Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-cp ngàv 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáotải về 17.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích17.02 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH


Số: 472/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 28 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Quv hoạch quảng cáo ngoài tròi trên địa bàn tinh Bình Định
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngàv 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngàv 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quvết định này Quy hoạch quáng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triên khai thực hiện; đồng thời theo dõi quá trình thực hiện, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung, sửa đổi các vị trí đặt pa-nô quảng cáo cho phù họp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, K5.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thị Thanh Bình


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương