Mẫu hk02 ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-bca(C11) ngày 01/7/2007tải về 6.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích6.37 Kb.
Mẫu HK02 ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11)

ngày 01/7/2007


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨUKính gửi:


Họ và tên người viết phiếu báo:(*)

Chỗ ở hiện nay:


Điện thoại


Họ và tên chủ hộ: Sổ hộ khẩu số:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại

NỘI DUNG THAY ĐỔI:

.............,ngày......tháng......năm........ .............,ngày.......tháng......năm.......
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO

(Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

-------


(*) Viết chữ hoa đủ dấu


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương