UỶ ban nhân dân tỉnh lai châUtải về 19.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích19.01 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU


Số: 1631/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 02 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Tè
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT–BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất;

Căn cứ Thông báo số 08-TB/TU ngày 20/10/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Tè.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Tè là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Tè chịu sự quản lý toàn diện của UBND huyện và chỉ đạo chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1. Chức năng

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Tè có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phúng mặt bằng, hỗ trợ tỏi định cư khi nhà nước thu hồi đất và quản lý quỹ đất đó thu hồi, thực hiện đấu giá đất; dịch vụ tư vấn bồi thường, hỗ trợ tái định cư.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, dịch vụ tư vấn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức có nhu cầu thuê.

- Thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch để tạo quỹ đất để dấu giá quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội phát triển khu dân cư mới ở nông thôn.

- Tạo quỹ đất để phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương, ổn định thị trường bất động sản.

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai đối với đất thuộc khu vực đô thị và khu vực có quy hoạch phát triển đô thị.

- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất của tỉnh, huy động các nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Tổ chức phát triển các khu tái định cư.

- Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá.

- Cung cấp thông tin về giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.3. Tổ chức bộ máy và biên chế

- Giám đốc.

- 01 Phó Giám đốc.

- Bộ phận chuyên môn.

- Biên chế: Được giao từ 4-7 biên chế. Nằm trong tổng biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao hàng năm cho UBND huyện Mường Tè. Năm 2010 điều chỉnh biên chế của các phòng là thành viên Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng sang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Mường Tè và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Khắc Chử


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương