Danh mục kiểm soát tài liệu nội bộ hiện hành đƠn vị : VĂn phòng sởtải về 45.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích45.44 Kb.
DANH MỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU NỘI BỘ HIỆN HÀNH

ĐƠN VỊ : VĂN PHÒNG SỞ


TT

Tên tài liệu

Mã số

Lần ban hành

Ngày ban hành

Lần sửa đổi

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1

Sổ tay chất lượng01

7/8/2013


2

Quy trình kiểm soát tài liệu01

7/8/2013


3

Quy trình kiểm soát hồ sơ01

7/8/2013


4

Quy trình đánh giá nội bộ01

7/8/2013


5

Quy trình kiểm soát dịch vụ không phù hợp01

7/8/2013


6

Quy trình hành động khắc phục01

7/8/2013


7

Quy trình hành động phòng ngừa01

7/8/2013


8

Yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc01

23/8/2013


9

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi01

26/7/2012


10

V/v kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi01

18/7/2007Thay thế QĐ số 50/QĐ-STP ngày 20/7/2006

11

V/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi01

28/3/2011
Ngày 02 tháng 11 năm 2013
NGƯỜI LẬP
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương