Ubnd tỉnh hải dưƠng ban chỉ ĐẠO 389 Số: 1160 /QĐ-bcđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 64.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích64.51 Kb.


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

BAN CHỈ ĐẠO 389

Số: 1160 /QĐ-BCĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 19 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 389 TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hải Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương (Ban chỉ đạo 389 tỉnh).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Sở Công Thương, các thành viên Ban chỉ đạo, Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo 389 tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái;

- Như điều 2;

- Lưu: VP, Thụy.


TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Dương TháiUBND TỈNH HẢI DƯƠNG

BAN CHỈ ĐẠO 389

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY CHẾ

Hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hải Dương

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BCĐ ngày /5/2015

của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hải Dương)
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, thông tin báo cáo, mối quan hệ phối hợp công tác của Ban chỉ đạo và Bộ phận giúp việc của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hải Dương.

2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên, Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban chỉ đạo 389 tỉnh hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động của các thành viên và Bộ phận giúp việc, trên cơ sở phân công nhiệm vụ rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên.

2. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hồ sơ, tài liệu, báo cáo và tình hình thực tế; Trưởng ban triệu tập họp Ban chỉ đạo 389 tỉnh hàng quý, hoặc đột xuất khi có vấn đề, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng hoặc theo chỉ đạo của cấp trên; thành lập hoặc chỉ đạo thành lập các đoàn công tác liên ngành để kiểm tra khi cần thiết.

3. Các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và pháp luật về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực của Sở, ngành, đơn vị mình và các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công. Đồng thời, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, thực hiện phối hợp đồng bộ, xuyên suốt giữa các Sở, ngành, đơn vị chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực thi công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Hành động thiết thực, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường phối hợp giữa các Sở, ngành, đơn vị chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 3. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh

Sở Công Thương là Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị chức năng thuộc Sở phối hợp với Bộ phân giúp việc Ban chỉ đạo có trách nhiệm đảm bảo các hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh

Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Chủ tịch UBND tỉnh về hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh; giao nhiệm vụ hoặc uỷ quyền cho Phó Trưởng ban và các Uỷ viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

2. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

3. Chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các cơ quan chức năng báo cáo khi cần thiết. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan tham gia Ban chỉ đạo 389 tỉnh cử cán bộ, công chức tham gia Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo theo đề nghị của Phó Trưởng ban Thường trực.

4. Thành lập hoặc chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý một số vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn trọng điểm.

5. Biểu dương, khen thưởng, phê bình các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, các địa phương, đơn vị, cá nhân trong hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.Điều 5. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban Thường trực - Giám đốc Sở Công Thương

Phó Trưởng ban Thường trực trực tiếp xử và báo cáo Trưởng ban các công việc có tính chất thường xuyên của Ban chỉ đạo 389 tỉnh; những công việc được Trưởng ban ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Giúp Trưởng ban điều hành hoạt động chung của Ban chỉ đạo 389 tỉnh theo kế hoạch, chương trình công tác được Trưởng ban chỉ đạo, phê duyệt hoặc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389 tỉnh; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi của đơn vị mình quản lý.

2. Kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị, lực lượng chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả:

a) Triển khai đề án, phương án, kế hoạch, chương trình công tác của Ban chỉ đạo 389 tỉnh; chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Hoạt động phối hợp giữa các Sở, ngành, đơn vị, lực lượng chức năng và các địa phương trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc nghiêm trọng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

c) Nghiên cứu, tổng hợp các kiến nghị để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Thay mặt Trưởng ban triệu tập, chủ trì các cuộc họp triển khai công việc của Ban chỉ đạo 389 tỉnh khi được ủy quyền.

4. Tổ chức triển khai các kế hoạch, chương trình công tác đột xuất, ngắn hạn của Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

Đề xuất Trưởng ban thành lập các đoàn công tác của Ban chỉ đạo 389 tỉnh, các Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn, mặt hàng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

5. Khi được Trưởng ban uỷ quyền là người phát ngôn chính thức với các cơ quan thông tấn, báo chí về nội dung, kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Chỉ đạo việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí; chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương và các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị chức năng của Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo ngành Công Thương thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

8. Đề xuất, trình Trưởng ban phê duyệt nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

9. Yêu cầu các Thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

10. Căn cứ Quy chế hoạt động và tình hình thực tế, báo cáo Trưởng ban yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị tham gia Ban chỉ đạo 389 tỉnh cử bổ sung, thay đổi cán bộ, công chức tham gia thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo.

11. Chỉ đạo hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo các điệu kiện hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo.

12. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật của Ban chỉ đạo 389 tỉnh và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Điều 6. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban - Phó Giám đốc Công an tỉnh

Giúp Trưởng ban chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo trong lĩnh vực được Trưởng ban phân công hoặc uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công; trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389 tỉnh; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi Công an tỉnh quản .

2. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm, An ninh kinh tế, An ninh điều tra…. thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả).

3. Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh tham mưu xây dựng, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Giúp Trưởng ban chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Hà và thành phố Hải Dương.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Điều 7. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Giúp Trưởng ban chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo trong lĩnh vực được Trưởng ban phân công hoặc uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công; trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389 tỉnh; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý.

2. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc có chức năng thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phối hợp với các cơ quan chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu xây dựng, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Giúp Trưởng ban chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện và Gia Lộc.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Điều 8. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban - Phó Giám đốc Sở Tài chính

Giúp Trưởng ban chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo trong lĩnh vực được Trưởng ban phân công hoặc uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công; trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389 tỉnh; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi Sở Tài chính quản lý.

2. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc có chức năng thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phối hợp với các cơ quan chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu xây dựng, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Giúp Trưởng ban chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các huyện Kinh Môn, Kim Thành, Nam Sách và thị xã Chí Linh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

Ngoài các nhiệm vụ chung với vai trò là Uỷ viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, có trách nhiệm:

1. Trực tiếp phụ trách Bộ phận giúp việc làm công tác tổng hợp, tham mưu cho Trưởng ban và Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

2. Chủ động, kịp thời đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389 tỉnh; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực về hoạt động của Bộ phận giúp việc. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Là chủ tài khoản của Ban chỉ đạo 389 tỉnh; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực về quản lý và sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, tuân thủ các quy định về quản tài chính; hàng năm thực hiện quyết toán theo quy định và báo cáo Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực về hoạt động tài chính của Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh

1. Tổ chức thực hiện, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác theo sự phân công của Trưởng ban.

2. Chủ động đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389 tỉnh; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi Sở, ngành, đơn vị, lĩnh vực và tổ chức mình quản lý; chủ động đề xuất công tác phối kết hợp trên lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Giúp Trưởng ban chỉ đạo các đơn vị thuộc trách nhiệm quản lý trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và các nhiệm vụ khác được Trưởng ban phân công; theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc chỉ đạo của Trưởng ban, cử đơn vị làm đầu mối thường trực giúp việc thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389 tỉnh tại Sở, ngành, đơn vị mình; cử cán bộ, công chức tham gia Bộ phận giúp việc của Ban chỉ đạo theo yêu cầu của Trưởng ban.

4. Nắm chắc tình hình triển khai và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Sở, ngành, đơn vị mình phụ trách; báo cáo Ban chỉ đạo theo định kỳ hoặc đột xuất.

5. Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Sở, ngành, đơn vị mình tham mưu xây dựng, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia có hiệu quả vào công tác chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.Điều 11. Nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc

Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo 389 tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban và Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có Quy chế làm việc riêng.

Nhiệm vụ cụ thể:

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban chỉ đạo 389 tỉnh và các văn bản liên quan khác; tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được Trưởng ban phê duyệt.

2. Tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo:

a) Việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại nghiêm trọng, có tổ chức;

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, đơn vị và các địa phương thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

c) Chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị và các địa phương, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Tham mưu cho Phó Trưởng ban Thường trực trình Trưởng ban thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

4. Thực hiện việc tổng hợp, bình xét và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; xử lý các tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, tiếp tay, bảo kê cho buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các Sở, ngành, đơn vị, lực lượng chức năng và các huyện, thị xã, thành phố. Đảm bảo thông tin giữa các thành viên; giữa Ban chỉ đạo 389 tỉnh với các Sở, ngành, đơn vị, lực lượng chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Chuẩn bị các báo cáo định kỳ, đột xuất theo chỉ đạo của Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện sơ, tổng kết, đánh giá công tác định kỳ và theo chuyên đề; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

6. Đề xuất với Trưởng ban kế hoạch tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương và các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương thực hiện công tác tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ các cuộc họp của Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Lập dự toán kinh phí hoạt động của của Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Quản lý, sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích tài sản, phương tiện, kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

8. Kiến nghị Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực những vấn đề liên quan đến hoạt động thường xuyên của Cơ quan Thường trực và Bộ phận giúp việc.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực giao.

Điều 12. Chế độ thông tin báo cáo

1. Các Sở, ngành, đơn vị tham gia thành viên tham gia Ban chỉ đạo 389 tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo định kỳ tháng, quý, 06 tháng, năm; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu hoặc phát sinh vụ việc phức tạp, nghiêm trọng.

2. Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo hướng dẫn cụ thể hình thức, thời gian, nội dung báo cáo; tổng hợp báo cáo Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực.

Điều 13. Chế độ họp

1. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức họp hàng quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban. Thành viên Ban chỉ đạo 389 vắng mặt phải báo cáo Trưởng ban và chỉ được ủy quyền cho cán bộ dự họp thay khi được sự đồng ý của Trưởng ban.

2. Trưởng ban chủ trì hội nghị, cuộc họp quyết định nội dung, thành phần tham gia, thời gian tổ chức theo đề nghị của Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo.

Điều 14. Mối quan hệ công tác giữa Ban chỉ đạo 389 tỉnh với Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thị xã, thành phố

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và theo kế hoạch, chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

2. Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai đầy đủ, kịp thời sự chỉ đạo, các kế hoạch, chương trình công tác của Ban chỉ đạo 389 tỉnh; báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 15. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Ban 389 tỉnh do ngân sách tỉnh cấp và các nguồn vốn hỗ trợ, các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh lập dự toán kinh phí theo quy định, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương.

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí được thực hiện theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Cơ quan Thường trực, Bộ phận giúp việc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Quy chế này.

2. Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Quy chế này và tình hình thực tế tại địa phương ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thị xã, thành phố.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các thành viên báo cáo kịp thời với Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp trình Trưởng ban chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi kịp thời./.TRƯỞNG BAN

Đã ký


PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Dương Thái
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương