TỈnh thái nguyên danh sách xã thuộc ba khu vực vùng dân tộc và miền núItải về 44.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích44.18 Kb.
TỈNH THÁI NGUYÊN

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Số thôn ĐBKKXã KV I

36

0Xã KV II

41

145Xã KV III

48

453TOÀN TỈNH

125

598

II

HUYỆN ĐỊNH HÓA


1
Thị trấn Chợ Chu

I

0

2
Xã Đồng Thịnh

II

6

3
Xã Kim Phượng

II

6

4
Xã Phú Tiến

II

7

5
Xã Phúc Chu

II

7

6
Xã Tân Dương

II

2

7
Xã Trung Hội

II

5

8
Xã Bảo Cường

III

7

9
Xã Bảo Linh

III

11

10
Xã Bình Thành

III

27

11
Xã Bình Yên

III

12

12
Xã Bộc Nhiêu

III

10

13
Xã Điềm Mặc

III

19

14
Xã Định Biên

III

9

15
Xã Kim Sơn

III

10

16
Xã Lam Vỹ

III

8

17
Xã Linh Thông

III

9

18
Xã Phú Đình

III

12

19
Xã Phượng Tiến

III

11

20
Xã Quy Kỳ

III

9

21
Xã Sơn Phú

III

23

22
Xã Tân Thịnh

III

8

23
Xã Thanh Định

III

8

24
Xã Trung Lương

III

11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương