Uyû ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät namtải về 92 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2023
Kích92 Kb.
#55660
1   2   3
đm bơm cát

Mã hiệu

Công tác
xây lắp

Thành phần
hao phí


Đơn vị

Định mứcAB.61210A

Bơm cát san lấp mặt bằng cự ly bơm 0,5km, độ chặt k=0,9

Vật liệu
Cát
Ống PVC D200
Nhân công
Nhân công 3/7
Máy thi công
Máy bơm nước diesel CS 30CV
Máy bơm cát diesel CS 126CV
Thuyền 5T đặt máy bơm

m3
m

công

ca
ca
ca


121,7
0,8

0,454

0,117
0,117
0,117


Đơn vị tính: 100m3

Mã hiệu

Công tác
xây lắp

Thành phần
hao phí


Đơn vị

Định mứcAB.61220ABơm cát san lấp mặt bằng cự ly bơm1km, độ chặt k=0,9

Vật liệu
Cát
Ống PVC D200
Nhân công
Nhân công 3/7
Máy thi công
Máy bơm nước diesel CS 40CV
Máy bơm cát diesel CS 350CV
Thuyền 40T đặt máy bơm

m3
m

công

ca
ca
ca


121,7
0,88

0,448

0,121
0,121
0,121


Đơn vị tính: 100m3

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần
hao phí


Đơn vị

Định mứcAB.61230ABơm cát san lấp mặt bằng cự ly bơm 1,5km, độ chặt k=0,9

Vật liệu
Cát
Ống PVC D200
Nhân công
Nhân công 3/7
Máy thi công
Máy bơm nước diesel CS 75CV
Máy bơm cát diesel CS 380CV
Thuyền 40T đặt máy bơm

m3
m

công

ca
ca
ca


121,7
0,97

0,645

0,124
0,124
0,124


Đơn vị tính: 100m3

Mã hiệu

Công tác
xây lắp


Thành phần
hao phí


Đơn vị

Định mứcAB.61240ABơm cát san lấp mặt bằng cự ly bơm 2km, độ chặt k=0,9
Vật liệu
Cát
Ống PVC D200
Nhân công
Nhân công 3/7
Máy thi công
Máy bơm nước diesel CS 120CV
Máy bơm cát diesel CS 480CV
Thuyền 40T đặt máy bơm

m3


m

công


ca
ca
ca

121,7
1,060,737

0,129
0,129


0,129

B. PHẦN ĐƠN GIÁ: AB.61200A - Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện máy móc thiết bị thi công.
- Vận chuyển, rải ống, lắp đặt ống PVC từ máy bơm đến vị trí cần san lấp.
- Xả nước, bơm cát theo yêu cầu kỹ thuật (công tác di chuyển đầu ống, nối ống đến vị trí cần san lấp, tháo dỡ ống PVC sau khi san lấp đã tính trong đơn giá).
Đơn vị tính: đồng/100m3

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Đơn vị tính

Vật liệu

Nhân công

Máy

AB.61210A

Bơm cát san lấp mặt bằng cự ly bơm 0,5km, độ chặt k=0,9

100m3

176.568

81.091

329.616

AB.61220A

Bơm cát san lấp mặt bằng cự ly bơm1km, độ chặt k=0,9

-

194.225

80.020

717.766

AB.61230A

Bơm cát san lấp mặt bằng cự ly bơm 1,5km, độ chặt k=0,9

-

214.089

115.207

802.074

AB.61240A

Bơm cát san lấp mặt bằng cự ly bơm 2km, độ chặt k=0,9

-

233.953

131.639

950.041

tải về 92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương