SỞ quy hoạch-kiến trúCtải về 17.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích17.32 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


SỞ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC


Số: 2651 /QĐ-SQHKT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu

tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 4443/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2013 (nội dung quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) và Quyết định số 7301/QĐ-UBND

ngày 31 tháng 12 năm 2013 (nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật)
GIÁM ĐỐC SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC
- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Quyết định số 168/2002/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Chỉ thị số 24/2012/CT-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố;

- Căn cứ Quyết định số 4443/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (nội dung quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức;

- Căn cứ Quyết định số 7301/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật) Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức tại công văn số 1576/UBND-QLĐT ngày 23/5/2014,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4443/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 (nội dung quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) và Quyết định số 7301/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 (nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật).

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức có trách nhiệm tổ chức công bố công khai Quy định quản lý này theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định về quản lý quy hoạch đô thị trước đây tại khu vực quy hoạch (nếu có).

Điều 4. Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, các Sở ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Thọ, quận Thủ Đức và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- UBND TP;

- VP UBND: PVP/ĐT;

- Phòng QHKV2; HTKT;

- PGĐ. T.Toàn;- Lưu: VT.
TF: 14720056 (HA)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thanh Toàn


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương