TRƯỜng đẠi học duy tân phòng công tác hssv số: 25 / tb-hssvtải về 49.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích49.3 Kb.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

Số: 25 / TB-HSSVCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2014


THÔNG BÁO

(V/v nộp hồ sơ xét giảm học phí cho HS-SV năm học 2014-2015)
Thực hiện chủ trương của HĐQT trường Đại học Duy Tân về việc miễm giảm học phí cho HSSV thuộc diện chính sách xã hội. Phòng Công tác HSSV thông báo về việc nộp hồ sơ xét giảm học phí năm học 2014-2015 đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy như sau:

1. Các đối tượng và mức giảm học phí: Thực hiện theo quy định số 347/QĐ-ĐHDT ngày 01/10/2009 (đính kèm ).

2. Điều kiện xét giảm học phí: Căn cứ theo quy định 347/QĐ-ĐHDT ngày 01/10/2009. Những trường hợp sau đây cũng không được xét:

- Học sinh, sinh viên có kết quả học tập của năm học 2013-2014 nhỏ hơn 5.5 (theo thang điểm 10);

- Không xét miễn giảm cho HSSV có kết quả rèn luyện trung bình, yếu, kém hoặc vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên trong năm học 2013-2014;

Chỉ thực hiện xét giảm học phí một đợt (01) vào học kỳ I năm học 2014-2015.3. Quy trình xét miễn giảm:

- HSSV tự làm đơn ( theo mẫu) và kèm theo các giấy chứng nhận các đối tượng xin miễn giảm;

- Khoa chủ quản xác nhận kết quả học tập và rèn luyện;

- Phòng Công tác HSSV tiếp nhận đơn của HS-SV và tổng hợp trình Hội đồng xem xét. (HSSV thuộc diện mồ côi, khuyết tật trong đợt xét giảm học phí năm 2013- 2014 đã nộp giấy chứng tử, giám định y khoa thì năm nay không phải nộp 2 loại giấy tờ trên, đối với trường hợp 2 anh, chị em cùng học tại trường mà có một người đang học năm 1 thì chưa xét giảm đối với người đang học năm 1).4. Thời gian nhận đơn xét miễn giảm: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/12/2014.

5. Địa điểm nộp đơn: Phòng Công tác HSSV - Cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh- Đà Nẵng ( nộp trực tiếp cho Cô Nguyệt).

Đề nghị lãnh đạo các khoa và GVCN/ GVTV các lớp thông báo cho tất cả HSSV biết để thực hiện. TRƯỞNG PHÒNGNơi nhận:

- Các Khoa, Bộ môn, Trung tâm (Khối ĐT); ( đã ký)

- Phòng KH-TC;

- VPĐoàn Trường, PĐT;

- Lưu phòng HSSV . NGUYỄN THÔI
C
M01:
ỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------

ĐƠN XIN GIẢM HỌC PHÍ


NĂM HỌC 2014 - 2015

Kính gởi: - Hội đồng Quản trị & Ban Giám Hiệu

- Phòng KH - TC; Phòng Công tác HSSV

- Khoa ...............................................................
Tôi tên là: ......................................... ngày sinh :................ SĐT :......................

hiện là SV khoá: ............. ngành: ............................ lớp: ............ Mã số SV: ................

Căn cứ qui định số 347/QĐ-ĐHDT ngày 01/10/2009 của Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Duy Tân.

Nay tôi làm đơn này kính xin nhà trường xét giảm học phí của năm học ................................... theo qui định như sau:

Tôi thuộc đối tượng được hưởng chế độ giảm học phí của nhà trường là: "ghi 1 trong 9 đối tượng trong qui định 347/QĐ-ĐHDT - trừ đối tượng 1" ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kết quả học tập và rèn luyện năm học 2013-2014 của tôi là:

* Điểm TBC học tập: .......................

* Điểm rèn luyện:........................ Xếp loại:.......................

Tôi xin gởi các giấy tờ liên quan kèm theo (bản chính, bản công chứng):

1)..................................................................... 2)............................................................

3)..................................................................... 4)............................................................

Kính mong HĐQT & BGH xét giải quyết.

Xin cảm ơn.Đà Nẵng, ngày ...... tháng..... năm 2014

Xác nhận của GV Khoa Họ tên, chữ ký của SV

(Họ tên, chữ ký)
Xác nhận của Trưởng hoặc Phó Khoa


(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
- Lưu VP.

Lưu ý: - Nếu 02 anh (chị) em cùng học ở Trường ĐH Duy Tân (Trung cấp CN, CĐ, ĐH) thì ghi cả 02 đơn - nộp 1 lần.

- Mẫu đơn sv vào web:http://hssv.dtu.edu.vnBỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN


-----------------------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------Số: 347 /QĐ_ĐHDT Đà Nẵng, ngày 01 tháng 10 năm 2009


QUI ĐỊNH

(V/v xét giảm học phí đối với học sinh, sinh viên )

Để khuyến khích HSSV thuộc diện chính sách xã hội có tinh thần vượt khó trong học tập. HĐGT& BGH Trường Đại học Duy Tân quy đinh về việc giảm học phí cho HSSV như sau:I. CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC GIẢM HỌC PHÍ:

Số

TT

ĐỐI TƯỢNG

Điểm TB chung

cả năm học

( điểm thi lần 1)Mức giảm

(VNĐ)

Chú thích

1

Sinh viên thuộc diện thương binh, gia đình liệt sĩ..v.v.....theo chính sách của Nhà nước qui định.Nhà nước giải quyết theo thông tư số 16/2006/TTLT/

BGD&ĐT-BTC-TBLB&XH


SV được giảm học phí tại địa phương.

2

- Sinh viên có hộ khẩu thường trú trong diện các xã đặc biệt khó khăn theo quyết định Nhà nước.

- Hoặc sinh viên thuộc diện hộ nghèo của địa phương trong năm. • 5,50 6,99

 • ≥7,00

 • 300.000 đ
 • 600.000 đ


Thủ tục gồm có:

- Đơn xin giảm học phí.

- Giấy xác nhận hộ nghèo hoặc giấy xác nhận của địa phương thuộc xã khó khăn theo qui định nhà nước.


3

 • Sinh viên đang theo học 2 ngành tại Trường.
 • ≥5,50

 • 300.000 đ (đối với bậc ĐH)

 • 200.000 đ (đối với bậc Trung cấp)

Thủ tục gồm có:

- Đơn xin giảm học phí.

- Giấy xác nhận của SV đang theo học 2 ngành.


4

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.

 • 5,50  6,99

 • ≥7,00
 • 800.000 đ
 • 1.200.000 đThủ tục gồm có:

- Đơn xin giảm học phí.

- Hộ khẩu thường trú; hoặc giấy khai sinh của sv.

- Giấy chứng tử.6

Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ nhưng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn

 • 5,50  6,99

 • ≥7,00
 • 400.000 đ
 • 700.000 đ


Thủ tục gồm có:

- Đơn xin giảm học phí.

- Giấy xác nhận hộ nghèo hoặc giấy xác nhận của địa phương thuộc xã khó khăn theo qui định nhà nước.

- Giấy chứng tử.7

Sinh viên bị khuyết tật (có giấy giám định y khoa) hoặc con em thuộc dân tộc thiểu số.

 • 5,50  6,99

 • ≥7,00 • 800.000 đ
 • 1.200.000 đ


Thủ tục gồm có:

- Đơn xin giảm học phí.

- Giấy giám định y khoa hoặc giấy xác nhận của địa phương.


8

Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học tại Trường.

(xét trên từng sinh viên)


 • 5,50  6,99

 • ≥7,00 • 200.000 đ
 • 400.000đThủ tục gồm có:

- Đơn xin giảm học phí.

- Giấy khai sinh của từng người hoặc hộ khẩu thường trú.


9

Con, em ruột của cán bộ đang công tác tại Trường.
 • 5,50  6,99

 • ≥7,00

 • 200.000 đ
 • 400.000 đ


Thủ tục gồm có:

- Đơn xin giảm học phí.

- Giấy khai sinh.


II. ĐIỀU KIỆN XÉT GIẢM HỌC PHÍ:

1. Sinh viên thuộc các diện nêu trên phải có đơn xin giảm học phí được lãnh đạo Khoa xác nhận (là sinh viên lớp, ngành đào tạo ), kèm theo các giấy tờ có liên quan (đã nêu trên) gửi về Phòng Công Tác HSSV. (bản chính hoặc công chứng).

2. Điểm xét giảm học phí cho từng năm học căn cứ kết quả điểm trung bình chung học tập từ 5.50 trở lên và kết quả xếp loại điểm rèn luyện từ loại khá trở lên của năm học trước liền kề. Học sinh - sinh viên đạt điểm TB chung học tập < 5.50 và điểm rèn luyện xếp loại trung bình, loại yếu, kém sẽ không được xét.

3. Sinh viên thuộc nhiều đối tượng giảm học phí thì chỉ được chọn ở mức giảm cao nhất.

4. Sinh viên năm thứ 1 không thuộc diện xét giảm học phí trong năm học đầu tiên (việc xét giảm căn cứ trên kết quả học tập và rèn luyện cả năm học).

5. Chỉ thực hiện xét giảm học phí 01 đợt vào học kỳ I của năm học vào tháng 11 & tháng 12 hằng năm và được hưởng một học kỳ/ cả năm học (2 học kỳ).Thời gian nhận thủ tục xin giảm học phí từ ngày 15/11 đến ngày 30/12 hằng năm, quá hạn nêu trên nhà trường không nhận giải quyết bất kỳ trường hợp nào.

Đơn xin giảm học phí theo mẫu quy định của nhà trường. Sinh viên vào Website của phòng công tác HSSV: http://hssv.dtu.edu.vn/

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ năm học 2009-2010.Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 • Phòng TC Kiêm HIỆU TRƯỞNG

 • Phòng KH – TC

 • Các Khoa, Đoàn TN ( đã ký)

 • Lưu VP Lê Công Cơ

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương