Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2016tải về 17.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích17.86 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1478/UBND-TM

V/v triển khai công tác đấu tranh


chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2016

Kính gửi:

- Các Sở - ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo 389 TP;

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.


Thực hiện Công văn số 828/VPCP-V.I ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo 389 Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 828/VPCP-V.I ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển; các kiến nghị của Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 10537/BC-BQP ngày 16 tháng 11 năm 2015 về đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển.

2. Các Sở, ngành chức năng và các quận-huyện có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn; tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, bắt giữ và xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển.

3. Các lực lượng chức năng: Biên phòng, Hải quan, Công an, Quản lý thị trường) phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Nhà Bè… tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, nhất là các khu vực cửa khẩu cảng biển, cửa sông, khu vực các phương tiện neo đậu chuyển tải hàng hóa..., thực hiện các hoạt động phòng, chống buôn lậu theo chức năng, nhiệm vụ và quy chế phối kết hợp đã được ký kết, đẩy mạnh công tác phối hợp đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu trên biển, bảo đảm tính liên tục, quyết liệt, liên hoàn từ biển - bờ - nội địa, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan Thành phố tăng cường công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các phương tiện vận chuyển xăng dầu làm thủ tục xuất nhập khẩu; phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát biển tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đối với tuyến đường vận chuyển từ biên giới trên biển vào đất liền thuộc địa bàn Thành phố, các khu vực cảng biển, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm, làm rõ phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển, vận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán việc mua bán xăng dầu lậu; phối hợp với các ngành chức năng liên quan đưa ra truy tố, xét xử nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Cục Thuế Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hóa đơn, xử lý nghiêm các hành vi lập khống, mua, bán hóa đơn để giúp các đối tượng hợp thức hóa xăng dầu lậu, xăng dầu không có nguồn gốc hợp pháp.

7. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Truyền hình Thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống và tố giác các đối tượng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển.

8. Thủ trưởng các sở ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và đảm bảo tốt chế độ báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên, kèm CV828/VPCP-V.I,

BC10537/BQP;

- BCĐ 389 Quốc gia;

- TTUB: CT, PCT/TM;

- BPTT BCĐ 389 TP;

- VPUB: CVP, PVP/TM;

- Phòng TCTMDV;- Lưu: VT, (TM/Cg).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Khoa
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương