BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 6.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích6.41 Kb.

BỘ NỘI VỤ
-----


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------


Số: 464/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 ban hành Luật quy định về quyền lập Hội;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Xét đề nghị của Trưởng Ban vận động thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ;


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Điều 2. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự lo kinh phí và phương tiện hoạt động.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Công an;
- Lưu VP, TCPCP.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn


 Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương