Ủy ban nhân dân tỉnh phú YÊn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 262.48 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích262.48 Kb.
#3296
1   2

TỜ TRÌNH


Về việc Chủ trương đầu tư

Dự án đầu tư xây dựng công trình:................................................

___________________________
Kính gửi: ...............................................
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định việc phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý;

Các cứ pháp lý khác có liên quan;

........ (Chủ đầu tư) trình xin chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình .......... với các nội dung sau:

1. Tên dự án:..................................................................................................

2. Chủ đầu tư:................................................................................................

3. Mục tiêu đầu tư:.........................................................................................

4. Địa điểm, diện tích sử dụng đất dự kiến (m2):...........................................

5. Hình thức đầu tư:.......................................................................................

6. Nội dung và quy mô dự kiến đầu tư:.........................................................

7. Nguồn vốn đầu tư:.....................................................................................

8. Dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư:.............................................................

9. Các nội dung khác (nếu có):......................................................................

......... (Chủ đầu tư) trình ....... cho phép đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình .................................................................................................................Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu.

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ tên, chức vụ và đóng dấu)Phụ lục 02
NHÀ ĐẦU TƯ (ghi rõ tên)

_______________

Số:..........CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

.........., ngày.....tháng......năm............TỜ TRÌNH


Về việc Chủ trương đầu tư

Dự án đầu tư xây dựng công trình:................................................

___________________________
Kính gửi:...............................................
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư”;

Căn cứ Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định việc phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý;

Các cứ pháp lý khác có liên quan;

........ (Nhà đầu tư) trình xin chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.......... với các nội dung sau:

1. Tên dự án:..................................................................................................

2. Địa điểm, diện tích sử dụng đất dự kiến (m2):...........................................

3. Mục tiêu đầu tư:.........................................................................................

4. Nội dung và quy mô dự kiến đầu tư:.........................................................

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:..........................................................................

6. Thời hạn thực hiện dự án:..........................................................................

7. Tiến độ thực hiện dự án: ...........................................................................

8. Các nội dung khác (nếu có):......................................................................

......... (Nhà đầu tư) trình ....... cho phép đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình .................................................................................................................Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu.

NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ tên, chức vụ và đóng dấu)


Phụ lục 03


CHỦ ĐẦU TƯ (ghi rõ tên)

_______________

Số:..........

V/v giới thiệu địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng công trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

.........., ngày.....tháng......năm............

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên


- Tên chủ đầu tư:......

- Người đại diện................................... Chức vụ:..........

- Địa chỉ liên hệ:..........................................................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................

- Số điện thoại:.........................................

........... (tên chủ đầu tư) dự kiến thực hiện đầu tư dự án ...... (tên dự án) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Để có địa điểm đầu tư thích hợp phục vụ cho việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình này ........... (tên chủ đầu tư) kính đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên giới thiệu cho chúng tôi một hoặc một số địa điểm đáp ứng được các yêu cầu chủ yếu như sau:

- Chức năng công trình: ............................................................................

- Nhu cầu sử dụng đất (m2):.............................................................. ..

- Quy mô (tổng diện tích sàn xây dựng theo m2):.........................

- Số tầng và chiều cao công trình (m):...................................

- Nhu cầu sử dụng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị (cấp điện,cấp nước..):

+ Cấp điện: công suất (/KW)...........

+ Cấp nước: lưu lượng (m3/h)..........

+ Nhu cầu đỗ xe (chỗ):.....................

+ .......................................................

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước và xin trân trọng cám ơn./.
........., ngày.....tháng......năm............Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ tên)


Phụ lục 04


CHỦ ĐẦU TƯ (ghi rõ tên)

_______________

Số:..........CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

.........., ngày.....tháng......năm............


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thông báo thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng

Công trình:...................................................

___________________________
Kính gửi: .............(Cơ quan thụ lý hồ sơ)
- Căn cứ Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định việc phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý;

- Căn cứ chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của cấp thẩm quyền;

- Các cứ pháp lý khác có liên quan;

.........(Chủ đầu tư) trình...............thông báo thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình............. thuộc dự án.....................................................

2. Chủ đầu tư:..............................................................................................

3. Địa điểm:................................................................................................

Giới cận khu đất:

- Đông giáp:..................................................................................

- Tây giáp:...................................................................................

- Nam giáp:..................................................................................

- Bắc giáp:...................................................................................(Có sơ đồ vị trí - tỉ lệ: 1/....... kèm theo)

4. Quy mô diện tích dự kiến (m2):............................................................

5. Hiện trạng sử dụng đất:

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng công trình.

7. Các nội dung khác (nếu có).Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ tên, chức vụ và đóng dấu)


Phụ lục 05


UBND Huyện …(TP.Tuy Hòa)

_______________

Số:..........

V/v Ý kiến về khu đất lập dự án đầu tư xây dựng công trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

.........., ngày.....tháng......năm............

Kính gửi: …………………………


- Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định việc phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý;

Trên cơ sở sở tiếp nhận văn bản yêu cầu góp ý về địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng công trình. UBND huyện…… (thành phố Tuy Hòa) có ý kiến về vị trí khu đất như sau:

1. Tên công trình............. thuộc dự án ..........................................................

2. Chủ đầu tư: ................................................................................................

3. Địa điểm:...................................................................................................

Giới cận khu đất:

- Đông giáp:.......................................................................................

- Tây giáp:..........................................................................................

- Nam giáp:........................................................................................

- Bắc giáp:..........................................................................................

(Có sơ đồ vị trí - tỉ lệ: 1/....... kèm theo)

4. Quy mô diện tích dự kiến (m2):................................................................

5. Loại đất:

+ Hiện trạng sử dụng đất;

+ Quy hoạch: (hoặc dự kiến quy hoạch) ;

6. Phần diện tích trồng lúa trong khu đất (nếu có):

- Diện tích trồng lúa…

- Số vụ trồng trong năm…

- Năng suất lúa mỗi vụ…

- Phương thức tưới tiêu…

7. Các nội dung khác (nếu có).

........., ngày.....tháng......năm............


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

UBND Huyện (TP.Tuy Hòa)

(Ký, ghi rõ tên)


Phụ lục 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

.........., ngày.....tháng......năm............


ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH
Kính gửi:................(Cơ quan cấp chứng chỉ quy hoạch)

1. Tên chủ đầu tư:......

- Người đại diện................................... Chức vụ:..........

- Địa chỉ liên hệ:..........................................................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................

- Số điện thoại:.........................................

2. Tên công trình:...............

thuộc dự án:............3. Đất:

- Tên lô đất..............................

- Vị trí lô đất: (Đông giáp.....; Tây giáp....; Nam giáp....; Bắc giáp.....)

- Tại:..................................... Đường:.....................

- Phường (xã)................. Quận (huyện)

- Tỉnh, thành phố.................. .

- Nguồn gốc đất và hiện trạng.................. .

4. Nội dung thỏa thuận:

- Chức năng công trình:.........................................................................

- Diện tích khu đất (m2):.......................................................................

- Các mốc ranh giới khu đất:..............................................................

- Quy mô (tổng diện tích sàn xây dựng theo m2):.........................

- Số tầng và chiều cao công trình (m):...................................

- Nhu cầu sử dụng đất (m2):.............................................................. .

- Lộ giới các tuyến đường có liên quan:

- Nhu cầu sử dụng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị (cấp điện,cấp nước..):

+ Cấp điện: công suất (/KW)...........

+ Cấp nước: lưu lượng (m3/h)..........

+ Nhu cầu đỗ xe (chỗ):.....................

+.......................................................

(Có bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500-1/2000 hoặc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500-1/2000 có gắn cao độ tùy theo quy mô dự án kèm theo).

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước./.........., ngày.....tháng......năm............Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ tên)


Phụ lục 07


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

.........., ngày.....tháng......năm............


ĐƠN XIN THỎA THUẬN THÔNG SỐ QUY HOẠCH
Kính gửi:................ (Cơ quan thỏa thuận thông số quy hoạch)
1. Tên chủ đầu tư:......

- Người đại diện................................... Chức vụ:..........

- Địa chỉ liên hệ:..........................................................................

- Tỉnh, thành phố:....................................................

- Số điện thoại:.........................................

2. Tên công trình:...............

thuộc dự án:............3. Đất:

- Tên lô đất..............................

- Vị trí lô đất: (Đông giáp.....; Tây giáp....; Nam giáp....; Bắc giáp.....)

- Tại:..................................... Đường:.....................

- Phường (xã)................. Quận (huyện)

- Tỉnh, thành phố.................. .

- Nguồn gốc đất và hiện trạng.................. .

4. Nội dung thỏa thuận:

- Chức năng công trình:.........................................................................

- Diện tích khu đất (m2):.......................................................................

- Các mốc ranh giới khu đất:..............................................................

- Quy mô (tổng diện tích sàn xây dựng theo m2):.........................

- Số tầng và chiều cao công trình (m):...................................

- Nhu cầu sử dụng đất (m2):.............................................................. .

- Lộ giới các tuyến đường có liên quan:

- Nhu cầu sử dụng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị (cấp điện,cấp nước..):

+ Cấp điện: công suất (/KW)...........

+ Cấp nước: lưu lượng (m3/h)..........

+ Nhu cầu đỗ xe (chỗ):.....................

+.......................................................

(Có bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500-1/2000 hoặc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500-1/2000 có gắn cao độ tùy theo quy mô dự án kèm theo).

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước./.


........., ngày.....tháng......năm............


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ tên)
Phụ lục 08


MẪU DẤU THẨM TRA VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT,

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
1. Mẫu dấu của tổ chức tư vấn thẩm tra thiết kế chấp thuận bản vẽ thiết kế

TÊN TỔ CHỨC TƯ VẤN THẨM TRA THIẾT KẾBƯỚC THIẾT KẾ: ……………..

ĐÃ THẨM TRA

........ ngày ........ tháng ........ năm ........

Họ và tên, chữ ký, chức vụ của người có thẩm tra2. Mẫu dấu của Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trước khi giao cho nhà thầu thi công xây dựng thực hiện

GHI TÊN CHỦ ĐẦU TƯBƯỚC THIẾT KẾ: ……………..

ĐÃ PHÊ DUYỆT

..... ngày..... tháng..... năm.....Họ và tên, chữ ký, chức vụ người xác nhận


Ghi chú: Trong dấu phải nêu đủ nội dung quy định. Kích thước dấu tùy thuộc vào kích cỡ chữ.
Каталог: data -> documents
documents -> BỘ CÔng nghiệP
documents -> Số: /2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 10/2015/tt-bkhđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh phú YÊn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents -> BỘ CÔng thưƠng giao thông vận tải tài chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
documents -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
documents -> Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005
documents -> BỘ CÔng nghiệp số: 47/2006/QĐ-bcn
documents -> BỘ CÔng nghiệp số: 35/2006/QĐ-bcn
documents -> THÔng tư Quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-ttg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

tải về 262.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương