Số : 77/1999/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 5.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích5.72 Kb.

BỘ CÔNG NGHIỆP
*********

Số : 77/1999/QĐ-BCNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********


Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn ngành
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 27/12/1990;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng Sản phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành tiêu chuẩn ngành có số hiệu sau :

16 TCN 868-99 đến 16 TCN 877-99;Soát xét 10 tiêu chuẩn ngành : 16 TCN 461-464; 470-472; 488; 490.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :
- Như trên,
- Lưu VP, CNCL.

 KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Quốc Khánh


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương