Xét Tờ trình số 03 ngày 06 tháng 4 năm 1991 của Sở Tài chính và Tờ trình ngày 06 tháng 2 năm 1991 của Sở nông lâm nghiệp và Chi cục Cơ khí Nông nghiệptải về 7.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích7.59 Kb.

Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 477- QĐ/UB

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm1991

 

QUYẾT ĐỊNH

Về giá san ủi đồng ruộng và mức công trợ của thành phố
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Xét Tờ trình số 03 ngày 06 tháng 4 năm 1991 của Sở Tài chính và Tờ trình ngày 06 tháng 2 năm 1991 của Sở nông lâm nghiệp và Chi cục Cơ khí Nông nghiệp;

Để mở rộng diện tích canh tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá san ủi 1ha tiêu chuẩn là 71.383đ (bảy mốt nghìn ba trăm tám ba đồng), trong đó:

- Ngân sách thành phố công trợ 40% là: 28.514đ/ha ( hai tám nghìn năm trăm mười bốn đồng)

- Hợp tác xã hoặc nông dân thanh toán với Chi cục Cơ khí Nông nghiệp 60% là: 42.869đ/ha tiêu chuẩn (bốn mươi hai nghìn tám trăm sáu mươi chín đồng).

Điều 2. Sở Tài chính và Sở nông lâm nghiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn Chi cục Cơ khí Nông nghiệp thực hiện và kiểm tra, quyết toán diện tích đã san ủi

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Sở nông lâm nghiệp, các Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã và Chi cục Cơ khí Nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/4/1991 ./.  Nơi nhận:

- Đồng chí Bí thư TU (đế b/c)

- Sở Tài chính(2 bản)

- Sở NLN, UBND các huyện

- Chi cục cơ khí (5B)- PVP, CV, NN, TCTN,lưu

T/M UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH(Đã ký)Đào AnCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương