ban NH©n d©n tØnh

VÒ viÖc bæ sung nhiÖm vô vµ thµnh viªn

Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng c¸c cÊp.

----------------
Chñ tÞch Uû ban NH©n d©n tØnh

- C¨n cø LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n (söa ®æi) ®­îc Quèc héi th«ng qua ngµy 21 th¸ng 6 n¨m 1994;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 154/1998/TTg ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 1998 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung nhiÖm vô vµ thµnh viªn Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng c¸c cÊp;

- Theo ®Ò nghÞ cña Ch¸nh V¨n phßng Uû ban Nh©n d©n tØnh;

- Víi sù tháa thuËn cña c¸c ban §¶ng vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n.

QUYÕT §ÞNH :
§iÒu 1. Bæ sung nhiÖm vô vµ cñng cè thµnh viªn Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng c¸c cÊp tõ tØnh ®Õn c¬ së ®Ó gióp Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh, Thñ tr­ëng c¸c së ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp trong c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng.
§iÒu 2. Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng tØnh cã nh÷ng nhiÖm vô sau :

1.- Thùc hiÖn sù phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan Nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, quÇn chóng nh©n d©n tæ chøc phong trµo thi ®ua yªu n­íc, ph¸t triÓn m¹nh mÏ, réng kh¾p, cã hiÖu qu¶, ®óng h­íng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ®Ò ra cho tõng giai ®o¹n.

Tæng kÕt, ph©n tÝch thùc tiÔn phong trµo, tõ ®ã ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch tæ chøc, chØ ®¹o, x©y dùng vµ nh©n réng ®iÓn h×nh.
2.- XÐt chän nh÷ng tËp thÓ vµ c¸ nh©n cã thµnh tÝch ®Æc biÖt xuÊt s¾c tõ phong trµo thi ®ua yªu n­íc ®Ó Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ó Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh ®Ò nghÞ Thñ t­íng ChÝnh phñ, Chñ tÞch n­íc quyÕt ®Þnh khen th­ëng.

§iÒu 3. Thµnh phÇn cña Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng tØnh gåm:

+ Chñ tÞch Héi ®ång do Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh kiªm nhiÖm.

+ C¸c Phã Chñ tÞch Héi ®ång gåm:

- Chñ tÞch Uû ban MÆt trËn Tæ quèc tØnh.

- Chñ tÞch Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh.

- Phã Chñ tÞch Th­êng trùc Héi ®ång do Chñ tÞch UBND tØnh bæ nhiÖm.

+ C¸c Uû viªn Héi ®ång gåm :

- Ch¸nh V¨n phßng Uû ban Nh©n d©n tØnh.

- Tr­ëng ban Ban Tuyªn gi¸o tØnh.

- Tr­ëng ban Ban D©n vËn tØnh.

- Chñ tÞch Héi N«ng d©n tØnh.

- BÝ th­ TØnh §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh.

- Chñ tÞch Héi Liªn hiÖp Phô n÷ tØnh.

- ChØ huy tr­ëng BCH Qu©n sù tØnh.

- Gi¸m ®èc C«ng an tØnh.

- ñy viªn chuyªn tr¸ch kiªm Th­ ký cña Héi ®ång lµ Tr­ëng phßng Thi ®ua - Khen th­ëng.

Tïy theo néi dung tõng kú sinh ho¹t cña Héi ®ång, Chñ tÞch Héi ®ång sÏ mêi ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan vµ ®oµn thÓ kh¸c ë tØnh tham dù.

§iÒu 4 . C¬ quan th­êng trùc cña Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng tØnh lµ V¨n phßng UBND tØnh.
§iÒu 5 . Héi ®ång lµm viÖc theo chÕ ®é tËp thÓ vµ theo quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång.

C¸c thµnh viªn Héi ®ång ®­îc sö dông bé m¸y cña ngµnh m×nh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc Héi ®ång ph©n c«ng.


§iÒu 6 . Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng c¸c huyÖn, thÞ x· do Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n huyÖn, thÞ x· lµm Chñ tÞch.

Tïy theo t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm cô thÓ, huyÖn, thÞ x· quyÕt ®Þnh c¸c thµnh viªn kh¸c cña Héi ®ång vµ chÕ ®é lµm viÖc theo tinh thÇn vµ néi dung cña Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng tØnh.§iÒu 7 . Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng c¸c së, ban, ngµnh, c¬ quan thuéc Uû ban Nh©n d©n tØnh do Gi¸m ®èc, Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan ®ã lµm Chñ tÞch Héi ®ång.

Chñ tÞch C«ng ®oµn ngµnh (nÕu cã) hoÆc Chñ tÞch C«ng ®oµn c¬ quan së, ban, ngµnh, c¬ quan thuéc Uû ban Nh©n d©n tØnh lµm Phã Chñ tÞch vµ c¸c Uû viªn gåm Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n (tæ chøc - c¸n bé, v¨n phßng, kÕ ho¹ch, lao ®éng tiÒn l­¬ng....) vµ c¸c ®oµn thÓ kh¸c (thanh niªn, phô n÷....).§iÒu 8 . Gi¸m ®èc, Thñ tr­ëng së, ban, ngµnh, doanh nghiÖp, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ x· c¨n cø theo QuyÕt ®Þnh nµy h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ c¬ së trùc thuéc cñng cè kiÖn toµn Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng b¶o ®¶m ho¹t ®éng thùc sù cã hiÖu qu¶, theo tinh thÇn ChØ thÞ 35-CT/TW cña Bé ChÝnh trÞ vÒ ®æi míi c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng trong giai ®o¹n míi.

§iÒu 9 . QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c quy ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.

§iÒu 10 . Gi¸m ®èc, Thñ tr­ëng së, ban, ngµnh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ, Ch¸nh V¨n phßng Uû ban Nh©n d©n tØnh, Tr­ëng phßng Thi ®ua - Khen th­ëng c¸c thµnh viªn t¹i §iÒu 3 cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Uû ban NH©n d©n tØnh an giang

N¬i nhËn: chñ tÞch

- Th­êng vô TØnh ñy,

- Chñ tÞch, c¸c Phã Chñ tÞch UBND tØnh,

- Chñ tÞch, c¸c Phã Chñ tÞch vµ c¸c

thµnh viªn Héi ®ång T§KT tØnh, (§· ký)

- C¸c së, ban, ngµnh, c¬ quan thuéc

UBND tØnh,

- H§ND, UBND c¸c huyÖn, thÞ x·,

- V¨n phßng TU vµ c¸c Ban cña §¶ng, Lª Phó Héi

- V¨n phßng UBND tØnh,- L­u VT.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương