ĐỀ thi toán olympic qua mạng internet vòng 2 Lần 1tải về 19.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích19.02 Kb.

Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo

Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/ĐỀ THI TOÁN OLYMPIC QUA MẠNG INTERNET

VÒNG 2

Lần 1: Xóa các ô theo thứ tụ tăng dần

- Các phân số có cùng tử số : Chú ý chọn phân số có mẫu số lớn nhất trước

- Các phân số có cùng mẫu số : Chú ý chọn phấn số có tử số bé nhất trước


Lần 2: Chọn 2 ô có giá trị bằng nhau

- Các ô là phân số hay phép tính của phân số

Lần 3: Giải các bài toán và nhập kết quả

Bài 1: Tìm hai số lẻ có tổng bằng 474 và giữa chúng có 37 số lẻ khác

Kết quả: Số bé: 199 / Số lớn: 275

Bài 2: Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 999 và giữa chúng có 25 số lẻ khác

Kết quả: Số bé: 474 / Số lớn: 525

Bài 3: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 810 và giữa chúng có 20 số chẵn khác

Kết quả: Số bé: 384 / Số lớn: 426

Bài 4: Tìm hai số lẻ có tổng bằng 406 và giữa chúng có 11 số lẻ khác

Kết quả: Số bé: 191 / Số lớn: 215

Bài 5: Tìm hai số lẻ có tổng bằng 1142 và giữa chúng có 53 số lẻ khác

Kết quả: Số bé: 517 / Số lớn: 625

Bài 6: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 210 và giữa chúng có 18 số chẵn khác

Kết quả: Số bé: 86 / Số lớn: 124

Bài 7: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 848 và giữa chúng có 13 số chẵn khác

Kết quả: Số bé: 410 / Số lớn: 438

Bài 8: Tìm phân số biết mẫu số hơn tử số 15 đơn vị và phân số đó có giá trị bằng

Kết quả:
Bài 9: Tìm phân số biết mẫu số hơn tử số 15 đơn vị và tổng mẫu số và tử số bằng 86.

Kết quả:
Bài 10: Tìm phân số biết mẫu số hơn tử số 19 đơn vị và tổng mẫu số và tử số bằng 51.

Kết quả:
Bài 11: Tìm phân số biết mẫu số hơn tử số 36 đơn vị và phân số đó có giá trị bằng

Kết quả:
Bài 12: Tìm phân số biết tổng mẫu số và tử số bằng 215 và phân số đó có giá trị bằng

Kết quả:
Bài 13: Tìm phân số biết tổng mẫu số và tử số bằng 135 và phân số đó có giá trị bằng

Kết quả:
Bài 14: Tìm phân số biết hiệu mẫu số và tử số bằng 45 và phân số đó có giá trị bằng

Kết quả:
Bài 15: Anh hơn em 8 tuổi, hiện nay tổng số tuổi hai anh em là 26 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay.

Kết quả: Tuổi anh: 17 / Tuổi em: 9

Bài 16: Mẹ hơn con 27 tuổi, hiện nay tổng số tuổi hai mẹ con là 45 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay.

Kết quả: Tuổi con: 9 / Tuổi mẹ: 36

Bài 17: Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 828 và giữa chúng có 15 số tự nhiên khác

Kết quả: Số bé: 406 / Số lớn: 422

Bài 18: Hai kho thóc chứa tất cả 216 tấn thóc, nếu chuyển từ kho thứ nhất sang kho thứ hai 15 tấn thóc thì số thóc hai kho chứa bằng nhau. Hỏi mỗi kho chưa bao nhiêu tấn thóc.

Kết quả: Kho thứ nhất: 123 / Số lớn: 93


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương