Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình đỊnh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 9.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9.12 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 482/QĐ-UBND Bình Định, ngày 30 tháng 9 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ sung Quyết định 432/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh

về việc phê duyệt điều chỉnh suất đầu tư trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và bảo vệ rừng;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh suất đầu tư trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Văn bản 2670/TTr-SNN ngày 21/9/2011,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thời gian áp dụng suất đầu tư trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh tại Điều 1 của Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Thời gian áp dụng: thực hiện từ ngày 01/01/2011.

Điều 2. Quyết định này bổ sung Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như Điều 2; KT. CHỦ TỊCH

- Chi cục: LN; PHÓ CHỦ TỊCH

- Các BQL RPH, Rừng đặc dụng;- Lưu: VT, K3 (25b).
(Đã ký)


Trần Thị Thu Hà
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương