Số Hồ sơ: 609/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích14.23 Kb.
Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 01/5/2012

Số Hồ sơ: 609/……………/CĐBHXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 06 ngày làm việc)
1. Tên người được hưởng: ………………………………….. Điện thoại: ……………………………….

2. Địa chỉ liên lạc (ghi rõ đường, phường xã, quận huyện, tỉnh thành phố):……………………………...


……………………………………………………………………………………………………………..


STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số

lượng

I.

Hưởng chế độ hưu trí, TNLĐ, BNN, tuất hàng tháng:
1.

Giấy giới thiệu.
2.

Phiếu truy lĩnh (nếu có)
3.

Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, (01 bản)
II.

Hưởng chế độ hàng tháng, Quyết định 613/QĐ-TTg:
1.

Đơn theo mẫu 01-QĐ 613 (trường hợp người hưởng còn sống, 01 bản).
2.

Đơn theo mẫu 02-QĐ 613 (trường hợp người hưởng đã chết, 01 bản).
Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương