V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014tải về 21.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích21.73 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1008/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 13 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH


V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá

các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014

____________________________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/ 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 1588/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2014 tại địa phương,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 158/TTr-STNMT ngày 07/6/2013,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014 (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), bao gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lợi – Phó chủ tịch TT UBND tỉnh – Trưởng ban;

2. Ông Bùi Quang Việt – Giám đốc Sở TN và MT – PTB Thường trực;

3. Ông Bùi Quang Phụng – Giám đốc Sở Tư pháp – Thành viên;

4. Ông Nguyễn Minh Mẫn – Cục trưởng Cục thuế – Thành viên;

5. Ông Nguyễn Văn Tới – Giám đốc Sở NN và PTNT – Thành viên;

6. Ông Nguyễn Hoàng Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng – Thành viên;

7. Ông Trần Văn Mi – Phó Giám đốc Sở Tài chính – Thành viên;

8. Ông Nguyễn Công Khanh – Cục trưởng Cục Thống kê – Thành viên;

9. Các ông (bà) Phó Chủ tịch phụ trách khối KTTH UBND các huyện, thị xã – Thành viên.Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện dự án “Xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014”.

2. Nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công cụ thể.

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Ban chỉ đạo) chịu trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án, cụ thể:

1. Chủ trì xây dựng dự án “Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014” trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã và cấp xã, phường, thị trấn thực hiện khảo sát giá đất, thống kê chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa phương.

3. Chỉ đạo tổ chuyên viên thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu báo cáo về khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các huyện, thị xã và xây dựng bảng giá đất báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2013.

4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công trong quá trình xây dựng bảng giá đất.

Điều 4. Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo, bao gồm:

I. Thành Phần:

1. Bà Nguyễn Thị Thuận – TP Giá đất-GTBT, Sở TN&MT – Tổ trưởng;

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Liên – PTP Giá-QLCS, Sở Tài chính – Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Văn Tám – TPXDVB, Sở Tư pháp – Tổ viên;

4. Ông Nguyễn Xuân Thành – TPTHNVDT, Cục thuế – Tổ viên;

5. Bà Tống Thị Minh Thương – CV phòng Giá đất-GTBT, Sở TN&MT – Tổ viên.II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu Ban chỉ đạo triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện dự án “Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014”.

2. Chuẩn bị nội dung, tài liệu và ghi biên bản các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

3. Hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tiến độ triển khai thực hiện dự án tại các huyện, thị xã.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công trong quá trình xây dựng bảng giá đất.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các ông(bà) có tên tại Điều 1, Điều 4 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương