CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 12.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích12.22 Kb.

www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1514/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 331/TTr-CP ngày 08/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


(Kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-CTN ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1.

Trần Mỹ Hạnh, sinh ngày 12/10/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eduard-Gaertner-Gasse 4, 1220 WienGiới tính: Nữ

2.

Nguyễn Thị Thơ, sinh ngày 13/12/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Alxingergasse 57-59/1/7, 1100 Wien Giới tính: Nữ

3.

Phạm Thị Thanh Hoa, sinh ngày 17/5/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kollebergweg, 37, 3100 St, Pölten Giới tính: Nữ

4.

Phạm Minh Châu, sinh ngày 28/11/1963 tại Bình Định

Hiện trú tại: Gabesstr. 41, 4030 LinzGiới tính: Nam

5.

Tăng Thị Thương, sinh ngày 02/11/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Reisingergasse 1-5/1/1310, 1100 WienGiới tính: Nữ

6.

Nguyễn Ngọc Yến Trình, sinh ngày 14/8/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Vogelweiderstr. 22/23, 5020 SalzburgGiới tính: Nữ

7.

Lê Hannah, sinh ngày 09/02/2011 tại CH Áo Hiện trú tại: Vogelweiderstr. 22/23, 5020 Salzburg

Giới tính: Nữ

8.

Nguyễn Kevin, sinh ngày 13/02/2005 tại CH Áo

Hiện trú tại: Vogelweiderstr. 22/23, 5020 Salzburg.Giới tính: Nam

 

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương