HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18tải về 7.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.01 Kb.
Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về đặt tên đường, tên phố của thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 18

(Ngày 08/7 - 09/7/2010)


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 91;

Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 843/TTr-UBND ngày 21/6/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 843/TTr-UBND ngày 21/6/2010 về việc đặt tên đường, tên phố ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân như sau:

1. Đặt tên 5 đường: Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật.

2. Đặt tên 4 phố: Phạm Tất Đắc, Vũ Văn Lý, Phạm Văn Vượng, Nguyễn Phúc Lai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI, kỳ họp thứ 18 thông qua./.


CHỦ TỊCH

Đinh Văn Cương


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương