UỶ ban nhân dân tỉnh tuyên quangtải về 13.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích13.2 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


Số: 467/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 26 tháng 12 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính và kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (có Danh mục thủ tục hành chính và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2:

1. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có trách nhiệm thường xuyên tổ chức thống kê, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính mới phát sinh; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm niêm yết công khai thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Bộ thủ tục hành chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);

- Cục KSTTHC-Bộ Tư pháp (B/c);

- Như Điều 4 (thực hiện);

- Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh;

- Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh;

- Liên minh Hợp tác xã;

- Lưu, KSTTHC (N.177).TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Chẩu Văn Lâm
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương