TỈnh thừa thiên huếtải về 40 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích40 Kb.


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 6448/TTr-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 11 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành “Nghị quyết về quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ­trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi xem xét, nghiên cứu, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT, Ý NGHĨA VÀ CĂN CỨ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Sự cần thiết, ý nghĩa của việc ban hành nghị quyết

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, bước đầu mang lại hiệu quả với việc tất cả các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đều được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ danh mục thủ tục hành chính thống nhất chung trên toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh đã không còn phù hợp với các quy định hiện hành. Quyết định chỉ quy định đối tượng thực hiện ở bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, một số nội dung chưa cụ thể và chưa quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ­trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết và có ý nghĩa, thể hiện các yếu tố như sau:Thứ nhất, tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, là cơ sở để Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Thứ hai, có chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức làm đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính, sẽ động viên, khuyến khích cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tạo điều kiện để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ này;

Thứ ba, các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính sẽ được triển khai dưới nhiều hình thức và đồng bộ ở các cấp, các ngành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Căn cứ pháp lý

Ngày 10 tháng 10 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 167/2012/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thay thế cho Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Khoản 2, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 167/2012/TT-BTC quy định:

2. Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa. Căn cứ vào tình hình thực tế, tính chất phức tạp của từng nhiệm vụ chi và khả năng ngân sách; Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức chi cụ thể cho phù hợp, đảm bảo không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này.3. Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành văn bản quy định mức chi cụ thể thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức chi căn cứ vào mức chi thực tế (có hoá đơn hợp pháp, hợp lệ) nhưng không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, trong phạm vi dự toán được giao và phải được thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.”

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

a) Đối tượng áp dụng:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp;

- Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp khi thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

b) Phạm vi áp dụng:

- Các quy định tại nghị quyết này được áp dụng đối với các hoạt động kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Cụ thể là:

+ Kiểm soát quy định về thủ tục hành chính: Đánh giá tác động về quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; cho ý kiến về quy định về thủ tục hành chính; thẩm định quy định về thủ tục hành chính.

+ Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

+ Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương.

+ Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

+ Thực hiện các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến kiểm soát thủ tục hành chính như: Chế độ thông tin, báo cáo, tuyên truyền, điều tra, khảo sát, hướng dẫn nghiệp vụ…

- Nghị quyết này không áp dụng:

+ Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;

+ Hoạt động kiểm soát thủ tục xử lý vi phạm hành chính, thủ tục thanh tra và thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước.2. Nguồn kinh phí

a) Kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức thuộc ngân sách cấp nào thì do ngân sách cấp đó chi trả và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị.

b) Ngoài kinh phí do ngân sách địa phương bảo đảm, Ủy ban nhân dân các cấp được huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp khác để tăng cường thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

3. Nội dung chi và mức chi

a) Nội dung chi

- Chi cho việc cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; công bố, công khai thủ tục hành chính.

- Chi lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; chi lấy ý kiến tham gia của các chuyên gia đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp (chỉ thanh toán đối với trường hợp Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp phải lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, của chuyên gia).

- Chi cho các hoạt động rà soát độc lập các quy định về thủ tục hành chính: Lập biểu mẫu rà soát, điền biểu mẫu rà soát; chi xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá về thủ tục hành chính theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực.

- Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính.

- Chi tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai công tác chuyên môn, sơ kết, tổng kết, giao ban định kỳ; chi hoạt động kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương.

- Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương.

- Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức có thành tích trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- Các nội dung chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, gồm:

+ Chi tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính như: xây dựng tin, bài, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông, quảng cáo, chuyên mục về cải cách thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

+ Chi mua sắm hàng hoá, dịch vụ như thiết kế đồ họa, mua sắm trang thiết bị, dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin;

+ Chi tổ chức các cuộc thi liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

+ Chi điều tra, khảo sát về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chi các đề tài nghiên cứu khoa học về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chi các đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

+ Chi tổ chức các đoàn nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ở trong nước;

+ Chi làm thêm giờ;

+ Chi dịch thuật;

+ Chi khác (nếu có).

b) Mức chi được quy định cụ thể trong Phụ lục I kèm theo.

- Đối với các khoản chi tổ chức hội nghị; chi các đoàn công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ; chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ; chi tổ chức hội thi, điều tra, khảo sát liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, chi dịch thuật…phụ lục văn bản chỉ viện dẫn quy định. Việc áp dụng mức chi thực hiện theo văn bản của Trung ương và các quy định pháp luật hiện hành của địa phương.

- Các khoản chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính được xây dựng thấp hơn hoặc bằng mức chi quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC và phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương (Giải trình cụ thể theo Phụ lục II kèm theo Tờ trình).

Để đảm bảo tính thống nhất, hợp pháp của hệ thống văn bản pháp luật và triển khai thực hiện các quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, đồng thời để Ủy ban nhân dân tỉnh có căn cứ ban hành văn bản đúng thẩm quyền, phù hợp các quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ­trên địa bàn tỉnh./.


Nơi nhận:

- Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ;

- CVP, các PCVP và CV: TC, TH;- Lưu: VT, NVTP.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cao
: admin -> upload -> news
news -> Trung tâM ĐIỀU ĐỘ HỆ thống đIỆn quốc gia
news -> KỲ HỌp thứ NĂM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012) LƯu hành nội bộ huế, tháng 12 NĂM 2012
news -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> KỲ HỌp thứ TÁM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 2014) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2014
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp chuyêN ĐỀ LẦn thứ nhấT, HĐnd tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2012
news -> PHÁt biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ ba, HĐnd tỉnh khoá V
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp thứ MƯỜi lăM, HĐnd tỉnh khoá V nhiệm kỳ 2004 2011
news -> HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> KỲ HỌp thứ SÁU, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2013) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2013
news -> TỜ trình về việc thành lập các thôn, tổ dân phố mới
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương