Về việc điều chỉnh tên gọi và giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng Immenit (titan) quy định tại Khoản 2, Mục I, Phần a bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-ubnd ngày 27/8/2013 của ubnd tỉnh Quảng Bình



tải về 17.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích17.2 Kb.
#16184

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH



Số: 23/2015/QĐ-UBND



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Quảng Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh tên gọi và giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng Immenit (titan) quy định tại Khoản 2, Mục I, Phần A Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình




UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Theo đề nghị của liên ngành tại Biên bản cuộc họp ngày 6 tháng 7 năm 2015 và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1788/TTr-STC ngày 7 tháng 7 năm 2015,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tên gọi và giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng Immenit (titan) quy định tại Khoản 2, Mục I, Phần A Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tên gọi: Điều chỉnh tên gọi "Quặng Immenit (titan)" thành "Quặng titan chưa qua tuyển tách".

2. Giá tính thuế tài nguyên: Điều chỉnh từ 1.200.000 đồng/tấn thành 1.000.000 đồng/tấn.
Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác tại Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế; thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 4; KT. CHỦ TỊCH

- Văn phòng Chính phủ; PHÓ CHỦ TỊCH

- Bộ TN và MT, Tổng cục Thuế;

- Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính);

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Thường trực Tỉnh uỷ; Đã ký

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;



- Sở Tư pháp; Nguyễn Xuân Quang

- Báo QB, Đài PT-TH QB;



- Trung tâm TH-CB tỉnh;

- Lưu VT, TM.
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 17.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương