V/v triển khai Quyết định số 897/QĐ-ttg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khutải về 14.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích14.23 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VX

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2016


V/v triển khai Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu.

DỰ THẢO

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;

- Sở Tài chính;

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu đảm bảo đúng theo quy định;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành rà soát các sự kiện lịch sử cách mạng liên quan đến tiêu chí xác định xã An toàn khu, vùng An toàn khu; đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo quy định và gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 30/8/2016;

- Tổ chức thẩm định hồ sơ theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; Báo cáo Thường trực huyện ủy theo quy định. Thời gian hoàn tất và gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 30/9/2016.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh (giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo đúng tiêu chí, quy trình thủ tục quy định) trước ngày 20/7/2016;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (trình Ban chỉ đạo) thẩm định, báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy theo quy định trước ngày 20/10/2016;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn gửi về Bộ Nội vụ thẩm định trước ngày 15/11/2016.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm: tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán kinh phí để hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu.

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan: phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu của các địa phương theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban ngành thuộc tỉnh;

- Thường trực huyện ủy các huyện, TP;

- UBND các xã, phường, thị trấn;

- UBND các huyện, thành phố;

- Lưu VT, VX.CHỦ TỊCH

Lưu Xuân VĩnhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương