Iiiiiterraco tải về 14.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.08.2017
Kích14.42 Kb.SÔN SAØN GOÁC ACRYLIC

IIIIITERRACO

DiamondSeal laø loaïi sôn loùt cho saøn nhaø, saøn coâng nghieäp, trong suoát, goác Acrylic, heä nöôùc ñöôïc ñaëc cheá döïa theo coâng ngheä polymer kî nöôùc tieân tieán. DiamondSeal raát beàn vaø coù khaû naêng choáng nöôùc vaø hoùa chaát tuyeät haûo. Saûn phaåm coù cô caáu lieân keát ngang cho pheùp lôùp phuû dai, beàn, coù söùc ñeà khaùng vôùi hoùa chaát. Nhöõng hôïp chaát vôùi côû haït sieâu nhoû cho pheùp thaám saâu vaøo beà maët taïo neân khaû naêng keát dính vaø choáng nhieãm baån sieâu vieät. Vì laø lôùp phuû trong suoát neân DiamondSeal cho pheùp tia cöïc tím ñi qua maø khoâng ngaõ vaøng. DiamondSeal cuõng coù theå ñöôïc söû duïng nhö laø heä thoáng phuû ngoaøi cuøng caùc maët tieàn nôi caàn taêng khaû naêng choáng baùm buïi.


ÑAËC ÑIEÅM


DiamondSeal cheá taïo döïa treân nhöïa Acrylic coù kích côû haït cöïc nhoû vôùi keát caáu lieân keát cheùo. Saûn phaåm coù caùc ñaëc ñieåm sau:

 • Chuaån bò beà maët deã daøng.

 • Heä nöôùc neân deã söû duïng.

 • Mau khoâ

 • Khaû naêng choáng baùm buïi cöïc toát.

 • Ñoä beàn tuyeät haûo.

 • Lôùp phuû khoâng ngaõ vaøng.

 • Ñeà khaùng ñöôïc hoùa chaát.

 • Baùm dính raát toát leân beà maët.

 • Choáng thaám nöôùc


ÖÙNG DUÏNG.

DiamondSeal ñöôïc thieát keá nhö laø moät loaïi sôn loùt cho saøn beâ toâng vaø laø chaát choáng buïi. Noù coøn ñöôïc söû duïng nhö laø moät lôùp loùt trong suoát cho DiamondCoat hay lôùp phuû ngoaøi cuøng cho caùc beà maët ngoaïi thaát.HÖÔÙNG DAÃN CHUAÅN BÒ BEÀ MAËT.

- Laøm saïch buïi, taïp chaát, vaø caïo boû nhöõng vaät lieäu dö goà gheà. • Baûo ñaûm beà maët cöùng, khoâng baùm môõ, muoái, taïp chaát.

 • Moïi veát nöùt, nhöõng khu vöïc khieám khuyeát, hö hoûng caàn ñöôïc söûa chöõa baèng Terraco Flexipave Patching Compound vaø Terraco Flexipave Filler.


THI COÂNG

Thi coâng baèng coï, ruloâ hay suùng phun thaønh 2 lôùp, lôùp thöù hai caùch lôùp thöù nhaát 4 giôø. Beà maët ñaõ ñöôïc sôn phuû coù theå söû duïng sau 24 giôø. Röûa duïng cuï baèng nöôùc ngay sau khi söû duïng.
AN TOAØN


Traùnh tieáp xuùc laâu vôùi maét vaø da. Muoán bieát theâm chi tieát, xin xem kyõ chi tieát kyõ thuaät.

ÑOÙNG GOÙI & TOÀN TRÖÕ

DiamondSeal ñöôïc ñoùng goùi trong thuøng nhöïa 20 kg. DiamondSeal caàn ñöôïc troàn tröõ nôi saïch seõ, maùt, vaø khoâ raùo, traùnh aùnh naéng tröïc tieáp, hay nguoàn nhieät quaù noùng hoaëc quaù laïnh. Khoâng ñeå saûn phaåm ñoâng laïnh. Coù theå toàn kho 12 thaùng trong bao bì chöa môû. Haøng saûn xuaát tröôùc phaûi ñöôïc söû duïng tröôùc.


Saûn phaåm Sôn loùt saøn trong suoát, goác acrylic, heä nöôùc.

Chaát keát dính Acrylic

Thôøi gian khoâ 4- 6 giôø giöõa hai lôùp.

Tyû troïng 1.02

Ñoä nhôùt 2,000 cps

Tieâu toán 200-300 grs/m2

Thi coâng Coï, ruloâ hay suùng phun.

Baûo quaûn 12 thaùng trong bao bì chöa môû, ôû nôi khoâ raùo.

Ñoùng goùi 20 kg trong thuøng nhöïa

Coâng ty TNHH TERRACO VN – Phuù Hoøa, Thuû Daàu Moät, Bình Döông.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương