TÓm tắt tác giả: BÙi mai hoàng tùng gvhdtải về 6.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích6.13 Kb.
TÓM TẮT

Tác giả: BÙI MAI HOÀNG TÙNG

GVHD: Ths. Phạm Hữu Nguyên

Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của bốn loại phân bón lá đến sinh trưởng, năng suất và dư lượng nitrate (NO3-) trên cây hành lá (Allium fistulosum L.) trồng tại xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh” được tiến hành tại ấp 4 xã Hưng Long – Bình Chánh – Thành Phố Hồ Chí Minh, thời gian từ ngày 19 tháng 05 đến ngày 05 tháng 07 năm 2007. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (Randomized Complete Block Design- RCBD), đơn yếu tố, 5 nghiệm thức, 3 lần lặp lại.

Kết quả thu được:

Nghiệm thức sử dụng phân bón lá Agrostim cho năng suất thực tế cao nhất (22,26 tấn/ha), kế đến là nghiệm thức sử dụng phân bón lá Seaweed – rong biển 95% cho năng suất thực tế là 21,11 tấn/ha, thấp nhất là nghiệm thức sử dụng phân Pisomix super - 105 năng suất thực tế đạt 13,13 tấn/ha nhưng vẫn cao hơn so với nghiệm thức đối chứng (9,74 tấn/ha).

Tất cả các nghiệm thức đều có hàm lượng nitrate (NO3-) không vượt ngưỡng cho phép (400 mg/kg chất tươi).

Tất cả các nghiệm thức sử dụng phân bón lá đều có hiệu quả kinh tế cao hơn nghiệm thức đối chứng. Nghiệm thức có năng suất cao nhất và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất là nghiệm thức sử dụng phân bón lá Agrostim (22,26 tấn/ha) đạt được 178.080.000 đồng/ha. Kế đến là nghiệm thức sử dụng phân bón lá Seaweed – rong biển 95% đạt 21,11 tấn/ha thu được 168.880.000 đồng/ha, thấp nhất là nghiệm thức đối chứng đạt được 9,74 tấn/ha thu được 77.920.000 đồng/ha.Như vậy, việc sử dụng phân đạm kết hợp với sử dụng phân bón lá đã đạt được kết quả cao hơn so với việc chỉ bón phân đạm theo cách trồng truyền thống của nông dân.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương