Về việc công bố danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêNtải về 10.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích10.12 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

straight arrow connector 4

Số: 1516/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight arrow connector 3


Hưng Yên, ngày 07 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin

cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Căn cứ Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 21/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 108/TTr-STTTT ngày 08/8/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có trách nhiệm thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật và Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 21/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Văn Thông 

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương