HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI kỳ HỌp thứ 16tải về 7.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.55 Kb.
Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 16

(Ngày 08/12 - 09/12/2009)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Sau khi nghe, thảo luận tờ trình số 1638/TTr- UBND ngày 01/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố,QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Định mức phụ cấp hàng tháng:

a. Trưởng ban Công tác Mặt trận do Bí thư chi bộ kiêm thì mức phụ cấp là 100.000đ/người/tháng.

b. Nơi Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn thì Trưởng ban công tác Mặt trận do Phó bí thư hoặc Chi uỷ viên kiêm, mức phụ cấp là 100.000đ/người/tháng.

c. Nơi không có Ban chi uỷ thì mức phụ cấp Trưởng ban công tác mặt trận là 100.000đ/người/tháng.

d. Đối với Trưởng ban công tác Mặt trận không kiêm nhiệm thì mức phụ cấp là 100.000đ/người/tháng. Thời gian thực hiện đến hết tháng 6 năm 2011.

2. Nguồn kinh phí chi trả được cân đối trong ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn.

3. Thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI kỳ họp thứ 16 thông qua./.CHỦ TỊCH

Đinh Văn Cương


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương