QuyếT ĐỊnh v/v phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lựctải về 10.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích10.79 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________ _________________________

Số:953 /QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 16 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực

hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh An Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 05 tháng 5 năm 2005 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại tờ trình số 10/TTr-STP ngày 07 tháng 5 năm 2008 về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh An Giang đến năm 2010 theo Đề án số 03/ĐA-STP ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Sở Tư pháp tỉnh An Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, ngành cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã và thành phố;

- Chánh VP. UBND tỉnh; đã ký- Lưu: VT, P. TH, NC.

Lâm Minh Chiếu
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương