SỞ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 31.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích31.42 Kb.


UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 2009/BC-SNVNinh Thuận, ngày 21 tháng 8 năm 2015BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008

của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững

trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2009 - 2015

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-DT-HĐND ngày 18/8/2015 của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2009 - 2015; Sở Nội vụ xin báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, có liên quan đến ngành nội vụ như sau:I. Công tác triển khai tổ chức thực hiện:

- Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cán bộ đối với huyện nghèo nói riêng và CBCC xã nói chung, cụ thể:

Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg, ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ; Quyết định số 170/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo; Quyết định số 08/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Quyết định số 804/QĐ-BNV, ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo;


  • Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương như:

Quyết định số 467/2009/QĐ-UBND, ngày 23/10/2009 của UBND tỉnh về Quy định về việc thu hút, tăng cường trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện Bác Ái theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Quyết định 147/2012/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh về ban hành quy định thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện Bác Ái (thay thế Quyết định số 467/2009/QĐ-UBND, ngày 23/10/2009 của UBND tỉnh); Quyết định số 468/2009/QĐ-UBND, ngày 23/10/2009 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế làm việc của cán bộ luân chuyển, tăng cường có thời hạn về các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận.

II. Kết quả triển khai thực hiện:

1. Về tăng cường cán bộ và đội ngũ trí thức trẻ cho các xã thuộc huyện Bác Ái:

- Kết quả luân chuyển cán bộ từ tỉnh, huyện về các xã thuộc huyện Bác Ái: thực hiện các quy định của tỉnh về chính sách thay thế, bổ sung cán bộ chủ chốt cho các xã, phường thị trấn và chính sách thu hút cán bộ; qua 6 năm triển khai thực hiện, Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND huyện Bác Ái tổ chức luân chuyển cán bộ trẻ từ các phòng, ban chuyên môn của huyện về các xã: 17 trường hợp (trong đó, trình độ chuyên môn đại học 16, cao đẳng: 01, hầu hết đã qua đào tạo Trung cấp LLCT và bồi dưỡng QLNN). Qua luân chuyển, kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ chốt ở các xã đã có nhiều chuyển biến, tác phong, tinh thần làm việc của cán bộ, công chức các xã từng bước chính quyền cơ sở được nâng lên.

- Triển khai tuyển dụng 05 đợt được 80 trí thức trẻ về làm việc tại các tổ công tác tại các xã thuộc huyện Bác Ái; số lượng hiện đang tham gia các tổ còn lại: 40 trí thức trẻ /77 chỉ tiêu theo kế hoạch (40 trí thức đã được tiếp nhận vào các đơn vị công tác trên địa bàn huyện Bác Ái và các địa phương khác trong tỉnh).

- Việc thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó chủ tịch UBND các xã thuộc 62 huyện nghèo, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyển chọn 8/8 trí thức trẻ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Hội đồng nhân dân các xã đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND các xã là đội viên dự án 600 Phó chủ tịch đúng theo luật định.2. Về chính sách hỗ trợ và chế độ đãi ngộ:

2.1. Quyền lợi và chính sách hỗ trợ của cán bộ, công chức luân chuyển, tăng cường:

- Được giữ nguyên lương, hỗ trợ ban đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung; trợ cấp thêm hàng tháng bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp chức vụ, các quyền lợi khác (nếu có) và biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi. Trường hợp địa bàn đến công tác có phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt cao hơn thì được hưởng mức phụ cấp cao hơn; cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp ngay sau khi hết thời hạn luân chuyển, tăng cường. Trong thời gian luân chuyển, tăng cường mà hoàn thành nhiệm vụ thì được xét dự thi nâng ngạch; nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định; được ưu tiên xem xét, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo thích hợp khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu.

Ngoài các quyền lợi nêu trên cán bộ, công chức luân chuyển, tăng cường có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ). Trợ cấp này được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Được thanh toán tiền tàu xe đi và về thăm gia đình khi nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng được hưởng lương theo quy định.

2.2. Trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật tình nguyện tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện Bác Ái được hưởng các chính sách ưu đãi như: được hỗ trợ ban đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung, lương và các khoản phụ cấp khác theo quy định tại Quyết định 147/2012/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh.

3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

Từ năm 2009 đến nay, tỉnh ta đã có nhiều nỗ lực, tích cực trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, tạo điều kiện cho cán bộ xã nâng cao trình độ chính trị theo quy định. Sở Nội vụ đã phối hợp với các ngành chức năng mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã như: mở 4 lớp Đại học: Hành chính, 2 lớp Quản trị kinh doanh, kế toán và Quản trị kinh doanh nông nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, qua đó đã cử 33 Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia học; bên cạnh đó còn một số cán bộ, công chức tự túc bỏ kinh phí theo học đê nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời, mở nhiều 15 lớp bồi dưỡng cho hơn 200 lượt cán bộ, công chức và đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện huyện Bác Ái tham gia (theo Kế hoạch số 4852/KH-UBND ngày 07/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng xử lý văn bản hành chính). Ngoài ra, còn phối hợp với Bộ Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng cho 134 đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã 6 tỉnh Miền trung – Tây nguyên (huyện Bác Ái có 08 đội viên) và 100 công chức trẻ tại tỉnh Ninh Thuận (trong đó, có 18 công chức / 9 xã thuộc huyện Bác Ái).4. Nâng cao chất lượng trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ công chức xã thuộc huyện Bác Ái:

Qua rà soát, hiện nay huyện Bác Ái có 81/308 cán bộ, công chức toàn tỉnh không đạt chuẩn theo quy định; cụ thể: giải quyết cho thôi việc: 47 trường hợp (trong đó: có 40 cán bộ, 7 công chức), tiếp tục đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: 34 trường hợp (trong đó: có 26 cán bộ, 8 công chức).

Do vậy, tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở của huyện Bác Ái theo Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 23/4/2009 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, đề nghị UBND huyện tăng cường công tác đào tạo và bổ sung thay thế các chức danh nghỉ việc do không đáp ứng chuyên môn nghiệp vụ theo nội dung Công văn số 6073/UBND-VX của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
III. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

Nhìn chung, việc luân chuyển, tăng cường cán bộ tỉnh, huyện về xã đảm nhận các cương vị lãnh đạo chủ chốt; đội ngũ trí thức trẻ về tham gia Tổ công tác tại các xã là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Với đặc thù là một huyện miền núi Bác Ái, trình độ dân trí còn thấp, đội ngũ cán bộ cơ sở có trình độ văn hóa thấp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa qua đào tạo còn nhiều nên việc luân chuyển cán bộ tỉnh, huyện; tăng cường trí thức trẻ về các xã thuộc huyện Bác Ái nhằm tăng cường nguồn nhân lực góp phần triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách Nghị quyết 30a trên địa bàn.

Đội ngũ trí thức trẻ được tăng cường về các xã thuộc huyện Bác Ái đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, bám trụ, phát huy khả năng thưc hiện tốt nhiệm vụ mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn; bên cạnh đó, với năng lực, trình độ được đào tạo cơ bản, các trí thức trẻ đã có nhiều đóng góp cho xã, đảm bảo khả năng dự nguồn cho địa phương.

2. Hạn chế:

Một số trí thức trẻ chưa nhiệt tình trong công tác, còn thụ động; tinh thần học hỏi, nghiên cứu văn bản, nắm bắt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước chưa cao; Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân còn hạn chế do chưa am hiểu về phong tục, tập quán, hạn chế về ngôn ngữ địa phương, chưa thông thạo địa bàn.

Một số lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã chưa sử dụng đúng năng lực của trí thức trẻ, chưa mạnh dạn giao việc. Nơi ăn, ở của đội ngũ trí thức trẻ còn gặp nhiều khó khăn.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2009 - 2015, Sở Nội vụ gửi Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh để phục vụ công tác giám sát./.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Ban Dân tộc tỉnh;

- Giám đốc Sở;

- Lưu VT, XDCQ&CTTN(G).
Châu Thị Thanh Hà


: chinhquyen -> sonv -> Admin -> cqdp
Admin -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Admin -> V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch cchc và báo cáo cchc hàng năm
Admin -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
cqdp -> I. Mục đích, yêu cầu: Đánh giá những kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 470/QĐ-ubnd ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân
cqdp -> SỞ NỘi vụ Số: 2313/bc-snv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
cqdp -> V/v triển khai Quyết định số 897/QĐ-ttg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương