Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướctải về 12.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích12.89 Kb.
#667
Kết luận số 90-KL/TW ngày 4/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Tại phiên họp ngày 19-12-2013, sau khi nghe Tờ trình số 149-TTr/BTGTW, ngày 4-11-2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước(sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 7) và ý kiến các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau:1- Hơn 5 năm qua, việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị; việc cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết đã đạt được một số kết quả bước đầu. Hoạt động của các hội trí thức tiếp tục có tiến bộ, nhất là trong việc tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức. Đội ngũ trí thức tiếp tục được tăng cường, có những đóng góp tích cực, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết ở một số bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và một số địa phương còn chậm, chưa nghiêm và chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết còn chậm, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập nên Nghị quyết chưa thực sự đi vào cuộc sống. Một số cơ chế, chính sách đối với trí thức chậm được đổi mới để phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đội ngũ trí thức tuy có tăng về số lượng song chất lượng chưa cao; số trí thức sáng tạo, chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học có trình độ cao còn ít, đội ngũ trí thức kế cận hẫng hụt. Hoạt động chuyên môn (nghiên cứu, sáng tác...) của trí thức chưa gắn kết, phù hợp với cơ chế thị trường và cũng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cơ chế hành chính quan liêu và tình trạng trì trệ, hình thức, hiệu quả hoạt động thấp trong các tổ chức nghiên cứu khoa học, các hội trí thức chậm được khắc phục.2- Để đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 trong thời gian tới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt một số nhiệm vụ sau:

2.1- Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết ngày càng tốt hơn. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đội ngũ trí thức nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, của việc xây dựng đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trên tất cả các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã xác định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2.2- Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 cần được gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ và Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy nhanh việc cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 7, tạo môi trường làm việc thực sự phát huy dân chủ và khuyến khích trí thức tự do sáng tạo trong nghiên cứu, sáng tác, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường thực hiện cơ chế đặt hàng kết hợp với cơ chế trí thức tự đề xuất trong hoạt động nghiên cứu, sáng tác.

Khẩn trương hoàn thành các đề án còn lại về thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 7 để trình Bộ Chính trị cho ý kiến: Đề án “Quy chế tạm thời về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị” (Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì chuẩn bị); Đề án “Phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” (Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì chuẩn bị).3- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và Kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 


 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

(Đã ký)

Lê Hồng Anh

 

Каталог: VPDU Documents
VPDU Documents -> Hướng dẫn số 09-hd/ubkttw ngày 6/6/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy định 181- qđ/tw ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý VI phạm kỷ luật đảng viên VI phạm
VPDU Documents -> Căn cứ Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
VPDU Documents -> BỘ chính trị ĐẢng cộng sản việt nam
VPDU Documents -> UỶ ban kiểm tra trung ưƠng quyếT ĐỊNH
VPDU Documents -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 5099/QĐ- bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VPDU Documents -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
VPDU Documents -> Ban chấp hành trung ưƠng số: 218-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
VPDU Documents -> ĐẢng cộng sản việt nam số: 220-QĐ/tw hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013 quy đỊNH
VPDU Documents -> Quy định số 222-QĐ/tw ngày 8/5/2009 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy
VPDU Documents -> Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp

tải về 12.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương