Phô lôc I danh môc thuèc gy nghiÖntải về 62.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2016
Kích62.89 Kb.

Phô lôc I

Danh môc thuèc g©y nghiÖn


(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè: 10/2010/TT-BYT ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2010

cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ)STT

Tªn quèc tÕ


Tªn khoa häc
Acetyl dihydrocodein


(5 , 6 )- 4,5- epoxy-3- methoxy-17 methyl- morphinan-6-olacetatAlfentanil

(N-1-2-(4-ethyl-4,5- dihydro-5-oxo-1 H-tetrazol-1-yl) ethyl-4- (methoxymethyl)-4-piperidinyl- N- Phenylpropanamide monohydrochloride)Alphaprodin

(Alpha- 1,3- dimethyl-4- phenyl-4- propionoxypiperidineAnileridin

(1- para-aminophenethyl-4- phnylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester)Bezitramid

(1-(3- cyano- 3,3- diphenylpropyl)- 4 (2- oxo- 3- propionyl-1- benzimidazolinyl)- piperidine)Butorphanol

(-)- 17- (cyclobutylmethyl) morphinan- 3,14 diol hydrogenCiramadol

(-)-2- (- Dimethylamino-3- hydroxybenzyl) CyclohexanolCocain


(Methyl ester cña benzoylecgonine)*Codein


(3- methylmorphine)Dextromoramid

((+)-4 2- methyl-4- oxo-3,3- diphnyl-4 (1- pyrrolidinyl)- butyl- morpholine)Dextropropoxyphen

( - (+)-4- dimethylamino- 1,2- diphenyl-3-methyl-2- butanol propionate)Dezocin

(-)- 13 - Amino- 5,6,7,8,9,10,11 , 12 octahydro- 5- methyl-5, 11- methanobenzo- cyclodecen-3- olDifenoxin

(1- (3 cyano- 3,3- Diphenylpropyl)- 4- Phenylisonipecotic acidDihydrocodein7,8- Dihydro-3- O- methylmorphine- hydrogendiphenoxylate

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Dipipanon


(+)- 4,4- Diphenyl-6- Piperidinoheptan-3.Drotebanol


(3,4- Dimethoxy- 17- Methyl morphinan-6 , 14 diol)Ethyl morphin


( 3- Ethylmorphin)Fentanyl


(1- Phenethyl-4-N- Propionylanilinopiperidine)Hydromorphon


(Dihydromorphinone)Ketobemidon

(4- meta- hydroxyphenyl-1- methyl-4- propionylpiperidine)Levomethadon

(3- Heptanone, 6- (dimethylamino)-4,4- Diphenyl, (R)Levorphanol


((-)- 3- hydroxy- N- methylmorphinan)Meptazinol


(3(3- Ethyl-1- methylperhydroazepin-3- yl) phenolMethadon


(6- dimethylamino- 4,4- diphenyl-3- heptanone)Morphin


Morphinan-3,6 diol, 7,8-didehydro- 4,5- epoxy-17 methyl - (5 , 6 )Myrophin


Myristyl Benzyl morphineNalbuphin

17- Cyclobutylmethyl- 7,8- dihydro- 14- hydroxy- 17- normorphineNicocodin

Morphinan- 6- ol, 7,8- Dihydrro- 4,5- epoxy- 3- methoxy- 17- methyl- 3- pyridin mecarboxxylate (ester), ( 5, 6)Nicodicodin


6- NicotimylcodeineNicomorphin


(3,6- Dinicotylmorphine)Norcodein


N- DimethylcodeinOxycodon


(14- hydroxydihydrocodeinone)
Oxymorphon


(14- hydroxydihydromorphinone)Pethidin

(1- methyl-4- phenylpiperodine-4- carboxylic acid ethyl ester)Phenazocin

(2’- Hydroxy-5,9- Dimethyl-2- Phenethyl-6,7- Benzomorphan)Pholcodin


(Morpholinylethylmorphine)Piritramid

(1-(3- cyano-3,3- diphenylpropyl-4-(1- piperidino)- piperidine- 4- carboxylic acid amide)Propiram

( N- ( 1- Methyl- 2 piperidinoethyl- N- 2- pyridyl Propionamide)Sufentanil

(N-4- (methoxymethyl)-1- 2- (2- thienyl)- ethyl-4- piperidyl- propionanilide)Thebacon


( Acetyl dihydro codeinone)Tonazocin mesylat

(+)-1- ( 2R-6S)- 1,2,3,4,5,6- hexahydro- 8- hydroxy- 3,6,11- Trimethyl- 2,6- methano-3- Benzazocin- 11- ylTramadol

(+)- Trans- 2- Dimethylaminomethyl-1-(3- methoxy phenyl) cyclohexanol

Phô lôc II


danh môc thuèc g©y nghiÖn ë d¹ng phèi hîp

(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè: 10/2010/TT-BYT ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2010

cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ)
STT


Tªn ho¹t chÊt thuèc g©y nghiÖn

Hµm l­îng ho¹t chÊt tÝnh theo d¹ng baz¬ trong 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm ®· chia liÒu

(TÝnh theo mg)Nång ®é ho¹t chÊt tÝnh theo d¹ng baz¬ trong s¶n phÈm ch­a chia liÒu

(TÝnh theo %)Acetyl dihydrocodein

100

2,5Cocain
0,1
Codein

100

2,5Dextropropoxyphen

65

2,5Difenoxin

Kh«ng qu¸ 0,5 mg Difenoxin vµ víi Ýt nhÊt 0,025 mg Atropin Sulfat trong 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm ®· chia liÒu.


Diphenoxylat

Kh«ng qu¸ 2,5 mg Difenoxylat vµ víi Ýt nhÊt 0,025 mg Atropin Sulfat trong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ®· chia liÒu.


Dihydrocodein

100

2,5Ethyl morphin

100

2,5Nicodicodin

100

2,5Norcodein

100

2,5Pholcodin

100

2,5Propiram

100

2,5Morphin
0,2 morphin tÝnh theo morphin base tinh khiÕtTramadol

37.5

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương