Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/ttlt-btp-bnv ngày 11/02/2010 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháptải về 6.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích6.99 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 468/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 10 tháng 5 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

V/v xếp hạng Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà NamCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 11/02/2010 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam được xếp hạng Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước hạng II.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương