Ủy ban mttq việt nam tỉnh quảng namtải về 8.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.36 Kb.
#21735

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAMBAN THƯỜNG TRỰCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 482 /MTTQ-BTT

V/v báo cáo số liệu công tác

tổ chức năm 2016

Quảng Nam, ngày 06 tháng 6 năm 2016

Kính gửi:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện Công văn số Công văn 2160/MTTW-BTT ngày 01/6/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổng hợp báo cáo về Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của cấp tỉnh, huyện, xã và Công văn số 2171/MTTW-BTT ngày 02/6/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc báo cáo số liệu công tác cán bộ năm 2016,

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp số liệu năm 2016 về công tác cán bộ và báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Ban tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã. Các mẫu báo cáo và đề cương được đăng tải trên cổng thông tin điện tử http://ubmttqvn.quangnam.gov.vn.

Báo cáo số liệu tổng hợp gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Qua Ban Tổ chức và gửi Email: dangngoctruyen@gmail.com) trước ngày 20/6/2016 để kịp tổng hợp báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam./.
Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: Ban Tổ chức, VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

ĐÃ KÝ
Nguyễn Phi Hùng

tải về 8.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương