CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 14.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích14.13 Kb.


Y BAN NHÂN DÂN CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM TNH BÌNH PHƯỚC Độc lp - T do - Hnh phúc


Số: 1455/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 24 tháng 6 năm 2010QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt dự toán chi phí đăng ký quyền sử dụng đất

khu dân cư nông thôn 10 ha xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

thuộc hợp phần đền bù tái định cư Dự án thủy lợi Phước HòaCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;


Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 28/5/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 175/TTr-SNN ngày 08/6/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Phê duyệt dự toán chi phí đăng ký quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn 10 ha xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, thuộc hợp phần bồi thường tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa, với các nội dung chính như sau:

1. Khối lượng công việc:

Đăng ký quyền sử dụng đất: 277 hồ sơ.2. Giá tr d toán: 64.247.818 đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi bảy ngàn, tám trăm mười tám đồng).

Trong đó:

- Chi phí đăng ký quyền sử dụng đất: 62.567.818 đồng

- Chi phí khảo sát thực địa, lập đề cương dự toán: 1.680.000 đồng

(Có bảng dự toán kèm theo)3. Ngun vn: Vốn bồi thường và tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa.

4. Thi gian thc hin: Kể từ ngày ký hợp đồng cho đến ngày hoàn thành đăng ký quyền sử dụng đất cho các hộ dân nhận đất tái định cư tại khu dân cư 10 ha, chậm nhất đến ngày 31/12/2010.

Điu 2. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, Giám đốc Ban Quản lý các Dự án ngành Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn DanhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương