Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-ttg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạotải về 8.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.23 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 468/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 14 tháng 3 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ có thời hạnCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-TU ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Thông báo số 102-TB/TU ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ có thời hạn;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ Hà Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Gia Luật, sinh ngày 01/6/1956, hiện là Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam, giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Tiền lương và các chế độ phụ cấp của ông Phạm Gia Luật được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Phạm Gia Luật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương