GIẤy lĩnh tiền mặTtải về 22.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích22.71 Kb.
GIẤY LĨNH TIỀN MẶTNgày :........./........./20..... Loại tiền tệ:.................................
Họ và tên:........................................Điện thoại:...........................................

Địa chỉ :........................................................................................................

Số CMT/Hộ chiếu :.........................Ngày cấp:....../...../......Nơi cấp :...........

Tên tài khoản:...............................................................................................

Số tài khoản :................................................................................................


Bằng chữ :.................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
SỐ TIỀN THỰC LĨNH:

Nội dung :.....................................................................................................


......................................................................................................................


BẢNG KÊ CÁC LOẠI TIỀN

MỆNH GIÁ

SỐ TỜ

THÀNH TIỀN

TỔNG

SỐ TIỀNKẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TÀI KHOẢN

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIAO DỊCH VÊN

QUỸ CHÍNH

KIỂM SOÁT

GIÁM ĐỐC

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương