Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016tải về 10.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.7 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

straight connector 2Số: 1551 /UBND-VX

Về việc thực hiện Đề án Kiểm soát


mất cân bằng giới tính khi sinh
giai đoạn 2016 - 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


straight connector 1Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016
Kính gửi:

- Sở Y tế;

- Sở Tài chính;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.


Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tham mưu trình Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định nêu trên tại thành phố, trước ngày 17 tháng 4 năm 2016 để xem xét ban hành./.


Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH

- Như trên (kèm QĐ số 468);

- TTUB: CT, các PCT;

- VPUB: CVP, PVP/VX;

- Phòng VX;- Lưu VT, (VX/P) T.
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thị Thu

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương