Hà Nam, ngày 09 tháng 4 năm 2004tải về 12.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.86 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 472/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 09 tháng 4 năm 2004QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam

-------------------


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị quyết số 416/NQ-UBTVQH11 ngày 25/9/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Công văn số 1895/CV/VPQC ngày 11/11/2003 của Văn phòng Quốc hội về việc triển khai Nghị quyết 416 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Thông báo số 177-TB/TU ngày 05/3/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội;

Xét đề nghị của Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội và Giám đốc Sở Nội vụ,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam trực thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội là cơ quan giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội được sử dụng con dấu và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Bộ máy tổ chức, hoạt động, biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện theo Nghị quyết số 416/NQ-UBTVQH11 ngày 25/9/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Trưởng, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội thống nhất với các ngành liên quan để sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ và giao nhiệm vụ cụ thể cho Văn phòng hoạt động.Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM


- Văn phòng Quốc hội;

CHỦ TỊCH


- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

(đã ký)

- Như điều 3;
- LưuVT, NC
Đinh Văn Cương


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương