Ủy ban nhân dân tỉnh hà namtải về 10.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích10.69 Kb.

Y BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM
Số: 1060/QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 03 tháng 10 năm 2002


QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v đổi tên trường THCS Châu Sơn thành

trường THCS Lê Hồng Phong


-----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 53/2000/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Phủ Lý, thành lập phường, điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã thuộc thị xã Phủ Lý;Xét đề nghị của UBND thị xã Phủ Lý và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đổi tên trường THCS Châu Sơn thành trường THCS Lê Hồng Phong, thị xã Phủ Lý.
Điều 2.Trường THCS Lê Hồng Phong được sử dụng con dấu mới để giao dịch (thu nộp con dấu cũ cho cơ quan có trách nhiệm quản lý).
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Phủ Lý và các ngành, các cấp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


- TT TU, HĐND, UBND tỉnh ( để b/c)

CHỦ TỊCH

- Như điều 3
- Lưu VP

(Đã ký)
Đinh Văn Cương


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương