Đăng ký chứng nhận Vietgahp cho bò sữa, lợn, gia cầm và ongtải về 25.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích25.91 Kb.
Đăng ký chứng nhận VietGAHP cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong


Trình tự thực hiện

Chưa có quy định

Cách thức thực hiện

Chưa có quy định

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đăng ký chứng nhận VietGAHP theo mẫu tại Phụ lục 1 của Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong ban hành kèm theo Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trong trường hợp cơ sở sản xuất đăng ký kiểm tra chứng nhận VietGAHP là tổ chức có nhiều thành viên thì cần gửi kèm theo Danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, địa điểm và quy mô chăn nuôi);

- Bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực chăn nuôi, quy mô sản xuất, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường;

- Kết quả kiểm tra nội bộ theo quy định tại Điều 8 Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong ban hành kèm theo Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Bản xác nhận đảm bảo vệ sinh môi trường của cơ sở sản xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)Thời hạn giải quyết

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): khôngĐối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tổ chức


Mẫu đơn, tờ khai hành chính

Phụ lục 1: Giấy đăng ký chứng nhận VietGAHP

Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành “Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong”

Phụ lục 3: Bảng chỉ tiêu kiểm tra và hướng dẫn đánh giá

Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành “Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong”Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Gấy chứng nhận

Điều kiện thực hiện TTHC

Cơ sở sản xuất phải tiến hành kiểm tra nội bộ ít nhất mỗi năm một lần để tự đánh giá sự phù hợp của thực hành chăn nuôi, ghi chép và lưu trữ hồ sơ theo Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong.

Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành “Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong” (Khoản 1 Điều 8)

Kiểm tra nội bộ phải thực hiện theo bảng kiểm tra đánh giá tại Phụ lục 3 và phải ghi chép rõ các sai phạm và hành động khắc phục.

Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành “Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong” (Khoản 2 Điều 8)

Cơ sở sản xuất phải lưu trữ và báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ khi có yêu cầu của Tổ chức chứng nhận hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành “Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong” (Khoản 3 Điều 8)

Căn cứ pháp lý của TTHC

Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành “Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong” (Điều 5, Điều 8)


Phụ lục 1

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN VIETGAHP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 12

năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN VIETGAHP

Kính gửi: Tổ chức Chứng nhận

- Tên cơ sở sản xuất:……………………………………………………

- Địa chỉ:………………………………………………………………….

- Số điện thoại:………………………… Fax: (nếu có)………………….
Sau khi nghiên cứu Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong ban hành kèm theo Quyết định số ……/2008/QĐ-BNN ngày …. tháng …. năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chúng tôi xin đăng ký kiểm tra chứng nhận quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho mô hình:

 Trang trại 

 Hợp tác xã (tổ hợp tác,...) 

 Khác   1. - Quy mô sản xuất: ……….con hoặc đàn (ong)

- Địa điểm: thôn……………………..xã, (phường)………………………

huyện(quận)...................…………..tỉnh/thành phố……………….........  1. - Tên sản phẩm đăng ký chứng nhận VietGAHP ………….......................

………………………………………………………………………………

  1. - Sản lượng dự kiến: …. ….. kg hoặc tấn/đơn vị thời gian

Đề nghị Tổ chức Chứng nhận kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận VietGAHP.

Tài liệu kèm theo:  1. - Bản đồ quy hoạch và mặt bằng bố trí khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, khu vực sản xuất;

- Kết quả kiểm tra nội bộ;

- Danh sách thành viên hợp tác xã (họ tên, địa chỉ, địa điểm và quy mô sản xuất).


......……, ngày… thán……năm……

Đại diện cơ sở sản xuất


(Ký tên và đóng dấu nếu có)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương