V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành blds, blttds và Luật tthctải về 49.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích49.59 Kb.

BỘ TƯ PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1756/BTP-VP
V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành BLDS, BLTTDS và Luật TTHC

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016Kính gửi:

Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự, Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thi hành các luật, bộ luật nói trên theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu (Điểm cầu Trung ương - Điểm cầu chính và điểm cầu tại 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) với nội dung như sau:

1. Chủ trì các điểm cầu:

a) Điểm cầu Trung ương: Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

b) Điểm cầu 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Nội dung Hội nghị: Hội nghị tập trung giới thiệu, quán triệt các nội dung sau:

- Giới thiệu những nội dung mới của Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Luật tố tụng hành chính năm 2015.

- Quán triệt nội dung công việc cần triển khai thi hành Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính được ban hành kèm theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(Xin gửi kèm dự kiến Chương trình Hội nghị).

3. Hình thức, địa điểm, thời gian tổ chức Hội nghị:

a) Hình thức: Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu (Điểm cầu Trung ương - Điểm cầu chính và điểm cầu tại 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

b) Địa điểm:

- Điểm cầu Trung ương: Phòng VIP 201, tầng 2, Tòa nhà 7 tầng, Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Điểm cầu địa phương: Phòng họp trực tuyến, Văn phòng Ủy ban nhân dân 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (xin gửi kèm Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị).

c) Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08h00 ngày 10/6/2016 (thứ Sáu).4. Thành phần đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đại diện các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm lâm, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- 10-15 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (các địa phương có thể mời tăng số lượng báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và mời thêm báo cáo viên pháp luật cấp huyện trên cơ sở căn cứ vào khả năng đảm bảo Hội trường của các địa phương);

- Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương.

Tổng số khoảng 40-50 đại biểu/01 điểm cầu.

Để tổ chức tốt Hội nghị nêu trên, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tại địa phương, cụ thể như sau:

(i) Báo cáo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân về nội dung và công tác tổ chức Hội nghị, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành Hội nghị tại điểm cầu địa phương.

(ii) Chuẩn bị tham luận phục vụ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phát biểu tại Hội nghị.

(iii) Mời và triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu địa phương (trừ Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tư pháp mời).

(iv) In ấn, phát tài liệu phục vụ Hội nghị.

(v) Chuẩn bị Hội trường và các điều kiện hậu cần phục vụ Hội nghị.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Văn phòng!Ghi chú:

- Để tạo thuận lợi trong công tác tổ chức Hội nghị, đề nghị các địa phương cử đầu mối liên hệ với Ban Tổ chức qua email: ltqhcc@moj.gov.vn trước ngày 06/6/2016 (liên hệ đồng chí Hoàng Thị Mỹ Lệ, điện thoại: 04.62739332 - 0989345056);

- Tài liệu Hội nghị sẽ được đăng tải tại mục Chỉ đạo điều hành, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp trước ngày 07/6/2016;

- Các vấn đề về kỹ thuật các điểm cầu xin liên hệ đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp, điện thoại: 04.62739719 - 0963436868;

- Các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị xin liên hệ đồng chí Chu Anh Hùng, Trưởng Phòng Lễ tân - Quan hệ công chúng, Văn phòng Bộ Tư pháp, điện thoại: 0983255556 hoặc đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Phó Trưởng Phòng Lễ tân - Quan hệ công chúng, Văn phòng Bộ Tư pháp, điện thoại: 04.62739332 - 0963061014./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng Thông tin điện tử BTP (để đăng tải);

- Cục CTPN, Cục CNTT, Vụ PBGDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC (để thực hiện);

- STP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

(để thực hiện);

- TT Hội nghị quốc tế (để phối hợp);

- Lưu: VT, VP (LTQHCC).KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Trần Tiến Dũng


BỘ TƯ PHÁPCHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

TRỰC TUYẾN QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THI HÀNH

BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ,

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

straight connector 4


- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08h00 ngày 10 tháng 6 năm 2016.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian

Nội dung

Người chủ trì, thực hiện

07h30 - 08h00

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

08h00 - 08h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phó Chánh Văn phòng

Phan Anh Tuấn08h10 - 08h20

Phát biểu khai mạc Hội nghị

Bộ trưởng

Lê Thành Long08h20 - 08h45

Trình bày sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng Bộ luật dân sự

Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng08h45 - 09h45

Giới thiệu những nội dung mới của Bộ luật dân sự 2015

Phó Vụ trưởng Vụ PLDSKT

Nguyễn Hồng Hải09h45 - 10h15

Quán triệt công việc cần triển khai thi hành Bộ luật dân sự theo Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Vụ trưởng Vụ PLDSKT

Nguyễn Thanh Tú
10h15 - 10h30

Nghỉ giải lao
10h30 - 11h00

Trao đổi, thảo luận

- Chủ trì: Thứ trưởng Đinh Trung Tụng

- Thực hiện: Đại biểu các điểm cầu11h00 - 13h15

Nghỉ trưa
13h15 - 13h30

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

13h30 - 14h10

Giới thiệu những nội dung mới của Bộ luật tố tụng dân sự

Lãnh đạo TANDTC

14h10 - 14h25

Quán triệt công việc cần triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự theo Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Vụ trưởng Vụ PLDSKT

Nguyễn Thanh Tú
14h25 - 15h05

Giới thiệu điểm mới của Luật tố tụng hành chính

Phó Chánh án TANDTC

Bùi Ngọc Hòa15h05 - 15h20

Quán triệt công việc cần triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Vụ trưởng Vụ PLHSHC

Nguyễn Thị Kim Thoa15h20 - 15h35

Nghỉ giải lao
15h35 - 16h20

Trao đổi, thảo luận

- Chủ trì: Thứ trưởng Đinh Trung Tụng

- Thực hiện: Đại biểu các điểm cầu16h20 - 16h30

Kết luận, bế mạc Hội nghị

Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng

BAN TỔ CHỨC


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương