Xin cẩn thậN. Ai Phải theo Thông báo nàytải về 79.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích79.45 Kb.
#38049
Bệnh viện St Alexius

THÔNG BÁO VỀ BẢO MẬT HÀNH
THÔNG BÁO NÀY CÁCH THÔNG TIN Y TẾ VỀ QUÝ VỊ CÓ THỂ SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ, VÀ LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ ĐƯỢC THÔNG TIN NÀY. XIN CẨN THẬN.
 Ai Phải theo Thông báo này. Bệnh viện St Alexius cung cấp cho bạn (bệnh nhân) với chăm sóc sức khỏe bằng cách làm việc với các bác sĩ và các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe khác (gọi tắt là "chúng tôi, ""của chúng tôi, "Hay"chúng tôi"). Đây là một thông báo chung của thực tiễn bảo mật thông tin của chúng tôi ("Chú ý"). Những người hoặc các nhóm sau đây sẽ theo thông báo này:


 • bất kỳ nhà cung cấp chăm sóc y tế đến Bệnh viện St Alexius để chăm sóc cho bạn. Các chuyên gia bao gồm các bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên, trợ lý bác sĩ và những người khác.

 • tất cả các phòng ban, đơn vị thuộc tổ chức của chúng tôi, bao gồm cả điều dưỡng chuyên môn, dịch vụ ngoại trú, các đơn vị điện thoại di động, nhà tế bần, và các khoa cấp cứu.

 • nhân viên của chúng tôi, nhà thầu, sinh viên và tình nguyện viên, bao gồm cả văn phòng hỗ trợ khu vực và các chi nhánh.

Các thực thể, các trang web, và các địa điểm có thể chia sẻ thông tin y tế với nhau để điều trị, thanh toán, hoặc chăm sóc sức khỏe mục đích hoạt động được mô tả trong thông báo này. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn vì những lý do khác như cho phép và yêu cầu của pháp luật. Nếu bạn có thắc mắc về thông báo này, xin vui lòng xem thông tin liên lạc của chúng tôi trên trang cuối của thông báo này.


 Cam kết của chúng tôi để bảo mật của bạn. Chúng tôi hiểu rằng thông tin y tế về bạn và sức khỏe của bạn là riêng tư và cá nhân. Chúng tôi cam kết duy trì sự riêng tư và tính toàn vẹn của thông tin sức khỏe của bạn được bảo vệ ("PHI"). PHI là thông tin về bạn mà có thể được sử dụng để nhận dạng bạn (chẳng hạn như tên, số an sinh xã hội, hoặc địa chỉ), và có liên quan đến (a) sức khỏe thể chất và tinh thần trong quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn hay điều kiện, (b) việc cung cấp chăm sóc sức khỏe cho bạn, hoặc (c) thanh toán khứ, hiện tại, và tương lai của bạn để cung cấp chăm sóc sức khỏe. Trong việc cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi sẽ nhận và tạo ra các bản ghi có chứa PHI của quý vị. Chúng ta cần những hồ sơ này để cung cấp cho bạn với chất lượng chăm sóc và thực hiện đúng các yêu cầu pháp lý nhất định.
Chúng tôi được yêu cầu của pháp luật để duy trì sự riêng tư của PHI của bạn và cung cấp cho bạn thông báo về trách nhiệm pháp lý của chúng tôi và thực tiễn bảo mật đối với PHI của bạn với. Khi chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ PHI của quý vị, chúng tôi được yêu cầu phải tuân thủ các điều khoản của Thông báo này (hoặc Thông báo khác có hiệu lực tại thời điểm sử dụng hoặc tiết lộ).
Thông báo này áp dụng đối với các hồ sơ chăm sóc tại Bệnh viện St Alexius, cho dù được tạo ra bởi nhân viên bệnh viện hoặc bác sĩ của bạn. Bác sĩ và các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe khác có thể thực hành khác nhau hoặc thông báo về việc sử dụng và chia sẻ của họ về thông tin y tế trong các văn phòng hoặc phòng khám của mình. Chúng tôi sẽ sẵn sàng giải thích thông báo này với bạn hoặc thành viên gia đình của bạn.
 Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng và tiết lộ thông tin y tế về bạn. Phần này của Thông báo của chúng tôi cho như thế nào chúng tôi có thể sử dụng thông tin y tế của quý. Chúng tôi sẽ bảo vệ các thông tin y tế nhiều như chúng tôi có thể theo pháp luật. Đôi khi pháp luật nhà nước cho bảo vệ nhiều hơn đến thông tin y tế so với luật liên bang. Đôi khi luật liên bang cho phép bảo vệ tốt hơn luật tiểu bang. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi sẽ áp dụng các điều luật bảo vệ thông tin y tế nhiều nhất.
Chúng tôi có thể sử dụng hoặc chia sẻ thông tin y tế của quý với nhân viên bệnh viện tại bất kỳ cơ sở Alexius St hoặc cơ sở nếu cần thiết cho các hoạt động chăm sóc điều trị, thanh toán và sức khỏe. Xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Bảo mật của chúng tôi (tại địa chỉ dưới đây) cho một danh sách của tất cả các Alexius trường hoặc cơ sở St.
Chúng tôi được yêu cầu duy trì tính bảo mật của PHI bệnh nhân của chúng tôi, và chúng tôi có những chính sách, thủ tục và biện pháp bảo vệ khác để giúp bảo vệ PHI của quý vị từ việc sử dụng không đúng cách và tiết lộ. Các loại sau đây mô tả cách khác nhau mà chúng tôi sử dụng PHI của quý vị trong bệnh viện St Alexius và tiết lộ PHI của bạn cho người và các tổ chức bên ngoài của bệnh viện St Alexius. Chúng tôi đã không được liệt kê mỗi lần sử dụng hoặc tiết lộ trong các mục dưới đây, nhưng tất cả các ứng dụng được phép và các thuyết minh sẽ rơi vào một trong các loại sau đây. Ngoài ra, có một số sử dụng và tiết lộ thông tin mà sẽ yêu cầu ủy quyền cụ thể của bạn.
Bao nhiêu PHI được sử dụng hoặc tiết lộ mà không có sự cho phép bằng văn bản của bạn sẽ thay đổi tùy theo, ví dụ, về mục đích dự định của việc sử dụng hoặc tiết lộ. Đôi khi chúng ta có thể chỉ cần sử dụng hoặc tiết lộ một số lượng hạn chế của PHI, chẳng hạn như để gửi cho bạn một lời nhắc nhở cuộc hẹn hoặc để xác nhận bảo hiểm sức khỏe của bạn. Vào những lúc khác, chúng ta có thể cần phải sử dụng hoặc tiết lộ PHI hơn chẳng hạn như khi một bác sĩ điều trị y tế. Sau đây là những tình huống mà pháp luật không yêu cầu sự cho phép hoặc ủy quyền của bạn:


 • Công bố thông tin theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin theo yêu cầu của bạn. Công bố thông tin này theo yêu cầu của bạn có thể yêu cầu ủy quyền bằng văn bản của bạn.

 • Điều trị. Này là việc sử dụng quan trọng nhất và tiết lộ PHI của quý vị. Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ PHI của bạn đến một nhà cung cấp chăm sóc y tế hoặc bác sĩ để điều trị và các dịch vụ khác cho bạn. Ví dụ, các bác sĩ của chúng tôi, y tá và nhân viên y tế khác, bao gồm cả học viên, tham gia chăm sóc của bạn sử dụng và tiết lộ PHI của bạn để chẩn đoán tình trạng của bạn và đánh giá nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể liên lạc với bạn để cung cấp nhắc nhở cuộc hẹn hay thông tin về các giải pháp điều trị hoặc lợi ích và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm đến bạn sức khỏe liên quan khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ PHI cho các nhà cung cấp khác có liên quan trong việc điều trị của bạn.

 • Thanh toán. Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ PHI của bạn để có được thanh toán cho dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Ví dụ, chúng ta có thể làm tiết lộ để khiếu nại và được thanh toán từ công ty bảo hiểm sức khỏe của bạn, HMO, hoặc công ty khác mà sắp xếp hoặc trả chi phí của một số hoặc tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ("Của bạn Bên trả tiền") Hoặc để xác minh rằng bên trả tiền của bạn sẽ trả tiền cho việc chăm sóc sức khỏe.

 • Các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ PHI của bạn cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe của chúng tôi, trong đó bao gồm quản trị nội bộ và lập kế hoạch và các hoạt động khác nhau mà nâng cao chất lượng và hiệu quả chi phí của sự chăm sóc mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Ví dụ được sử dụng thông tin về bạn để cải thiện chất lượng chăm sóc, cho các chương trình quản lý dịch bệnh, khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân, tổng hợp thông tin y tế, de-xác định các thông tin y tế và điểm chuẩn.

 • Đối tác kinh doanh. Có một số dịch vụ cung cấp trong tổ chức của chúng tôi thông qua hợp đồng với các đối tác kinh doanh. Ví dụ về liên kết kinh doanh bao gồm các cơ quan kiểm định chất lượng, tư vấn quản lý, nhận xét đảm bảo chất lượng và các dịch vụ thanh toán và bộ sưu tập. Chúng tôi có thể tiết lộ PHI của bạn để liên kết kinh doanh của chúng tôi để họ có thể thực hiện công việc chúng tôi đã yêu cầu họ làm. Để bảo vệ PHI của quý vị, chúng tôi yêu cầu đối tác kinh doanh của chúng tôi để ký hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận nói rằng họ sẽ thích hợp bảo vệ PHI của quý vị.

 • Nhắc nhở cuộc hẹn. Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ PHI của bạn để liên lạc với bạn như một lời nhắc nhở rằng bạn có một cuộc hẹn để được tư vấn hoặc dịch vụ khác thông qua các dịch vụ.

 • Lựa chọn thay thế điều trị. Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ PHI của bạn để cho bạn biết về hoặc kiến ​​nghị lựa chọn điều trị có thể hoặc lựa chọn thay thế mà bạn có thể quan tâm đến bạn.

 • Sản phẩm và dịch vụ y tế liên quan. Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ PHI của bạn để cho bạn biết về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm đến bạn sức khỏe liên quan đến chúng tôi.

 • Cơ sở thư mục. Trừ khi bạn cho chúng tôi biết nếu không, chúng ta có thể liệt kê tên của bạn, vị trí trong bệnh viện, tình trạng chung của bạn (tốt, khá, vv) và tôn giáo của bạn trong thư mục của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin này (trừ tôn giáo của bạn) cho bất cứ ai hỏi về tên của bạn. Tôn giáo của bạn sẽ được cung cấp cho các thành viên hàng giáo sĩ thích hợp.

 • Thông tin liên lạc với gia đình và những người khác khi bạn có mặt. Đôi khi một thành viên gia đình hoặc người khác tham gia chăm sóc của bạn sẽ có mặt khi chúng tôi đang thảo luận PHI của bạn với bạn. Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ PHI của quý vị cho một thành viên gia đình, người thân khác, một bạn thân hoặc bất kỳ người nào khác được xác định bởi bạn khi bạn đang có mặt, hoặc nếu không có sẵn trước, tiết lộ, nếu chúng ta (1) có được chấp nhận của bạn; (2) cung cấp cho bạn cơ hội để phản đối việc công bố và bạn không phản đối, hoặc (3) lý luận rằng bạn không phản đối việc tiết lộ.

 • Thông tin liên lạc với gia đình và những người khác khi bạn không có mặt. Nếu bạn không có mặt, hoặc cơ hội để đồng ý hay phản đối việc sử dụng hoặc tiết lộ có thể không practicably được cung cấp bởi vì không đủ năng lực hoặc tình trạng khẩn cấp, chúng tôi có thể thực hiện đánh giá chuyên môn của chúng tôi để xác định xem một tiết lộ là vì lợi ích tốt nhất của bạn. Nếu chúng tôi tiết lộ thông tin cho một thành viên gia đình, người thân khác, hoặc một bạn thân, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin duy nhất mà chúng tôi tin là có liên quan trực tiếp đến sự tham gia của người chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc thanh toán liên quan đến chăm sóc sức khỏe của bạn. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ PHI của quý vị để thông báo (hoặc hỗ trợ trong thông báo) người đó vị trí của bạn, điều kiện chung hoặc tử vong.

 • Mối đe dọa đối với sức khỏe hoặc sự an toàn. Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ PHI của bạn khi cần thiết để ngăn chặn một mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và an toàn của bạn hay sức khỏe và an toàn của công chúng hoặc một người khác. Bất kỳ tiết lộ, tuy nhiên, sẽ chỉ có một người nào đó có thể giúp ngăn ngừa các mối đe dọa.


 Các tình huống đặc biệt mà không cần ủy quyền của bạn. Các loại sau đây mô tả trường hợp duy nhất mà Bệnh viện Promise có thể sử dụng hoặc tiết lộ PHI của quý vị mà không được phép của bạn.


 • Hoạt động y tế công cộng. Chúng tôi có thể tiết lộ PHI của quý vị cho các hoạt động y tế công cộng sau đây: (1) ngăn ngừa hoặc kiểm soát bệnh tật, thương tích hoặc khuyết tật, (2) sinh báo cáo và tử vong, (3) báo cáo liên quan đến việc lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em, người lớn tuổi và người lớn phụ thuộc; (4) báo cáo phản ứng với thuốc hoặc các vấn đề với các sản phẩm, (5) thông báo cho người dân thu hồi sản phẩm họ có thể được sử dụng, (6) thông báo cho người có thể đã tiếp xúc với một bệnh hay có nguy cơ nhiễm hoặc lây lan một bệnh hoặc điều kiện, và (7) thông báo cho nhân viên ứng phó khẩn cấp liên quan có thể tiếp xúc với HIV / AIDS, trong phạm vi cần thiết để thực hiện theo luật của tiểu bang và liên bang.

 • Nạn nhân của lạm dụng, bỏ bê hoặc bạo lực gia đình. Nếu chúng tôi hợp lý tin rằng bạn là nạn nhân của lạm dụng, bỏ bê, hoặc bạo lực gia đình, chúng tôi có thể tiết lộ PHI của bạn đến một cơ quan chính phủ, trong đó có một dịch vụ xã hội hoặc cơ quan dịch vụ bảo vệ, luật pháp cho phép để nhận được các báo cáo về tình trạng lạm dụng như vậy, bỏ bê, hoặc trong nước bạo lực.

 • Hoạt động giám sát y tế. Chúng tôi có thể tiết lộ PHI của bạn đến một cơ quan giám sát y tế cho các hoạt động luật pháp cho phép. Các hoạt động giám sát bao gồm, ví dụ, kiểm toán, điều tra, kiểm tra và cấp giấy phép. Các hoạt động này là cần thiết cho chính phủ để giám sát các hệ thống chăm sóc y tế, các chương trình của chính phủ, và tuân thủ pháp luật về quyền công dân.

 • Kiện tụng và tranh chấp pháp lý khác. Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ PHI trong việc đáp ứng một tòa án hoặc hành chính trật tự, một trát hầu tòa hay một yêu cầu phát hiện. Chúng tôi cũng có thể sử dụng và tiết lộ PHI của bạn trong phạm vi pháp luật cho phép mà không được phép của bạn, ví dụ, để bảo vệ một vụ kiện hoặc trọng tài.

 • Các quan chức thực thi pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ PHI của quý vị cho cảnh sát hoặc quan chức thực thi pháp luật khác theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật: (1) để đáp ứng với một lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa, trát, giấy triệu tập hoặc quá trình tương tự, (2) để xác định hoặc xác định vị trí một nghi can, kẻ chạy trốn , nhân chứng vật chất, hoặc người mất tích, (3) về các nạn nhân của một tội phạm nếu, trong trường hợp hạn chế nhất định, chúng tôi không thể có được sự đồng ý của người, (4) về một cái chết, chúng tôi tin rằng có thể là kết quả của một hành vi phạm tội; (5) về hành vi tội ác tại Bệnh viện hứa, và (6) trong trường hợp khẩn cấp để báo cáo một tội phạm, vị trí của tội phạm hoặc nạn nhân, hoặc danh tánh, hình hay vị trí của người phạm tội.

 • Decedents. Chúng tôi có thể tiết lộ PHI của bạn đến một nhân viên điều tra hoặc giám định y tế theo ủy quyền của pháp luật.

 • Cơ quan và hiến tặng mô. Chúng tôi có thể tiết lộ PHI của quý vị cho các tổ chức tạo điều kiện cho cơ quan, mắt, mua sắm mô, ngân hàng hoặc ghép gan.

 • Nghiên cứu không liên quan đến điều trị. Khi một nghiên cứu không liên quan đến điều trị, chúng tôi có thể muốn tiết lộ PHI của quý vị để các nhà nghiên cứu. Để làm điều này, chúng tôi sẽ hoặc yêu cầu cho phép của bạn để sử dụng PHI của bạn hoặc chúng tôi sẽ sử dụng một quy trình đặc biệt để bảo vệ sự riêng tư của PHI của quý vị. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó không thể được xác định như PHI của quý vị, nhưng bao gồm các thông tin hạn chế nhất định (ví dụ như ngày sinh của bạn và ngày của dịch vụ). Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để nghiên cứu, các hoạt động đảm bảo chất lượng, và mục đích tương tự khác và chúng tôi sẽ có được sự bảo vệ đặc biệt đối với các thông tin được tiết lộ.

 • Chức năng quản lý chuyên ngành. Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ PHI của bạn cho các đơn vị của chính phủ với chức năng đặc biệt, chẳng hạn như quân đội Hoa Kỳ hoặc Bộ Ngoại giao Mỹ, trong những hoàn cảnh nhất định. Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ PHI của bạn cho các quan chức liên bang có thẩm quyền cho tình báo, phản gián, và các hoạt động an ninh quốc gia khác được phép của pháp luật. Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ PHI của bạn cho các quan chức liên bang có thẩm quyền để họ có thể cung cấp bảo vệ cho Tổng thống, người được uỷ quyền hoặc người đứng đầu quốc gia nước ngoài, hoặc tiến hành điều tra đặc biệt.

 • Tù nhân. Nếu bạn là một tù nhân của một trại cải huấn hoặc tạm giữ của một quan chức thực thi pháp luật, chúng tôi có thể tiết lộ PHI về quý vị để tổ chức cải huấn hoặc quan chức thực thi pháp luật. Điều này là cần thiết cho việc tổ chức cải huấn để cung cấp cho bạn chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của bạn và sức khỏe và sự an toàn của người khác, và để bảo vệ sự an toàn và an ninh của trại cải huấn.

 • Bồi thường lao động. Chúng tôi có thể tiết lộ PHI của bạn theo uỷ quyền của và trong phạm vi cần thiết để tuân thủ pháp luật nhà nước có liên quan đến bồi thường lao động hoặc các chương trình tương tự khác.

 • Theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ PHI của bạn khi cần phải như vậy theo luật khác chưa được đề cập đến trong các danh mục trước đó. Ví dụ, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh có thể xem xét những nỗ lực tuân thủ của chúng tôi, có thể bao gồm nhìn thấy PHI của quý vị.


 Tình huống Yêu cầu ủy quyền bằng văn bản của bạn. Nếu có những lý do chúng ta cần phải sử dụng PHI của quý vị đã không được mô tả trong các phần trên, chúng ta sẽ có được sự cho phép bằng văn bản của bạn. Giấy phép này được mô tả như một văn bản "ủy quyền. "Nếu bạn cho phép chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ PHI về bạn, bạn có thể hủy bỏ sự cho phép đó bằng văn bản bất cứ lúc nào. Nếu bạn thu hồi ủy quyền của bạn, chúng tôi sẽ không còn sử dụng hoặc tiết lộ PHI về bạn vì những lý do đã nêu trong văn bản cho phép, trừ trường hợp chúng tôi đã hành động trong sự phụ thuộc vào quyền của bạn. Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể lấy lại bất kỳ tiết lộ chúng tôi đã thực hiện với sự cho phép của bạn, và chúng tôi được yêu cầu phải giữ hồ sơ của chúng tôi về việc chăm sóc chúng tôi cung cấp cho bạn. Một số tiết lộ điển hình cần xin phép của bạn là:


 • Loại đặc biệt của thông tin điều trị. Trong hầu hết các trường hợp, luật liên bang hoặc tiểu bang cần sự cho phép bằng văn bản của bạn hoặc văn bản uỷ quyền của người đại diện của bạn cho mục đích thuyết điều trị lạm dụng ma túy và rượu, Human Immunodeficiency Virus (HIV) và hội chứng suy giảm miễn dịch (AIDS) kết quả xét nghiệm và điều trị sức khỏe tâm thần.

 • Nghiên cứu liên quan đến điều trị. Khi một nghiên cứu liên quan đến việc điều trị của bạn, chúng tôi có thể tiết lộ PHI của quý vị để các nhà nghiên cứu chỉ sau khi bạn đã đăng ký một văn bản ủy quyền cụ thể. Ngoài ra, một Hội đồng xét thể chế (IRB) đã được sẽ xem xét các đề xuất nghiên cứu, thành lập các thủ tục thích hợp để đảm bảo sự riêng tư của PHI của quý vị và thông qua các nghiên cứu. Bạn không cần phải đăng ký uỷ quyền, nhưng nếu bạn từ chối bạn không thể là một phần của nghiên cứu và có thể bị từ chối điều trị nghiên cứu liên quan.

 • Tâm lý trị liệu Ghi chú. Trong những trường hợp nhất định, chúng ta phải có sự cho phép bằng văn bản của bạn để sử dụng hoặc tiết lộ những ghi chú tâm lý trị liệu điều trị của bạn.

 • Hoạt động gây quỹ. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân và gửi ngày bạn đến dịch vụ cho các mục đích gây quỹ của chúng ta. Nếu bạn không muốn chúng tôi liên lạc với bạn cho những nỗ lực gây quỹ, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản theo địa chỉ được liệt kê ở phần cuối của thông báo này. Bạn cũng sẽ có cơ hội để lựa chọn không nhận thông tin liên lạc gây quỹ từ chúng tôi với mỗi thông tin bạn nhận được.

 • Tiếp thị. Chúng ta phải có sự cho phép bằng văn bản của bạn ("Uỷ quyền tiếp thị của bạn") Trước khi sử dụng PHI của quý vị để gửi cho bạn bất kỳ tài liệu tiếp thị. Chúng ta có thể, tuy nhiên, cung cấp cho bạn tài liệu tiếp thị trong một cuộc gặp gỡ mặt đối mặt mà không được ủy quyền tiếp thị của bạn. Chúng tôi cũng được phép cung cấp cho bạn một món quà khuyến mại giá trị danh nghĩa, nếu chúng ta để lựa chọn, mà không có sự ủy quyền tiếp thị của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể giao tiếp với bạn về sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến điều trị, quản lý trường hợp của bạn hoặc phối hợp chăm sóc, hoặc phương pháp điều trị thay thế, phương pháp điều trị, các nhà cung cấp hoặc cơ sở chăm sóc mà không có ủy quyền tiếp thị của bạn. Nếu chúng tôi nhận được bất kỳ thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp cho việc thực hiện một thông tin liên lạc như vậy, tuy nhiên, chúng tôi cần sự cho phép trước bằng văn bản của bạn để liên lạc với bạn. Ngoại lệ duy nhất để tìm kiếm sự cho phép như vậy là khi thông tin liên lạc của chúng tôi cung cấp nạp nhắc nhở cho bạn hoặc mô tả chỉ có một loại thuốc hoặc thuốc hiện đang được quy định cho bạn và thanh toán của chúng tôi cho các giao tiếp có liên quan hợp lý với chi phí của chúng tôi làm cho các thông tin liên lạc.

 • Bán PHI. Chúng ta phải có sự cho phép bằng văn bản của bạn cho việc sử dụng hoặc tiết lộ PH của bạn mà chúng tôi có thể nhận được thanh toán.


 Quyền của bạn Về thông tin y tế về bạn. Bạn có các quyền sau đây liên quan đến thông tin y tế chúng tôi lưu giữ bạn. Bạn có thể liên hệ với một đại diện thông tin y tế nơi các dịch vụ đã được cung cấp để có được thông tin bổ sung và hướng dẫn thực hiện các quyền sau đây.


 • Quyền yêu cầu hạn chế bổ sung. Bạn có thể yêu cầu hạn chế sử dụng và tiết lộ PHI của bạn (1) của chúng tôi cho các hoạt động chăm sóc điều trị, thanh toán và y tế, (2) cho các cá nhân (ví dụ như một thành viên gia đình, người thân khác, bạn thân hoặc bất kỳ người nào khác được xác định bởi bạn) tham gia chăm sóc của bạn hoặc thanh toán liên quan đến chăm sóc của bạn, hoặc (3) để thông báo hoặc hỗ trợ trong thông báo của cá nhân đó liên quan đến vị trí của bạn và tình trạng chung. Trong khi chúng tôi sẽ xem xét tất cả các yêu cầu hạn chế bổ sung một cách cẩn thận, chúng ta không cần phải đồng ý với yêu cầu hạn chế, trừ khi (1) yêu cầu được liên quan đến một tiết lộ cho các chương trình y tế cho một khoản thanh toán hoặc hoạt động chăm sóc mục đích y tế và không được yêu cầu bởi pháp luật và (2) các thông tin y tế liên quan chỉ để một mục chăm sóc sức khỏe hoặc dịch vụ mà bạn hoặc người khác khác so với kế hoạch y tế đã trả cho chúng tôi đầy đủ. Yêu cầu này phải bằng văn bản. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một văn bản trả lời. Nếu chúng ta đồng ý với yêu cầu, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn ngoại trừ trong phạm vi tiết lộ đã xảy ra hoặc nếu bạn đang cần điều trị cấp cứu và thông tin là cần thiết để cung cấp điều trị khẩn cấp.

 • Quyền được thông tin bí mật. Bạn có thể yêu cầu nhận PHI của quý vị bằng phương tiện thay thế của truyền thông hoặc tại các địa điểm thay thế. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu chúng tôi chỉ liên lạc với bạn tại nơi làm việc hoặc qua đường bưu điện. Yêu cầu thông tin liên lạc bí mật, bạn phải thực hiện yêu cầu của bạn bằng văn bản. Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn cho lý do yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp lý. Yêu cầu bạn phải xác định như thế nào hoặc nơi bạn muốn được liên lạc.

 • Kiểm tra và các bản sao. Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào tập tin hồ sơ y tế của bạn và duy trì hồ sơ thanh toán của chúng tôi. Bạn có thể kiểm tra và yêu cầu bản sao của hồ sơ. Trường hợp hạn chế, chúng tôi có thể từ chối bạn truy cập vào một phần của hồ sơ của bạn. Nếu bạn bị từ chối truy cập vào PHI, bạn có thể yêu cầu từ chối được xem xét. Một chuyên gia y tế được cấp phép lựa chọn của chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn và từ chối. Người tiến hành tổng quan sẽ không phải là người đã từ chối yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện theo kết quả của đánh giá.

  • Nếu bạn mong muốn truy cập vào hồ sơ của bạn, bạn phải gửi yêu cầu bằng văn bản. Nếu thông tin y tế của bạn được duy trì trong một hồ sơ y tế điện tử, bạn có thể có được một bản sao thông tin điện tử y tế, và nếu bạn chọn, hướng dẫn chúng tôi để truyền tải bản sao này trực tiếp đến một thực thể hay một người bạn chỉ định một cách rõ ràng, dễ thấy, và cụ thể cách.

  • Nếu bạn yêu cầu bản sao giấy, chúng tôi sẽ tính chi phí của việc sao chép, gửi thư, lao động, vật tư liên quan đến yêu cầu của bạn. Lệ phí của chúng tôi để cung cấp cho bạn một bản sao điện tử của các thông tin y tế của bạn sẽ không vượt quá chi phí lao động của chúng tôi trong việc đáp ứng yêu cầu của bạn cho bản điện tử (hoặc tóm tắt hoặc giải thích).

  • Bạn nên lưu ý rằng, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên, một số phần của PHI các trẻ vị thành niên sẽ không thể truy cập vào (ví dụ, hồ sơ liên quan đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà trẻ vị thành niên có thể cung cấp hợp pháp có sự đồng ý và do đó mà trẻ vị thành niên có quyền kiểm tra hoặc có được bản sao của hồ sơ, hoặc các nhà cung cấp chăm sóc y tế xác định, trong đức tin tốt, việc tiếp cận với các hồ sơ khách hàng theo yêu cầu của người đại diện sẽ có một ảnh hưởng bất lợi trên mối quan hệ chuyên nghiệp của nhà cung cấp với trẻ vị thành niên khách hàng hoặc về an toàn vật lý trẻ vị thành niên hoặc tâm lý lành mạnh).

 • Quyền sửa đổi hồ sơ của bạn. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa đổi PHI duy trì trong tập hồ sơ y tế của bạn hoặc hồ sơ thanh toán. Nếu bạn mong muốn sửa đổi hồ sơ của bạn, yêu cầu bạn phải bằng văn bản. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trừ khi chúng tôi tin rằng những thông tin mà sẽ được sửa đổi là chính xác và đầy đủ hoặc các trường hợp đặc biệt khác được áp dụng. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu của bạn, bạn sẽ được phép nộp một tuyên bố không đồng ý để đưa vào hồ sơ của bạn.

 • Quyền được kế toán công bố. Khi có yêu cầu bằng văn bản, bạn có thể có được một kế toán công bố thông tin một số PHI của quý vị chúng tôi thực hiện trong bất kỳ khoảng thời gian sáu năm trước ngày yêu cầu của bạn, nhưng có thể không bao gồm ngày tháng trước ngày 14 tháng tư năm 2003. Văn bản đề nghị của bạn phải nêu rõ trong những hình thức mà bạn muốn trong danh sách (ví dụ, trên giấy hoặc điện tử). Nếu bạn yêu cầu một kế toán nhiều hơn một lần trong một (12) thời gian mười hai tháng, chúng tôi sẽ tính chi phí liên quan trong việc thực hiện yêu cầu bổ sung của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những chi phí như trước, vì vậy mà bạn có thể sửa đổi hoặc rút lại yêu cầu của bạn để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo yêu cầu của pháp luật nếu có sự vi phạm an ninh của PHI của quý vị.

 • Bản sao giấy. Theo yêu cầu, bạn có thể có được một bản sao của thông báo này. Ngay cả khi bạn đã đồng ý nhận thông báo điện tử, bạn vẫn có quyền để một bản sao của thông báo này. Bạn có thể có được một bản sao của thông báo này tại trang web của chúng tôi: www.promise-villages.com. Để có được một bản sao của thông báo này, xin vui lòng yêu cầu chúng tôi một bản sao lần sau khi bạn nhận được các dịch vụ tại một trong các cơ sở của chúng tôi, hoặc liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên lạc ở cuối thông báo này.


 Tối thiểu cần thiết. Trong phạm vi yêu cầu của pháp luật, khi sử dụng hoặc tiết lộ PHI của quý vị hoặc khi yêu cầu PHI của quý vị từ một thực thể được bảo hiểm, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý không sử dụng, tiết lộ, hoặc yêu cầu nhiều hơn một tập hợp dữ liệu hạn chế (như định nghĩa dưới đây) PHI của quý vị hoặc, nếu cần thiết cho chúng ta, không nhiều hơn số tiền tối thiểu của PHI cần thiết để thực hiện các mục đích của việc sử dụng, tiết lộ, hoặc yêu cầu, có tính đến giới hạn thực tế và công nghệ. Cho các mục đích của thông báo này, một "hạn chế dữ liệu đặt"Có nghĩa là thông tin y tế mà không bao gồm các mục sau đây:


 • Tên

 • Thông tin địa chỉ bưu chính, trừ thị xã, thành phố, Nhà nước, và mã zip

 • Số điện thoại

 • Số fax

 • Địa chỉ thư điện tử

 • Số an sinh xã hội

 • Số hồ sơ y tế

 • Số người thụ hưởng bảo hiểm y tế

 • Số tài khoản

 • Số giấy chứng nhận / giấy phép

 • Nhận dạng xe và số, bao gồm cả biển số xe

 • Nhận dạng thiết bị và số

 • Web phổ Resource Locators (URL)

 • Giao thức Internet (IP) địa chỉ số

 • Nhận dạng sinh trắc học, bao gồm cả ngón tay và in bằng giọng nói

 • Đầy đủ khuôn mặt hình ảnh chụp ảnh và bất kỳ hình ảnh so sánh


 Thay đổi đối với Thông báo này. Chúng tôi có thể thay đổi thực tiễn bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Thay đổi sẽ áp dụng cho hiện tại PHI, cũng như mới PHI sau khi thay đổi xảy ra. Nếu chúng ta thực hiện một thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thay đổi Thông báo của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ gửi Thông báo mới trên trang web của chúng tôi tại www.stalexiushospital.com. Nếu Thông báo của chúng tôi đã thay đổi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao của Thông báo hiện lần sau khi bạn tìm cách điều trị tại một trong các cơ sở của chúng tôi.
 Mối quan tâm hoặc khiếu nại. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về quyền riêng tư của bạn, lo ngại rằng chúng tôi đã vi phạm quyền riêng tư của bạn, hoặc không đồng ý với quyết định mà chúng ta đã về quyền truy cập vào PHI của bạn, bạn có thể liên hệ với cán bộ bảo mật của chúng tôi (được liệt kê dưới đây). Cuối cùng, bạn có thể gửi đơn khiếu nại bằng văn bản cho Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh, Văn Phòng Dân Quyền. Nhân viên bảo mật của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn địa chỉ. Chúng tôi sẽ không có hành động chống lại bạn nộp đơn khiếu nại.
 Làm thế nào để Liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về quyền riêng tư của bạn, xin vui lòng liên hệ với thành công chăm sóc sức khoẻ, Inc bằng cách gọi số 1-800-485-0885 và yêu cầu nói chuyện với Cán bộ bảo mật. Đến mức bạn được yêu cầu phải gửi văn bản đề nghị Bệnh viện St Alexius với bất kỳ quyền được mô tả trong thông báo này, bạn phải gửi yêu cầu đến bệnh viện St Alexius tại:
St. Alexius Hospital

3933 South Broadway

St Louis, MO. 63118

Attn: Privacy Officer

Fax: 314-865-7938

Email: info@sahstl.com


Phiên bản hiệu quả: 2013/06/21

247334V (06/13)


tải về 79.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương