ĐỀ xuất cải tiếN 5Stải về 7.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích7.93 Kb.ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN 5S

Địa điểm/bộ phận kiểm tra:

Đơn vị

Ngày kiểm tra: / /2012

Hiện trạng của vấn đề (cần cải tiến)

Đề xuất cải tiến

Thời gian hoàn thành cải tiến

Giải thích lý do cần thời gian cải tiến

Ngay lập tức

Thời hạn khác
Báo cáo vắn tắt kết quả cải tiến:

Đề xuất cải tiến của đơn vị:

Trưởng đoàn kiểm tra 5SXác nhận của đơn vị/ bộ phận

Các đơn vị: - Lưu bản cứng phiếu đề xuất cải tiến 5S; Tổng hợp và viết báo cáo kết quả cải tiến trên file mềm gửi tới đ/c Loan – Thư ký 5S (P.HTQT) trước ngày 10 hàng tháng để Ủy ban 5S tổng hợp dữ liệu.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương