«Umumiy psixologiya» fanidan test savollaritải về 67.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2023
Kích67.45 Kb.
#55929
«Umumiy psixologiya» fanidan test savollari


«Umumiy psixologiya» fanidan test savollari.

1. Psixologiya fani nimani o’rganadi?

+ psixik faktlar va ularning mexanizmlari qonuniyatlari haqidagi fan
- jon va ruh haqidagi ta’limot
- individual psixologik xususiyatlarni
- inson shaxsi uning psixologik xususiyatlarini

2. …psixikaning eng yuksak darajasi bo’lib u faqat insongagina xosdir.

+ong
- amaliy tafakkur
- ongsizlik
- psixika

3. … shunday psixik jarayonlar, holatlar yig’indisiki unda inson o’z xatti-harakatlariga javob bermaydi, anglamaydi.

+ongsizlik
- alahlash
- gallyusinasiya
- patologik hodisalar

4. Organizmning tashqi va ichki ta’sirotlarga markaziy nerv tizimi orqali beradigan javob reaksiyasi …deb ataladi.

+ refleks
- instinkt
- ko’nikma
- malaka

5. Psixoanaliz maktabiga kim asos solgan?

+ Z.Freyd
- K.N Kornilov
- E.Torndayk
- Dj.Uotson

6. … psixika yashash sharoiti bilan belgilanadi va sharoit o’zgarishi bilan o’zgaradi.

- determinizm
- ong va faoliyat birligi
- ongni faoliyatda rivojlanishi
- barcha javoblar to’g’ri

7. … ong va faoliyat bir-biriga qarama-qarshi ham aynan bir narsa emas ular bir butunlikni tashkil etadi.

+ ong va faoliyat birligi
- determinizm
- ongning faoliyatda rivojlanishi
- psixika

8. Qaysi qatorda tashkiliy guruh metodlari ko’rsatilgan?

+ longityud, qiyoslash, kompleks
- genetik donalash kuzatish anketa
- kuzatish, eksperiment, longityud qiyoslash
- sosiometriya, kuzatish kompleks qiyoslash

9. Inson faoliyati natijasining so’nggi obrazi sifatida namoyon bo’ladigan va ehtiyojlarning amalga oshirilishi bu…

+ maqsad
- ish-harakat
- motiv
- odat

10. Kishini faoliyatga undaydigan va unga mazmun baxsh etadigan kuch bu…

+ motiv
- ish-harakat
- maqsad
- odat

11. …bajarilishi ehtiyojga aylangan harakat yoki xulq-atvorning tarkibiy qismi.

+ odat
-maqsad
-motiv
-sa’i –harakat

12. Tashqi real rejadan ichki ideal rejaga o’tish jarayoni bu…

+ interiorizasiya
-ko’nikma
-malaka
-sa’i –harakat

13. Ichki aqliy harakatdan tashqi predmetli harakatga o’tish jarayoni bu…

+ eksteriorizasiya
-malaka
-ko’nikma
-sa’i –harakat

14. Biror faoliyatni amalga oshirish uchun mavjud bilimlardan va malakalardan foydalana olish…deb ataladi.

+ ko’nikma
- interiorizasiya
- sa’i –harakat
- eksteriorizasiya

15. Odamdagi maqsadga muvofiq harakatlarning amalga oshirilishi va avtomatlashuvi …deb ataladi.

+ malaka
- interiorizasiya
- sa’i –harakat
- eksteriorizasiya

16. …ma’lum ijtimoiy foydali moddiy yoki madaniy ma’naviy boylik yaratishga qaratilgan faoliyat turi.

+ mehnat
- ko’nikma
- malaka
- o’yin

17. Psixologiyada taraqqiyotning rekapitulyasiya qonuni muallifi kim?

+ Xoll.
- Gekkel.
- Krechmer.
- Myuller.

18. Temperamentning konstitusional nazariyasi muallifi:

+ Krechmer
- Xoll.
- Myuller.
- Gekkel.

19. Shaxs faolligi deganda nimani tushuniladi?

+ Odamning atrofdagi tashqi muhitga ko’rsatadigan faol ta’siri.
- Tashqi muhit bilan aloqasi.
- Tevarak atrofdagi olam bilan munosabatda bo’ladi.
- Shaxsning qiziqishlari va ehtiyojlarida aks etadi.

20. Hozirgi zamon psixologiyasida shaxs faolligi manbai, zarurat – bu…

+ Ehtiyoj
- Qiziqish
- Ishtiyoq
- Jinsiy mayllar

21. Xatti-harakatga undovchi kuch… deb ataladi.

+ Motiv
- Jinsiy mayllar.
- Ishtiyoq.
- Ehtiyoj.

22. Avval ongli bajarib, keyinchalik avtomatlashgan hatti-harakatlarga …aytiladi.

+ Malaka
- Ko’nikma.
- Maqsad.
-Odat.

23. Ehtiyojlar kelib chiqishiga ko’ra turlari:

+ tabiiy va madaniy
- moddiy va ma’naviy
- tabiiy va ma’naviy
- moddiy va madaniy

24. Qaysi qatorda diqqat tushunchasiga to’g’ri ta’rif berilgan?

+ ongimizning muayyan obyektga yo’naltirilishi va to’planishidan iborat psixik jarayon
-ma’lum obyektga uzoq vaqt davomida muttasil qaratilishi
-bir vaqtda bir necha obyektga yoki faoliyatga taqsimlanishi
-markaziy nerv tizimining vaqtincha hukmron qismi bo’lib, boshqa qismlar faoliyatini tormozlaydi

25. Dominanta tushunchasini fanga kiritgan olim qaysi qatorda ko’rsatilgan?

+ A.A. Uxtomskiy
-A.R.Luriya
-I.M.Sechenov
-P.Ya.Galperin

26. Oliy nerv faoliyatidagi qo’zg’alishi va tormozlanish jarayonlari o’rtasidagi o’zaro munosabat… deb ataladi.

+ nerv jarayonlarining induksiyasi
-diqqatsizlik
-dominanta
-parishonxotirlik

27. Muayyan nerv uchastkasidagi kuchli qo’zg’aluvchanlik qobiliyatiga ega bo’lgan markaz…deb ataladi.

+ dominant
-nerv jarayonlarining induksiyasi
-parishonxotirlik
-diqqatsizlik

28. Nerv jarayonlarining induksiyasi qonuni qaysi olim tomonidan kashf qilingan?

+ I.P.Pavlov
-A.A.Uxtomskiy
-A.R.Luriya
-D.B. Nebilisin

29. … deb oldindan belgilangan qat’iy bir maqsad asosida va ongli ravishda diqqatimizni ma’lum narsa hamda hodisalarga qaratilishiga aytiladi.

+ ixtiyoriy
-ixtiyorsiz
-ixtiyoriydan keyingi diqqat
-diqqat tanqisligi

30. Diqqatning ko’lami qaysi asbob yordamida o’lchanadi?

+ taxistoskop
-varometr
-manometr
-sekundomer

31. Agar diqqatimiz faqat bitta obyektga qaratilishi…

+ diqqatning konsentrasiyasi
-diqqatning bo’linuvchanligi
-diqqatning ko’lami
-diqqatning taqsimlanganligi

32. Agar diqqatimiz ayni bir vaqtda bir necha obyektga qaratilishi:

+ diqqatning taqsimlanganligi
-diqqatning konsentrasiyasi
-diqqatning ko’lami
-diqqatning kuchi va barqarorligi

33. Faoliyat jarayonida diqqatning ongli ravishda bir obyektdan ikkinchi obyektga o’tkazilishi …aytiladi.

+ diqqatning ko’chishi
-diqqatning bo’linuvchanligi
-diqqatning konsentrasiyasi
-diqqatning ko’lami

34. Ixtiyoriydan keyingi diqqat tushunchasi kim tomonidan fanga kiritilgan?

+ N.F.Dobrinin
-D.B.Elkonin
-I.M. Sechenov
-I.P.Pavlov

35. Diqqat tushunchasini ustanovka bilan bog’lagan olim qaysi qatorda ko’rsatilgan?

+ D.N.Uznadze
-D.B.Elkonin
-L.S.Vigotskiy
-P.P.Blonskiy

36. Sezgi bu ...

+ eng oddiy psixik jarayon bo’lib, narsa va hodisalarning ayrim xususiyatlarini ongimizda aks etishidir
-o’tmishdagi voqyea-hodisalarga munosabat
-esga tushirish, esda saqlash
-shaxs hulq-atvori, xususiyati

37. Sezgi organlarining ularga ta’sir etuvchi stimullarga moslashish bu...

+ adaptasiya
-interoseptiv
-konstantligi
-sensibilizasiya

38. Sensibilizasiya bu...

+ mashq qilishi natijasida sezgi organlarini sezuvchanligi ortishi
-bir sezgiga ta’sir etuvchi qo’zg’atuvchilar yig’indisi
-ko’z gavharini moslashishi
-predmetlarni u haqidagi ma’lumotlarni jamlangan holati

39. Bir sezgiga a’zosiga ta’sir etuvchi qo’zg’atuvchi ikkinchi sezgini yuzaga kelishiga sabab bo’ladi. Mazkur qonuniyat nima deb ataladi?

+ sinesteziya
-adaptasiya
-konstatuktiv
-sensibilizasiya

40. Idrok bu ...

+ sezgi a’zolariga bevosita ta’sir etib turgan narsa va hodisalarning obrazlarining kishi ongida bir butun holda aks ettirilishidir
-bor narsani noto’g’ri anglash
-yo’q narsani his qilish
-sezgi a’zolariga ta’sir etib turgan narsa va hodisalar ayrimlarini aks etishi

41. Gallyusinasiya – bu ...

+ yo’q narsani noto’g’ri idrok qilish
-bor narsani noto’g’ri idrok qilish
-idrokning shaxs va uning tajribasiga bog’liqligi
-mavjud narsalarni bo’rttirib idrok qilish

42. Narsalarning fizik holati (ko’z to’r pardasidagi obrazi) o’zgarsa-da, obrazining o’zgarmasligi bu...

+ idrok konstantligi
-gallyusinasiya
-idrok
-sezgi

43. Idrok konstantligi bu...

+ narsalarning fizik holati (ko’z to’r pardasidagi obrazi) o’zgarsa-da, obrazining o’zgarmasligi
-shaxsning idrok qilish qobiliyati
-idrokning shaxs va uning tajribasiga bog’liqligi
-vaqtni idrok qilish

44. Illyuziya bu...

+ bor narsani noto’g’ri, yanglish idrok qilish
-bir nimani his qilib anglash
-idrokning shaxsga bog’liqligi
-yo’q narsani idrok qilish

45. Appersepsiya – bu ...

+ idrokning shaxs va uning tajribasiga bog’liqligi
-vaqtni, harakatni idrok qilish
-yo’q narsani idrok qilish
-o’smirlikning o’tish davri krizisi

46. Obyekt va fon bu...

+ shaxs uchun ayni paytda ahamiyatli narsa (obyekt), muhim bo’lmagan narsa (fon).
-sezgi va idrokning bir-biriga bog’liqligi
-uyni, gulni batafsil idrok qilish
-narsalarning hajmini idrok qilish

47. Insonni inson tomonidan idrok qilinishi nima deb ataladi?

+ ijtimoiy persepsiya
-ijtimoiy konstantligi
-ijtimoiy kommunikativlik
-ijtimoiy tashkilotchilik

48. Insonni inson tomonidan idrok etilishi kim tomonidan tadqiq etilgan?

+ A.A.Bodalev-
-A.R.Luriya
-I.Pavlov
-A.Orbeli

49.Qaysi qatorda xotira tushunchasiga to’g’ri ta’rif berilgan?

+ ilgari idrok qilgan predmet va hodisalarni yodda saqlash, keyinchalik ularni esga tushirishdan iborat jarayon
-miyada iz hosil bo’lishi
-miyadagi muvaqqat bog’lanishlar
-kundalik bilimlarni esda olib qolishga
50. Turli xil harakatni esda olish, esda saqlash va qayta esga tushirishdan iborat esda olib qolish…deb ataladi
+ harakat xotirasi
-hissiy xotira
-obrazli xotira
-ixtiyorsiz xotira
51. Tabiiy eksperiment metodini birinchi bo’lib rus psixologi … vujudga keltirdi?
+ Lazurskiy
- M.Davletshin
- Sechenov
- Pavlov

52. Kuzatish va eksperement metodidagi kamchiliklarni yo’qotish uchun psixologiyada yaratilgan metod

+ Tabiiy eksperiment metodi
- Biografiya metodi
- Suhbat metodi
- O’z- o’zini kuzatish metodi

53. Bu metodning ahamiyatini tamomila inkor qilish odamning yuksak darajadagi bilish qobiliyatiga, ijodiy qobiliyatiga, ongiga ishonmaslik demakdir. Bu ta’rif qaysi metod haqida bormoqda?

+ O’z- o’zini kuzatish
- Ichki kuzatish
- Tashqi kuzatish
- So’rash va suhbat metodi

54. Qaysi qatorda psixik jarayonlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

+ Sezgilar, idrok, xotira, tafakkur, xayol, nutq, diqqat;
- Idrok, e’tiqodlilik, yo‘nalishlar;
- Xotira, idrok, apatiya, ish uslubi;
- Ijodiy ruhlanish, xotira, idrok, diqqat.

55. Psixologiyaning asosiy metodlari qaysi qatorda to‘liq ko‘rsatilgan?

+ Kuzatish, matematik, test, psixik jarayonlar;
- So‘roq, proektiv test, standartlashtirilgan;
- Kuzatish, so‘roq, test, eksperiment, modellashtirish;
- Modellashtirish, sotsiometrik test, so‘roq, psixologik holatlar.

56. Kuzatish metodi turlari....

+ Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan
- Tashqi, matematik, mantiqiy, ichki;
- Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan
- Standartlashtirilgan, erkin, guruh ichida, test- so‘rov

57. So‘roq metodi turlari...

+ Og‘zaki, yozma, erkin so‘roq, standartlashtirilgan;
- Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan;
- Sotsiometrik, proektiv, erkin, yozma;
- Mantiqiy, yozma, og‘zaki, matematik.

58. Testlar metodi turlari...

+ Test- so‘rov, test- topshiriq, proektiv test, sotsiometrik test;
- Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan;
- Sotsiometrik, proektiv test, texnik, og‘zaki.
- Tashqi, erkin, mantiqiy, test- so‘rov;

59. Eksperiment metodi turlari...

+ Tabiiy, laboratoriya;
- Tashqi, ichki, laboratoriya;
- Tabiiy, laboratoriya, standartlashtirilgan;
- Sotsiometrik, proektiv test, texnik, og‘zaki.

60. Modellashtirish metodi turlari...

+ Matematik, mantiqiy, texnik, kibernetik;
- Tabiiy, matematik, mantiqiy, texnik;
- Texnik, kibernetik, tabiiy;
- Sotsiometrik, mantiqiy, tabiiy, matematik.

61. Psixikaning to‘liq ta’rifini toping

+ Psixika- bu yuksak tashkil topgan materiyaning sistemali xususiyati, sub’ekt tomonidan ob’ektiv borliqni faol aks ettirish
- Psixika – predmet obrazi muhitini aks ettirish, tirik tana a’zolarining harakat qilishi;
- Psixika- vaziyat ustuvorligi va qidiruv faolligi tufayli organizmning tarkiblari o‘rtasidagi yashash uchun kurash;
- Psixika- to‘g‘ri aloqalar teskari aloqa qilish prinsipi bo‘yicha aks ettirish to‘g‘riligini nazorat qilish.

62. Ongsizlik nazariyasi asoschisi...

+ Z.Freyd;
- E.Torndayk;
- D.Uotson.
- G.Leybnis;

63. Psixologik holatlar qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

+ Emotsiyalar, tetiklik, apatiya, ruhlanish;
- Emotsiyalar, diqqat, sezgi, idrok, xotira;
- Apatiya, ijodiy ruhlanish, idrok, qiziquvchanlik, diqqat;
- Emotsiyalar, qiziquvchanlik, diqqat, xotira, idrok, tafakkur.

64.Sotsiometriya metodiga kim asos solgan?

+ J.Moreno;
- Ch.Sherrington;
- A.Luriya;
- V.Shtern.

65. Sotsiometriya metodi nima?

+ Sotsiometriya guruhda shaxslarning statusini, guruh liderini aniqlash va guruh ichidagi o‘zaro munosabatlarni psixologik tekshirish va tahlil qilish usuli;
- Sotsiometriya - sezgirlikni quyi va yuqori chegarasini aniqlashga qaratilgan metod;
- Sotsiometriya - aqliy tafakkurni o‘rganish metodi;
- Sotsiometriya - diqqat xususiyatlarini o‘rganish metodi.

66. Shaxsning individual xususiyatlari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

+ Temperament, xarakter, qobiliyat, xulq motivatsiyasi
- Yo‘nalishlar, temperament, diqqat, sezgi, xarakter, qobiliyat;
- Emotsiyalar, yo‘nalishlar, sezgi, aqliy salohiyat;
- Temperament, qobiliyat, xarakter, xotira, sezgi, apatiya

67. Sezgilar klassifikatsiyasi...

+ Eksterioretseptiv, interioretseptiv, proprioretseptiv;
- Eksterioretseptiv, statik sezgilar, teri sezgilari;
- Eksterioretseptiv, interioretseptiv, ko‘rish sezgilari;
- Hid bilish sezgilari, interioretseptiv, ta’m bilish sezgilari.

68. Idrok fenomenlari qaysilar?

+ Gallyusinatsiya, illyuziya, attraksiya, yaqqol ko‘rinish;
- Agglyutinatsiya, sensibilizatsiya, adaptatsiya;
- Giperbolizatsiya, gallyusinatsiya, adaptatsiya.
- Gallyusinatsiya, ongsizlik, adaptatsiya;

69. Temperament tiplari qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

+ Sangvinik, xolerik, melanxolik, flegmatik;
- Sangvinik, flegmatik, emotsional;
- Xolerik, melanxolik, flegmatik, faollik;
- Xolerik, melanxolik, aqliy

70. Psixik tarakkiyotni yuzaga keltiruvchi faktorlarni toping

+ Muxit, ta’lim tarbiya, irsiyat
- Oilaviy sharoit, irsiyat
- Muxit, ta’lim, uyin
- Maktab oila mahalla

71. "O’zaro induksiya" qonunining muallifi kim?

+ I.P.Pavlov
- P. I.Ivanov
- E. Goziev
- I.M.Sechenev

72. “Psixologiya uzoq o’tmishga va qisqa tarixga ega” ushbu fikr egasi topihg

+ G.Ebengauz
- V.Vundt
- L. S. Vigotskiy
- Z.Fryed

73. Ilmiy psixologiyaga kim tomonidan va qachon asos solingan

+ Nemis psixologi V.Vundt tomonidan 1879 yilda Leyptsig (Germaniya) universitetida
- Venalik psixologz.Freyd tomonidan 1871 yilda Venada
- Afinada 2,5 ming yil oldin Aristotel tomonidan
- Nemis psixologi V.Vundt tomonidan 1800 yilda Leyptsig universitetida

74. Ilmiy psixologiyada birinchi eksperimental laboratoriya ochilgan sana

+ V.Vundt tomonidan 1879 yilda Leyptsig universitetida
- Venalik psixologz.Freyd tomonidan 1871 yilda Venada
- 1905 yilda rus psixologi Bextrrev tomonidan
- V.Vundt tomonidan 1800 yilda Leyptsig universitetida

75. Asalarilar necha xil xidlarni ajratish xususiyatiga ega hisoblanadilar

+ 140 ga yaqin xidlarni ajratish xususiyatiga ega
- 10 ga yaqin xidlarni ajratish xususiyatiga ega
- 1000 ga yaqin xidlarni ajratish xususiyatiga ega
- 60 ga yaqin xidlarni ajratish xususiyatiga ega

76. Evolyusion nazariyaning asoschisi kim hisoblanadi

+ Ch. Darvin
- V.Vundt
- Galton
- Bexterev

77. 19 asrning birinchi o’n yilliklarida shaxs psixologiyasi muammolari bilan faylasuflar bilan bir qatorda yana kimlar shug’illandilar

+ Shifokor- psixiatrlar
- Psixologlar
- Sotsiologlar
- Huquqshunoslar

78. Qachondan boshlab shaxs, uning holatlari va bilish jarayonlarini tadqiq etish bilan psixologlar shug’ullana boshladilar

+ XX asrning dastlabki o’n yilliklarida
- XIX asrning dastlabki o’n yilliklarida
- XIX asrning oxirgi choragida
- XX asrning dastlabki choragida

79. R.S. Nemov shaxsga doir nazariyalarning nechtasini sanab o’tgan

+ 48 tasini keltiradi
- 30 tasini keltiradi
- 5 tasini keltiradi
- 68 tasini keltiradi

80. R.S. Nemov shaxsga doir nazariyalarni tasniflashda necha ko’rsatkichni asos qilgan

- 5 ko’rsatkichni asos qilgan
- 4 ko’rsatkichni asos qilgan
- 3 ko’rsatkichni asos qilgan
- 6 ko’rsatkichni asos qilgan

81. B.V. Zeygarnik tomonidan shaxs nazariyalarini tasniflashdagi ko’rsatgichlar ko’rsatilgan qatorni toping

+ Mazmun- mohiyat va tarixiy tamoyillarda, ularning yuzaga kelishi va taraqqiyoti sharoitlariga bog’liq holda
- Hulq- atvorni; shaxs haqida ma’lumotlarga ega bo’lish;burchak ostidan qarash; yosh darajalari; shaxsni tasvirlab beruvchi tushunchalar asos qilingan
- Psixodinamik, ijtimoiydinamik va interaksion ko’rsatkichlarni asos qilgan
- Shaxsning ruhiy yoki ichki xususiyatlaridan kelib chiqib, uni ta’riflovchi va hulq- atvorini tushuntirib beruvchi nazariya

82.Amerikalik ruhshunos G. Ollport va ingliz ruhshunosi R. Kettel tomonidan ishlab chiqilgan shaxs nazariyasi qanday nomlanadi

+ Shaxs qirralari nazariyasi
- Noyeksperimental nazariya
- Psixodinamik nazariyalar
- Interaksion nazariyalar

83. R. Kettel tomonidan ishlab chiqilgan shaxs nazariyasi asosida qanday so’rovnoma ishlab chiqdi

+ 16- omilli shaxs so’rovnomasini tuzib chiqdi
- 5- omilli shaxs so’rovnomasini tuzib chiqdi
- Xarakter xususiyatlarini aniqlovchi so’rovnoma
- Temperament xususiyatlarini aniqlovchi so’rovnoma

84. Shaxsning psixoanalitik nazariyasi asoschilari ko’rsating

+ Z. Freyd, A. Adler, K. Yung
- Z. Freyd, K.rodjers, K. Jevin
- K.Rodjers, K. Jevin, Uotson
- V.Vund. A. Adler, k. Yung

85. Shaxsning psixoanalitik nazariyasi mohiyati aks etgan qator toping

+ Insonning ichki, psixologik hosilasi
- Insonningxulq- atvori
- Insonningijtimoiy tajribasi
- Insonning fiziologik tuzilishi

86. Shaxsning psixoanalitik nazariyasigako’ra, shaxs necha qismdan iborat?

+ Uch qism: Id, ego va Superegodan iborat
- Ikki qism: Id va egodan iborat
- To’rt qismdan: Id, norialego, ego, va Superegodan iborat
- To’rt qismdan: Id, norealego, realego, va Superegodan iborat

87. K.Yung bo’yicha, inson psixikasi uch daraja:...………. iborat.

+ Id, ego va Superegodan iborat
- Norealego, realego, va Superegodan iborat
- Ong, Id, ego
- Ong, shaxsiy anglanmaganlik va jamoaviy anglanmaganlikdan iborat

88. K.Yung bo’yicha jamoaviy anglanmaganlik – bu,...……iborat.

+ Qadimgi ajdodlarimizning ongi bo’lib, ular o’ylagan va his etgan, hayot va dunyo, xudolar va inson
- Mavjudotlarini o’rganish vositalaridan iborat
- Qachondir anglangan bo’lib, keyinchalik yoddan chiqarilgan yoki ongdan siqib chiqarilgan kechinmalardan iborat
- Odamgacha bo’lgan davrdan, ya’ni, odamning avlodi bo’lgan hayvonlarning tajribasidan iborat
- Ong, shaxsiy anglanmaganlik va jamoaviy anglanmaganlikdan iborat

89. Freydning biologiyalashtirish nazariyasini keskin qoralagan shogirdi

+ Alfred Adler
- K.Yung
- K. Levin
- K.Xorni

90 . Freydning panseksualizm nazariyasini qarshi chiqqan shogirdi

+ K.Yung
- K. Levin
- K.Xorni
- A.Adler

91. Shaxs ijtimoiy rollari nazariyasi asoschilari

+ Bern ,K. Levin
- Z.Freyd, K.Rodjers, K. Levin
- V.Vunt. A. Adler, K. Yung
- A. Adler, K. Yung

92. Umuminsoniy psixologiya nazariyasi asoschilarini toping

+ K. Rodjers va A. Maslou
- K.Rodjers, K. Levin
- A. Adler, K. Yung
- Bern ,K. Levin

93. Karl Rodjers shaxs nazariyasining markaziy halqasi bu………. hisoblanadi

+ O’zini baholash darajasi
- Idealga taqlid darajasi
- Katta odamga darajasi
- Nodirektiv hulq- atvor darajasi

94. «Oliy psixik vazifalar» tushunchasi fanga kim tomonidan kiritilgan?

+ L.S.Vigotskiy tomonidan kiritilgan
- K. Rodjers tomonidan kiritilgan
- K. Levin tomonidan kiritilgan
- A. Maslou tomonidan kiritilgan

95. L.S.Vigotskiy«Oliy psixik vazifalar»ga qanday vazifalarni kiritgan?

+ Tushunchali tafakkur, mantiqiy xotira, ixtiyoriy diqqatni kiritgan
- Shartsiz reflekslar,mantiqiy xotira, ixtiyoriy diqqatni kiritgan
- Shartli reflekslar, ijtimoiy normalar, aqliy faoliyatni kiritgan
- Shartsiz va shartki reflekslar, ijtimoiy normalar, ko’nikmalarni kiritgan

96. Individ so’zining lug’aviy ma’nosi

+ Lotincha individ ajralmas, alohida zot degan ma’no anglatadi
- Inglizcha individ ajralmas, alohida zot degan ma’no anglatadi
- Lotincha individ biologik mavjudot degan ma’no anglatadi
- Lotincha individtanho, yakka degan ma’no anglatadi

97. Biogenetik qonunni kim kashf qilishgan.

+ F.Myuller va E.Gekkel
- F.Gal’ton, Ch. Darvin
- K. Rodjers va A. Maslou
- K.Rodjers, K. Levin

98. “Chaqaloq (yangi tug’ilgan bola) hali u odam emas, balki faqat sut emizuvchi hayvondir, u olti oylikdan oshgach, psixik taraqqiyoti jihatidan faqat maymunlar darajasiga tenglashadi, ikki yoshida esa,...”ushbu fikr kimga tegishli?.

+ V.Shternga
- K. Rodjersga
- S.Xollga
- F.Myullerga

99. Amerikalik psixolog S.Xoll psixologik taraqqiyotning bosh qonuni deb ... ni hisoblaydi.

+ Rekapitulyasiyani
- Filogenezni
- Konstitusion psixologiyasini
- Biogenetik nazariyani

100. Psixodinamik nazariyaning yirik namoyandalaridan biri – bu...dir.

+ Psixolog E.Eriksondir
- Psixolog K.Yungdir
- Psixolog K.Rodjersdir
- Psixolog K. Levindir

101. Psixodinamik nazariyaning vakilli amerikalik psixolog E.Erikson shaxs rivojini nechtadavrga ajratadi?

+ 8
- 10
- 6
- 7

102. Kognitivistik yo’nalishning asoschilari qatoriga kimlarni kiritish mumkin?

+ J.Piaje, Dj. Kelli
- K.Rodjers, K. Levin
- A. Adler, K. Yung
- N K.Rodjers, K. Jevi

103. J. Piaje shaxsda intellekt rivojlanishining nechta bosqichini ajratadi?

+ 4
- 3
- 6
- 5

104. 1965 yili Xalqaro Fanlar Akademiyasining maxsus simpoziumida qabul qilingan klassifikasiyaga kimlar taklif etgan klassifikasiyaga asos bo’lgan?

+ B.G.Ananyev, E.Erikson va Birrenlar
- L.S.Vigotskiy, S.L.Rubinshteyn, A.N.Leontyev
- L.S.Vigotskiy, S.L.Rubinshteyn, K.Rodjers
- K. levin,A.N.Leontyev, L.I.Bojovich

105. Eksperimental psixologiyaning asoschisi kim?

+ V.Vundt
- G.Fexner
- E.Ebbingauz
- A.Bine

106. Ontogenezda shaxs taraqqiyotini bir necha bosqichlarga ajratishda A.V.Petrovskiy nimani hisobga oladi

+ Ijtimoiylashuvi xususiyatini
- Faoliyatga ko’ra munosabat
- Rivojlanishdagi inqirozni
- Motivasion yondashish

107. Sezgi bu ...

+ Eng oddiy psixik jarayon bo‘lib, narsa va hodisalarning ayrim xususiyatlarini ongimizda aks etishidir
- O‘tmishdagi voqea- hodisalarga munosabat
- Shaxs hulq- atvori, xususiyati
- O‘tmishdagi voqea- hodisalarga munosabat

108. Narsalarning fizik holati (ko‘z to‘r pardasidagi obrazi) o‘zgarsa- da, obrazining o‘zgarmasligi bu...

+ Idrok konstantligi
- Gallyusinatsiya
- Idrok
- Sezgi

109. Idrok konstantligi bu...

+ Narsalarning fizik holati (ko‘z to‘r pardasidagi obrazi) o‘zgarsa- da, obrazining o‘zgarmasligi
- Shaxsning idrok qilish qobiliyati
- Idrokning shaxs va uning tajribasiga bog‘liqligi
- Vaqtni idrok qilish

110. Illyuziya bu...

+ Bor narsani noto‘g‘ri, yanglish idrok qilish
- Bir nimani his qilib anglash
- Idrokning shaxsga bog‘liqligi
- Yo‘q narsani idrok qilish

111. Appersepsiya – bu ...

+ Idrokning shaxs va uning tajribasiga bog‘liqligi
- Vaqtni, harakatni idrok qilish
- Yo‘q narsani idrok qilish
- O‘smirlikning o‘tish davri krizisi

112. Ob.’ekt va fon bu...

+ Shaxs uchun ayni paytda ahamiyatli narsa (ob’ekt), muhim bo‘lmagan narsa (fon).
- Sezgi va idrokning bir- biriga bog‘liqligi
- Uyni, gulni batafsil idrok qilish
- Narsalarning hajmini idrok qilish

113. Insonni inson tomonidan idrok qilinishi nima deb ataladi?

+ Ijtimoiy persepsiya
- Ijtimoiy konstantligi
- Ijtimoiy kommunikativlik
- Ijtimoiy tashkilotchilik

114. Insonni inson tomonidan idrok etilishi kim tomonidan tadqiq etilgan?

+ A.A.Bodalev
- A.R.Luriya
- I.Pavlov
- A.Orbeli

115. Homo sapiens- bu

+ Aql- idrokli odam
- Ikki oyoqli odam
- Janub odami
- Sezgir odam

116. Yer sayyorasining paydo bo’lishi qachon yuz bergan?

+ 4,5 milliyard yil oldin
- 1 milliyard yil oldin
- 10 milliyard yil oldin
- 2,5 milliyard yil oldin

117. Afrikada Xomo sapiens avlodlarining evolyusiyasi. Dastlabki tosh anjomlar. Bular qachon yuz berganini aniqlang.

+ 2,5 million oldin
- 100 mihg yil oldin
- 1 million yil oldin
- 1.5 million yil oldin

118. Yerda organizmlarning paydo. Bu qachon yuz berganini aniqlang.

+ 3,8 milliyard yil oldin
- 3 milliyard yil oldin
- 4,5 milliyard yil oldin
- 3,5 milliyard yil oldin

119. Kognitiv evolyusiya. Tilning shakllanishi. Homo sapienslar ning Afrikadadan boshqa joylarga ko’chishi. Insoniyat tarixining boshlanishi.

+ 70 ming yil oldin
- 10 ming yil oldin
- 40 ming yil oldin
- 100 ming yil oldin

120. Yer yuzidan Neandertallar yo’q bo’lishi qachon yuz bergan

+ 30 ming yil oldin
- 70 ming yil oldin
- 100 ming yil oldin
- 50 ming yil oldin

121. Agrar inqilob. O’simlik va hayvonlarning xonakilashtirish. Doimiy manzilgohlar. Bu qachon yuz berganini aniqlang.

+ 12 ming yil oldin
- 15 ming yil oldin
- 5 ming yil oldin
- 10 ming yil oldin

122. Bundan 70 ming yil oldin nima yuz bergan?

+ Kognitiv evolyusiya. Tilning shakllanishi. Homo sapienslar ning Afrikadadan boshqa joylarga ko’chishi.
- Yer yuzidan Neandertallar yo’q bo’lishi
- Agrar inqilob. O’simlik va hayvonlarning xonakilashtirish. Doimiy manzilgohlar.
- Afrikada Xomo sapiens avlodlarining evolyusiyasi. Dastlabki tosh anjomlar.

123. Kishilarning psixologik xususiyatlarini standart laboratoriya sharoitida, turli tadqiqot uskunalaridan foydalanib o‘rganish metodi:

+ Eksperiment
- Test
- Kuzatish
- Anketa

124. Psixologiya fanining….metodi jarayonida tadqiqotchi tajriba borishini boshqarish, o‘zgartirishlar kiritish orqali standartlashgan natijalar olish imkoniyatiga ega.

+ Eksperiment
- Kuzatish
- Anketa
- Test

125. Kishining psixologik xususiyatlarini maxsus tuzilgan savollarni o‘z ichiga savolnomalar yordamida o‘rganish?

+ Anketa
- Eksperiment
- Test
Kuzatish

126. Savollarga ularning javob variantlari berilgan anketalar qanday tipdagi anketalar deyiladi?

+ Yopiq tipdagi
- Ochiq tipdagi
- Test tipdagi
- Yarim ochiq

127. Shaxsning bilim, ko‘nikma, malaka, individual xususiyatlarning rivojlanganlik darajasini o‘rganish metodi.

+ Bilimni baholash
- Eksperiment
- Test
- Anketa

128. Kishining aqliy rivojlanish darajasini o‘rganish uchun qo‘llaniladigan testlar qanday testlar deyiladi?

+ Intellekt testlari
- Shaxsni kuzatish testlari
- Rasmli testlar
- Projektiv testlar

129. Bu metod orqali sun’iy tushunchalarni shakllanishi, nutq o‘sishi, favqulodda holatdan chiqish, muammoli vaziyatni hal qilish jarayonlari, shaxsni xis- tuyg‘ulari, xarakteri tipologik xususiyatlari o‘rganiladi. Bu qaysi metod?

+ Tajriba metodi
- Suhbat metodi
- Test metodi
- Sotsiometriya metodi

130. Inson psixikasini ommaviy so‘rov asosida o‘rganish qaysi metod orqali olib boriladi

+ Anketa
- Eksperiment
- Kompleks
- Test

131. Pedagogik psixologiyada qo‘llaniladigan metodlarni tashkiliy, empirik, interpretatsiya va natijalarni kayta ishlash guruxlariga bulib urgangan olim:

+ Ananev B.
- Toshimov R.
- G‘oziev E.
- Freyd Z

132. Psixodiagnostikada qabul qilingan IQ shkalasining o‘rtacha qiymati...ga teng

+ 100
- 50
- 115
- 10

133. Rorshax va TAT testlari ... mansubdir. Nuqtalar o‘rniga mos tushunchani qo‘ying.

+ Proektiv metodikalarga
- Rasmli testlarga
- Intellekt testlariga
- Kreativ testlarga

134. Qiyofa psixodiagnostikasida shaxsni sotsial (ijtimoiy) dispozitsiyaga tayanib o‘rganish mohiyatida nima yotadi?

+ Xarakter
- Temperament.
- Motivatsiya
- Munosabat

135. G. Rorshax quyidagi metodikalardan qaysi birining muallifi?

+ “Siyoh dog‘lari”
- Smil
- Tat
- Tugallanmagan jumlalar metodikasi

136. Proektiv metodikalarga kiruvchi testlar qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

+ «Siyoh dog‘lari», «Sondi testi», TAT, Daraxt, uy odam.
- «Siyoh dog‘lari», «Sondi testi», Shvarslander testi, Daraxt, uy odam.
- «Siyoh dog‘lari», Kettell testi, TAT, Daraxt, uy odam.
-A.Bine testi, «Sondi testi», TAT, Daraxt, uy, odam.

137. Psixologiya fanining o’z oldiga vazifa qilib...…. belgilanadi. Nuqtalar o’rniga mosini topinng.

+ Psixik faoliyatning asosiy qonunini belgilash, uning rivojlanish yo’llarini aniqlash
- Psixika va ong rivojlanish yo’llarini aniqlash
- Kognitiv jarayonlarning rivojlanish yo’llarini aniqlash
- Ong va ongsiz rivojlanish yo’llarini aniqlash

138. “Agar pedagogika odamni har jihatdan tarbiyalamoqchi bo’lsa, u avvalo o’sha odamni har jihatdan bilib olishi zarur” Ushbu fikr mualifini toping.

+ K.D.Ushinskiy
- A.A.Bodalev
- A.R.Luriya
- I.Pavlov

139. «Psixologiya uzoq o’tmishga,va qisqa tarixga ega» ushbu fikr egasi to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

+ G. Ebbingauz
- A.A.Bodalev
- A.R.Luriya
- I.Pavlov

140. Psixofarmakalogiya bu......…. o’rganadi

+ Dorivor moddalarning shaxs ruhiy holatiga ta'sirini o’rganadi
- Psixik hodisalar bilan miyadagi fiziologik tuzilishlar o’rtasidagi nisbatni o’rganadi
- Bemorni davolash uchun ruhiy ta'sir vositalarini o’rganadi
- Miyaning tug’ma kamchiliklari tufayli paydo bo’ladigan bo’limlarni o’rganadi.
141. Neyropsixologiya bu......…. o’rganadi
+ Psixik hodisalar bilan miyadagi fiziologik tuzilishlar o’rtasidagi nisbatni o’rganadi
- Bemorni davolash uchun ruhiy ta'sir vositalarini o’rganadi
- Miyaning tug’ma kamchiliklari tufayli paydo bo’ladigan bo’limlarni o’rganadi.
- Dorivor moddalarning shaxs ruhiy holatiga ta'sirini o’rganadi

142. Psixoterapiya bu......…. o’rganadi

+ Bemorni davolash uchun ruhiy ta'sir vositalarini o’rganadi
- Dorivor moddalarning shaxs ruhiy holatiga ta'sirini o’rganadi
- Miyaning tug’ma kamchiliklari tufayli paydo bo’ladigan bo’limlarni o’rganadi.
- Psixik hodisalar bilan miyadagi fiziologik tuzilishlar o’rtasidagi nisbatni o’rganadi

143. Oligofrenopsixologiya bu......…. o’rganadi

+ Miyaning tug’ma kamchiliklari tufayli paydo bo’ladigan bo’limlarni o’rganadi.
- Bemorni davolash uchun ruhiy ta'sir vositalarini o’rganadi
- Dorivor moddalarning shaxs ruhiy holatiga ta'sirini o’rganadi
- Psixik hodisalar bilan miyadagi fiziologik tuzilishlar o’rtasidagi nisbatni o’rganadi

144. Parapsixologiya bu......…. o’rganadi

+ Hozirgi zamon fanining chegarasidan tashqaridagi, tushuntirish qiyin bo’lgan psixik hodisalarni o’rganadi
- Bemorni davolash uchun ruhiy ta'sir vositalarini o’rganadi
- Dorivor moddalarning shaxs ruhiy holatiga ta'sirini o’rganadi
- Psixik hodisalar bilan miyadagi fiziologik tuzilishlar o’rtasidagi nisbatni o’rganadi

145. Surdopsixologiya bu......…. o’rganadi

+ Eshitish faoliyatida jiddiy nuqsonlari bo’lgan bolalarning rivojlanishini o’rganadi
- Ko’rish qobiliyati past yoki umuman ko’rmaydigan kishi faoliyatini o’rganadi
- Bemorni davolash uchun ruhiy ta'sir vositalarini o’rganadi
- Psixik hodisalar bilan miyadagi fiziologik tuzilishlar o’rtasidagi nisbatni o’rganadi

146. Tiflopsixologiya bu......…. o’rganadi

+ Ko’rish qobiliyati past yoki umuman ko’rmaydigan kishi faoliyatini o’rganadi
- Eshitish faoliyatida jiddiy nuqsonlari bo’lgan bolalarning
- Rivojlanishini o’rganadi
- Bemorni davolash uchun ruhiy ta'sir vositalarini o’rganadi
- Psixik hodisalar bilan miyadagi fiziologik tuzilishlar o’rtasidagi nisbatni o’rganadi

147. Patopsixologiya bu......…. o’rganadi

+ Miya faoliyati buzilishlari natijasida kelib chiqadigan turli shakldagi ruhiy rivojlanishdan chetlanishni o’rganadi
- Eshitish faoliyatida jiddiy nuqsonlari bo’lgan bolalarning rivojlanishini o’rganadi
- Bemorni davolash uchun ruhiy ta'sir vositalarini o’rganadi
- Psixik hodisalar bilan miyadagi fiziologik tuzilishlar o’rtasidagi nisbatni o’rganadi

148. A.V.Petrovskiy psixologiya fan sohalarini necha guruhga bo’lib o’rganishni tavsiya etadi?

+ 3
- 4
- 2
- 5

149. Psixologiya sohalari hozirgi kunga kelib nechtadan ortiqni tashkil qiladi?

+ 300
- 500
- 200
- 250

150. … psixik hodisalar bilan miyadagi fiziologik tuzilishlar o’rtasidagi nisbatni o’rganadi.

+ Neyropsixologiya
- Psixofarmakalogiya
- Psixoterapiya
- Logoterapiya

151. Jinoyatchining xulq- atvori, jinoyatchi shaxsining shakllanishiga doir psixologik masalalar, jinoyatning motivlari bilan psixologiyaning qaysi fan sohasi shug’ullanadi?

+ Kriminal psixologiya
- Sud psixologiyasi
- Harbiy psixologiya
- Aviatsiya psixologiyasi

152. Akademik B.M.Kedrovning fanlar klassifikasiyasini toping?

+ Gumanitar, falsafiy va tabiiy fanlar
- Falsafiy va tabiiy fanlar
- Qiyosiy, gumanitar, falsafiy va tabiiy fanlar
- Gumanitar, falsafiy, tabiiy va aniq fanlar
153. ... inson mehnat faoliyatining psixologik xususiyatlarini, mehnatni ilmiy asosda tashkil qilinishining psixologik tamoyillarini o’rganadi.
+ Mehnat psixologiyasi
- Muhandislik
- Aviasiya
- Kosmik psixologiya

154. Shaxs va jamiyat munosabatlarini o’rganuvchi psixologiya sohalari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+ Sud psixologiya, ijtimoiy psixologiya, shaxs psixologiyasi, din psixologiyasi
- Harbiy psixologiya, ijtimoiy psixologiya, shaxs psixologiyasi, din psixologiyasi
- Ijtimoiy psixologiya, shaxs psixologiyasi, din psixologiyasi, instinktiv psixologiya
- Ijtimoiy psixologiya, aviasiya psixologiya, din psixologiyasi

155. "Metod" so’zining ma'nosi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+ Usul degan ma’noni anglatadi
- Biror narsaga borish yo’li
- Qo’llanilish uslubi
- Uslub biror narsaga borish yo’li

156. Uyushgan va uyushmagan ijtimoiy guruhlardagi shaxslararo o’zaro tasir jarayonida paydo bo’ladigan psixologik hodisalarni o’rganadigan psixologiya sohasi bu...

+ Ijtimoiy psixologiya
- Shaxs psixologiyasi
- Instinktiv psixologiyasi
- Din psixologiyasi

157. Tabiiy tajriba metodini fanga kiritgan olim qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+ A.F.Lazurskiy
- Dj.Moreno
- I.P.Pavlov
- I.M.Sechenov

158. Bolalarning ruhiy jihatdan rivojlanishi qonuniyatlarini psixologiya fanining qaysi tarmog’i o’rganadi?

+ Pedagogik psixologiya
- Mehnat psixologiyasi
- Ijtimoiy psixologiya
- Yosh psixologiyasi

159. Dastlabki psixologik tadqiqotlar labaratoriyasi qachon kim tomonidan ochildi?

+ 1879- yil V.Vundt
- 1875 yil Z.Freyd
- 1889 yil V.Vundt
- 1880 yil V.M.Bexterev

160. Dastlabki psixologik tadqiqot labaratoriyasi qaysi universitet qoshida tashkil qilindi?

+ Leypsik
- Parij
- London
- Lomonosov

161. Psixologiya fanini fanlar tizimidagi o’rni qaysi qatorda ko’rsatilgan?

+ Gumanitar fanlar tarkibida
- Tabiiy fanlar tarkibida
- Falsafiy fanlar tarkibida
- Aniq fanlar tarkibida

162. "Metodning qo’lida tadqiqot taqdiri yotadi" mazkur fikr muallifi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+ I. Sechenov
- V.Vundt
- I.Pavlov
- E.Ebbingauz

163. "Metod bu bilish, anglash yo’li bo’lib, bu usul orqali fanning predmeti aniqlanadi, o’rganiladi" mazkur fikr muallifi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+ S.Rubinshteyn
- V.Vundt
- I.Pavlov
- E.Ebbingauz

164. Longtyud metodi yordamida tadqiqot ishini olib borgan O’zbekistonlik psixolog olim qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+ B.Qodirov
- Z.Nishonova
- E.G’oziev
- N.Nig’matov

165. O’quvchilarning aqliy qobiliyatlarni aniqlovchi test birinchi bo’lib kimlar tomonidan yaratilgan?

+ A.Bine va G.Simonlar
- V.Shtern va D.Veksler
- G.Marrey va G.Ayzenk
- K.M.Gurevich va V.Shtern

166. Tibbiyot psixologiyasi tarmoqlari to’g’ri ko’rsatilgan variantni belgilang!

+ Neyropsixologiya, psixofarmakalogiya, psixoterapiya
- Neyropsixologiya, sud psixologiyasi, psixoterapiya
- Kriminal psixologiya, psixofarmakalogiya, psixoterapiya
- Neyropsixologiya, psixofarmakalogiya, sport psixologiyasi

167. Kriminal psixologiya bu…

+ Jinoyatchining xulq- atvori, shaxsining shakllanishiga doir psixologik masalalar, jinoyatning motivlari bilan shug’ullanadi.
- Jinoiy jarayon ishtirokchilarining xulq- atvorini, ruhiy xususiyatlarini tahlil qiladi
- Psixik hodisalar bilan miyadagi fiziologik tuzilishlar o’rtasidagi nisbatni o’rganadi
- Kishining harbiy harakatlar sharoitidagi xulq- atvori bilan bog’liq hodisalar o’rtasidagi o’zaro munosabatlarini psixologik muammolarini o’rganadi

168. Mehnat psixologiyasi bu…

+ Inson mehnat faoliyatining psixologik xususiyatlarini, mehnatni ilmiy asosda tashkil qilinishining psixologik tamoyillarini o’rganadi
- Inson bilan mashina o’rtasidagi vazifalarni taqsimlash masalalalarini hal qiladi va asosan operatorlarning faoliyatini o’rganadi
- Uchishga o’rganish jarayoni va uchish moslamalarini boshqarishda inson faoliyatining psixologik qonuniyatlarini o’rganadi
- Organizmga juda ko’p ortiqcha ta'sirlar yuklangan paytda asab va ruhiy zo’r berish bilan bog’liq bo’lgan alohida holatlarning xususiyatlarini o’rganadi

169. Test metodining afzalliklari ko’rsatilgan qatorni belgilang!

+ Tadqiqotchi va sinaluvchilarning vaqtini tejash
- Sinaluvchilardan obyektiv ma’lumotlarni olish
- Sinaluvchilar uchun sun’iy sharoit yaratish imkoniyati mavjud
- Sinaluvchilarni uzluksiz ravishda kuzatish imkoniyati mavjudligi

170. Tabiiy tajriba metodiga kim asos slogan?

+ 1910 yilda A.F.Lazurskiy
- 1879 yilda V.Vundt
- 1880 yil V.M.Bexterev
- 1875 yil Z.Freyd

171. Psixologiya fani qaysi fan tarkibidan ajralib chiqqan?

+ Falsafa
- Pedagogika
- Sotsiologiya
- Tarix

172. B.G.Ananev psixikani o’rganish metodlarini qanday guruhga ajratib, o’rgangan?

+ Tashkiliy, emperik, natijalarni qayta ishlash yoki statistik metodlar, sharhlash guruhiga
- Tashkiliy, emperik, sotsiometriya, sharhlash guruhiga
- Tashkiliy, kuzatish, natijalarni qayta ishlash yoki statistik metodlar, sharhlash guruhiga
- Tashkiliy, emperik, so’rovnoma, anketa sharhlash guruhiga

172. “Tananing nervsiz birorta qismi yo‘q, birorta harakat, birorta hissiyot ularning ishtirokisiz kechmaydi”. Ushbu fikr egasini toping.

+ Klavdiy Galen
- Gerofil va Erazistrant
- Gippokrat
- Aristotel

173.“Fikrlar yurakda hosil bo’ladi, jigar esa hissiyot markazlaridir”. Ushbu noilmiy fikr egasini toping.

+ Aristotel
- Gerofil va Erazistrant
- Gippokrat
- Klavdiy Galen

174. Deterministlar, indeterministlar, realistlar va nominalistlar ushbu yondashuvlar qaysi davrga taaluqli?

+ O’rta asrlarga
- Antik davrga
- Yangi davrga
- Qadimgidavrga

175. Aqliy faoliyat turlari toping.

+ Perseptiv, mnemik faoliyat, fikrlash, imajitiv
- O’yin, mehnat, o’qish
- Muloqot, fikrlash, imajitiv
- O’yin, mehnat, perseptiv, mnemik.

176. Freydizm yo’nalishiga kim asos solgan

+ Freyd
- K.N. Kornilov
- E.Torndayk
- Dj.Uotson

177. O’quvchilarda eshitish va ko’rish diqqatini o’rganib, eshitish diqqatining ko’lami ko’rish diqqatidan bir necha bor kichikligini takidlagan olim qaysi qatorda ko’rsatilgan

+ N.N.Lange
- Ye.B. Pirogov
- P.Ya.Galperin
- A.R.Luriya

178. O’zini boshqa kishi o’rniga qo’yish orqali unga o’zini tenglashtirish bu……

+Identifikasiya
Muloqot
refleksiya
- kommunikasiya

179. Tafakkur-bu oriyentirlash-tadqiqot faoliyatini oriyentirovka jarayonidir, ya’ni oriyentirovka jarayoni, oriyenterovka faoliyat . Mazkur fikr muallifi qaysi qatorda ko’rsatilgan

+.M.D. Gamezo
- P.Ya. Galperin
- D. Petrovskiy
- A.N. Leontyev

180. Tabiiy tajriba metodini fanga kiritgan olim qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan

+ I.P.Pavlov
Dj.Moreno
A.F.Lazurskiy
.M.Sechenov

181. Sezgilar klassifikasiyasi dastlabki kim tomonidan ishlab chiqilgan

+ A.R.Luriya
Ch.Sherrington
I.Pavlov
A.Orbeli

182. Odam mohiyatiga ko’ra hayvonga o’xshaydi . Odamni hulq-atvori va harakatlarini ikkita tamoyilga «rohatlanish» va «reallik» tamoyiliga bo’ysundirilgan bo’ladi. Mazkur fikr qaysi maktabning asosiy g’oyasi hisoblanadi

+Geshtalt
-Freydizm
-Introspektiv
-Vyursburg

183. Nerv jarayonlarining induksiyasi qonuni qaysi olim tomonidan kashf qilingan

+I.M.Sechenov
I.P.Pavlov
-A.R.Luriya
-A.A.Uxtomskiy

184. Narsalarning sharoiti o’zgarsada obrazining o’zgarmasligi bu

+Idrok konstantaligi
-Idrok
-Xotira
-Gallyutsinatsiya

185. Qaysi olim o’z tadqiqotlarida tafakkurning muhim yangilikni qidirish va ochish, gipoteza va nazariyalarni bashorat qilish, oldindan payqash xususiyatlari alohida ta’kidlab o’tiladi

+A.D. Brushlinskiy
-A.D. Petrovskiy
-S.L. Rubinshteyn
-P.Ya.Galperin

186. Qaysi olim tafakkurni predmetli amaliy faoliyat deb ataydi

+A.N. Leontyev
-M.D. Gamezo
-A.D. Petrovskiy
-S.L. Rubishteyn

187. Qaysi olim psixik jarayonlar (sezgi, idrok, xotir murakkab ijtimoiy taraqqiyot mahsuli emas deb hisoblagan

+X.Volf
-A.N.Leontyev
-E.B.Ebbingauz
-I.P.Pavlov

188. Qaysi qatorda diqqat tushunchasiga to’g’ri tarif berilgan

+Ongimizning muayyan obyektga yo’naltirilishi va unda to’planishidan iborat psixik holat
-Insonning amaliy faoliyatiga kiritilgan bo’lib, ularning muvaffaqiyatini taminlaydi
-Ma’lum obyektga uzoq vaqt davomida mutassil qaratilishi
-Bir vaqtda bir necha obyektga yoki faoliyatga taqsimlanishi

189. Qaysi qatorda dastlabki psixologiya to’g’risidagi ilk tasavvur ko’rsatilgan

+animizm
-dualizam
-afaziya
-ideyalar tug’ma bo’ladi

190. Yo’q narsalarni idrok qilish bu

+Gallyusinasiya
-Idrok
-Xayol
-Illyuziya

191. Ixtiyoriydan keyingi diqqat tushunchasi kim tomonidan fanga kiritilgan

+N.F.Dobrinin
I.M. Sechenov
-I.P.Pavlov
-A.A.Uxtomskiy

192. Insonni boshqa tomonidan tushunilishining o’ziga xos xususiyati bu ...

+empatiya
-identifikasiya
-steriotipizasiya
-refleksiya

193. Inson o’z diqqatini biron narsa yoki hodisaga uzoq muddat davomida mutassil qaratib tura olishi nima deb ataladi

+Diqqatning kuchi va barqarorligi
- Diqqatning ko’lami
- Ixtiyoriy diqqat
- Irodaviy diqqat

194. Ilk bora test tushunchasi kim tomonidan ishlatilgan

+Kettel
-Bine
-Simon
-Shtern

195. Jon o’z mohiyatiga ko’ra olovsimon uchqundan iboratligini ilgari surgan olim

+Geraklit
-Demokrit
-Aflotun
-Arastu

196. Jon o’z mohiyatiga ko’ra olovsimon atomdan iboratligini ilgari surgan olim

+Demokrit
-Geraklit
-Aflotun
-Arastu

197. Dominanta tushunchasini fanga kiritgan olim qaysi qatorda ko’rsatilgan

+A.A. Uxtomskiy
-A.R.Luriya
-I.P.Pavlov
-I.M.Sechenov

198. Diqqatning yuzaga kelishida qaysi jarayon muhim rol o’ynaydi

+Idrok
-Sezgi
-Xotira
-Nutq

199. Diqqatning nerv fiziologik asosi qaysi olimlar tomonidan o’rganilgan

+I.P.Pavlov, A.A.Uxtomskiy
- A.A.Uxtomskiy, I.M.Sechenov
-I.P.Pavlov, I.M.Sechenov
- I.P.Pavlov, A.R.Luriya

200. Diqqatning ko’lami qaysi asbob yordamida o’lchanadi

+Taxistoskop
-Barometr
- Manometr
-Sekundomer

201. Tasavvurlar tabiat va hayot manzaralari shu bilan birga tovush hidlar ta’mlar bilan bog’liq xotira...+ obrazli xotira
-harakat xotirasi
-ixtiyorsiz xotira
-ixtiyoriy xotira

202. Diqqat tushunchasini ustanovka bilan bog’lagan olim qaysi qatorda ko’rsatilgan

+ D.N.Uznadze
- D.B.Elkonin
- S.L.Rubinshteyn
- P.P.Blonskiy

203. Dastlabki psixologik tadqiqotlar laboratoriyasi qachon va kim tomonidan ochildi

+ 1879 yil V.Vundt
-1875 yil Z.Freyd
-1889 yil V.Vundt
-1880 yil D.Bexterev

204. Dastlabki psixologik tadqiqot labaratoriyasi qaysi universitet qoshida tashkil qilindi

+ Leypsig
-Oksford
-Parij
-Lomonosov

205. Gallyusinasiya – bu

+ Yo’q narsalarni idrok qilish
-Bor narsani noto’g’ri idrok qilish
-Shaxsning idrok qilish qobiliyati
-Idrokning shaxs va uning tajribasiga bog’liqligi

206. Attraksiya bu

+ Insonni inson tomonidan idrok qilish hodisasi
-Idrokning harakatchan va boshqaruvchanlik xususiyati
-Idrok xususiyatlarining turli vaziyatlarda, sharoitlarda namoyon bo’lishi
-Faol ravishda bevosita aks ettirish imkoniyatining mavjudligi

207. «Dualizm» oqimining asoschisi qaysi katorda to’g’ri ko’rsatilgan

+ Aflotun
-Geraklit
-Demokrit
-Arastu

208. “Agar siz tabiatning biror narsasini ravshan tushunib, olishni istasangiz uning o’ziga juda o’xshash bo’lgan narsalardan tafovutini topingiz va uning o’zidan juda uzoq bo’lgan narsalar bilan o’xshashlik topingiz Ana shunda siz shu narsaning eng muhim hamma belgilarini payqab olasiz demak shu narsani tushunib olasiz” mazkur fikr qaysi tafakkur operasiyasining mazmunini ochib berishga qaratilgan

+ Taqqoslash
-Analiz
-Sintez
-Klassifikasiya

209. Shunday bir tafakkur operasiyasidirki uning yordami bilan biz narsa va hodisalarni fikran yoki amaliy xususiyatlarni tahlil qilamiz

+ Analiz
-Sintez
-Taqqoslash
-Klassifikasiya

210. ... so’z belgilari tizimi bo’lib u muloqot jarayonida psixik faoliyat mahsuli sifatida yuzaga keladi

+nutq
-verbal
-noverbal
-so’z

211. Mustaqil va original tarzda yangi obrazlarni hosil qilish bu

+ Orzu
-Ixtiyorsiz xayol
-Esga tushiradigan hayol
-Ixtiyoriy xayol

212. Nihoyatda kuchli qisqa muddatli va tez orada o’tib ketadigan emosional holat bu

+ Affekt
-Stress
-Xotira
-Salbiy emosiya

213. Har qanday irodaviy harakat nimadan boshlanadi?

+ Maqsadni belgilab anglashdan
-Qo’rqoqlikni yengishdan
-Mexanik aktlarni bajarishdan
-Ixtiyorsiz harakatlardan

214.Ko’rsatilgan olimlarning qaysi birlari miyaning ishlash prinsiplarini (reflektor faoliyati va dominantani) ochib bergan?

+ I.P.Pavlov, N.A.Uxtomskiy
- K.K.Plotonov, A.N.Badalyov
- L.S.Vыgotskiy, A.D.Zaporojes
- A.D.Bogoslovskiy, A.D.Petrovskiy

215.Shaxsning o’z qarashlari, prinsiplari, dunyoqarashiga mos ravishda harakat qilishga undovchi anglanilgan ehtiyojlar sistemasi psixologiyada nima deb ataladi?

+ E’tiqod
-Motiv
-Qiziqish-xavas
-Maqsad

216.Psixik hayotning ontogenetik tomonlarini o’rganadigan psixologiya sohasi bu:

+ Psixofiziologiya
-Qiyosiy psixologiya
-Gerantopsixologiya
-Zoopsixologiya

217. Psixologiya tarixi necha davrga bo’lib o’rganiladi

+ 2 davrga
-3 davrga
-4 davrga
-5 davrga

218. Psixologiya tarixi fanining birinchi davri qanday nomlanadi

+ Falsafa tarkibida rivojlangan davr
-Psixologiyaning mustaqil fan sifatida shakllangan davri
-Emperik psixologiya
-Antik psixologiya

219. Psixologiya tarixi fanining ikkinchichi davri qanday nomlanadi

+Psixologiyaning mustaqil fan sifatida shakllangan davri
-Emperik psixologiya
-Antik psixologiya
-Falsafa tarkibida rivojlangan davr

220. Ilk psixologik bilimlar qaysi davrdan boshlab o’rganila boshlagan.

+Er. oldingi VI-V asrlardan boshlab
-Er.oldingi III-II asrlardan boshlab
-V-VI asrlardan boshlab
-II-III asrlardan boshlab

221. Idealizm oqimi tarafdorlarining ilgari surgan g’oyalari?

+Tana, jism, materiya birlamchi ruh, ong ikkilamchi
-Ruh, ong birlamchi tana, jism, materiya ikkilamchi
-Tana va ruh bir butunlikda.
-Psixik jarayonlar inson hayotini boshqaradi.

222. Psixologiya tarixidagi ikki asosiy oqim.

+Idealizm va Materializm
-Idealizm va Dualizm
-Realizm va Nominalizm
-Materializm va Realizm

223. Materializm oqimi tarafdorlarining ilgari surgan g’oyalari?

+Tana, jism, materiya birlamchi ruh, ong ikkilamchi
-Ruh, ong birlamchi tana, jism, materiya ikkilamchi
-Tana va ruh bir butunlikda.
-Psixik jarayonlar inson hayotini boshqaradi.

224. «Upanishada» atamasi mazmuni.

+Donishmandning o‘z shogirdlariga ta’lim berishi jarayoni
-Diniy-falsafiy ta’limot
-Donishmandlik kitobi
-Qonunlar majmui

225. «Daodeszin» asarining muallifi.

+Lao szi
-Konfutsiy
-Dao szi
-Men szi

226. Konfutsiy yashab o’tgan davr.

+551-479
-542-479
-551-489
-552-478

227. Upanishada faylasuflarining maqsadi

+Dunyodan qochish
-Ruhiy sokinlik
-Dunyodan lazzatlanish
-Dunyo kezish

228. Hind falsafasidagi karma so’zining ma’nosi.

+Hatti-harakat amal
-Tarki dunyo
-Ruhning ko’chib yurishi
-Ruhiy sokinlik

229. Budda so’zining lug’aviy ma’nosi.

+Oydinlashmoq
+Iymonlilik
+Tinchlik
+Qalbi poklik

230. “Odam o‘z tabiatiga ko‘ra mehribon mavjudot, uni tashqi muhit buzadi” degan fikr muallifi.

+Konfutsiy
-Budda Shakya Muni
-Lao Szi
-Arastu

231. Daodeszin asari nechta belgidan iborat bo’lgan.

+5000
-4000
-6000
-5500

232. Odam o‘z tabiatiga ko‘ra badjahl bo‘lib, mehribonlik bu tarbiyaning natijasidir degan fikr kimga tegishli.

+Syun Szi
-Konfutsiy
-Lao Szi
-Dao Szi

233. «Qonunlar halqning otasi va onasidir. Xukmdor va amaldorlar, oliy nasablilar-u past tabaqadagilar - hamma qonunga birdek amal qilmog‘i lozim. Bu- buyuk boshqarish san’ati deb ataladi» degan g‘oyani yoqlagan xitoy faylasufi

+Xan Fey
-Konfutsiy
-Lao Szi
-Dao Szi

234. Quyida keltirilgan qaysi asar xitoy faylasufi Van Chunga tegishli.

+“Tanqidiy mulohazalar”
-“Jon haqida”
-“Daodeszin”
-“Inson ruhiyati”

235. Temperament nazariyasini ilk bor fanga kiritgan olim.

+Gippokrat
-Galen
-Pavlov
-Ayzenk

236. Psixologik bilimlarni ilk bor tizimli tahlil qilib bergan faylasuf olim.

+Aristotel
-Platon
-Rubinshteyn
-Demokrit

237. Milet maktabining asoschisi kim?

+Fales
-Anaksimandr
-Anaksimen
-Geraklit

238. Dunyoning asosi, jumladan inson ruhining asosi suvdan iborat deb hisoblagan milet maktabi nomoyondasi kim edi?

+Fales
-Anaksimandr
-Anaksimen
-Geraklit

239. “Qaysi yo’l bilan bormagin, baribir ruhning chegarasiga yetib borolmaysan” – ushbu fikr muallifi kim?

+Geraklit
-Platon
-Suqrot
-Aristotel

240. Ob’ektiv idealizm nazariyasining asoschisi kim?

+Platon
-Suqrot
-Gippokrat
-Aristotel

241. Qadimgi faylasuf olimlarning fikricha psixik faoliyat organi nima hisoblangan?

+Yurak
-Miya
-Asab tolalari
-Oshqozon

242. Tibbiyot fanining otasi deb tan olingan olim.

+Gippokrat
-Galen
-Alkmeon
-Aybolit

243. “Kosmos” so’zini birinchi bo’lib qullagan yunon faylasufi va bu so’zning lug’aviy ma’nosi.

+Geraklit, tartib
-Demokrit, osmon
-Suqrot, fazo
-Areistotel, uchar jism

244. Anaksagor fikricha borliqdagi barcha narsalar nimadan tshkil topgan.

+Gameomeriylardan
-Suvdan
-Olov atomlaridan
-4 unsurdan

245. Egnilariga kalta jomakor kamzul kiyib, qo‘llarida gadoylarning to‘rvasi va darbadarlarning tayog‘ini ko‘tarib yurgan maktab vakillari.

+Kinniklar
-Miletliklar
-Afinaliklar
-Sokratchilar

246. Jon o’z mohiyatiga ko’ra olovsimon uchqundan iboratligini ilgari surgan olim

+Geraklit
-Demokrit
-Aflotun
-Arastu

247. Bosh miyaning tuzilishini ta’riflab, katta yarim sharlardagi egri va bugriliklarning ko‘pligidan odam aqliy jihatdan hayvonlardan ustun turadi degan fikrga kelgan olim.

+Erazistrat
-Gerofil
-Aristotel
-Anaksagor

248. Aflotun falsafadagi qaysi oqim tarafdori edi.

+Idealizm
-Materializm
-Dualizm
-Nominalizm

249. Platon asos slogan maktab.

+Akademiya
-Kinniklar maktabi
-Milet maktabi
-Platon maktabi

250. Ruhni qanotli ot, arava va izvoshchiga o‘xshatgan olim kim edi?

+Platon
-Aristotel
-Suqrot
-Fales
251. Psixologiya tarixi fani nimani o’rganadi.
+ Psixikaning rivojlanish tarixi haqidagi fikrlar turli davrlarda qanday bo’lganligini o’rganadi
-Psixikaning nomoyon bo’lishini o’rganadi
-Inson va hayvonlar psixikasini o’rganadi
-Psixik holatlar va jarayonlarno o’rganadi

252. Qaysi qatorda dastlabki psixologiya to’g’risidagi ilk tasavvur ko’rsatilgan?

+ Dualizm
- Animizm
- Totemizm
- Ideyalizm

253. Jon o’z mohiyatiga ko’ra olovsimon atomdan iboratligini ilgari surgan olim?

+ Demokrit
- Aflotun
- Arastu
- Fales

254. "Ideyalar abadiy va o’zgarmas mohiyatdir, ularning tabiiy olamidan tash qarida oliy olam mavjud bo’lib, ularni odam ko’zi bilan ko’ra olmaydi" mazkur fikr muallifini toping?

+ Platon
- Geraklit
- Demokrit
- Arastu

255. "Dualizm" oqimining asoschisi qaysi katorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+ Platon
- Demokrit
- Arastu
- Fales

256. Dualizm talimotining mohiyati?

+ Moddiy va ruhiy olam tana va psixikasining bir- biriga bog’liq bo’lmagan holda mavjud bo’lib, azaldan qarama- qarshi narsalar deb tushuntiradi
- Ideyalar adabiy va o’zgarmas moxiyatdir.
- Jon va tana bir- biriga bog’liqdir.
- Jon va tana bo’linmas birlika ega, lekin faoliyatlar jarayonida ular bir- birlarini tark etadilar.

257. Kishilik tafakkuri tarixida kim birinchi bo’lib, ruh va jonli tananing ajralmasligini isbotlab berdi?

+ Arastu
- Aflotun
- Anakseman
- Geraklit

258. Dunyoda kim birinchi bo’lib psixoterapevtik usullarni qo’llagan?

+ Abu Ali ibn Sino
- Aflotun
- Arastu
- Abu nasr farobiy

259. "Bosh miya reflekslari" asarining muallifi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+ I.M.Sechenov
- I.P.Pavlov
- A.R.Luriya
- M.Teplov

260. "Ongli va ongsiz hayotning barcha aktlari o’zining yuzaga kelishi jihatidan reflekslardan iboratdir" mazkur fikr muallifi va asarning nomi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+ I.P.Pavlov "Oliy nerv faoliyati qonuniyatlari"
- I.M.Sechenov "Bosh miya funksiyalari" "
- I.P.Pavlov "Bosh miya reflekslari"
- I.M.Sechenov "Bosh miya reflekslari

261. Freydizm yo’nalishiga kim asos solgan?

+ Z.Freyd
- K.N Kornilov
- E.Torndayk
- Dj.Uotson

262. Uyushgan va uyushmagan ijtimoiy guruhlardagi shaxslararo o’zaro tasir jarayonida paydo bo’ladigan psixologik hodisalarni o’rganadigan psixologiya sohasi bu........

+ Ijtimoiy psixologiya
- Din psixologiyasi
- Shaxs psixologiyasi
- Instinktiv psixologiyasi

263. Tabiiy tajriba metodini fanga kiritgan olim qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+ A.F.Lazurskiy
- Dj.Moreno
- I.M.Sechenov
- D.B.Elkonin

264. O’quvchilarning aqliy qobiliyatlarni aniqlovchi test birinchi bo’lib kimlar tomonidan yaratilgan?

+ A.Bine va G.Simonlar
- V.Shtern va D.Veksler
- G.Marrey va G.Ayzenk
- K.M.Gurevich va V.Shtern

265. Shaxsning xususiyatlari, layoqat va qobiliyatlarining rivojlanishi o’sishi bilimlarni o’zlashtirganlik darajasini aniqlashda qanday psixologik metoddan foydalanish maqsadga muvofiqdir?

+ Test
- Anketa
- Kuzatish
- Eksperement

266. Psixologiyada shaxsning «Men emas» tushunchasi nimani anglatadi?

+ Shaxsning jamiyat normalariga to’g’ri kelmaydigan, noma’qul sifatlarini anglamasligi yoki «yashirish»
- Shaxsning ijtimoiy normalardan qochishini
- Shaxsni o’rab turgan, ta’sir etib turgan obyektlarni
- Shaxsning o’z- o’ziga bahoning pastligini

267. Ongsizlik nazariyasi asoschisi..

+ Z.Freyd
- E.Torndayk
- D.Uotson
- G.Leybnis

268. Proprioreseptiv sezgilar qaysi organlarda joylashgan?

+ Terining yuza qismida
- O’pka, jigan, yurak, qizilo’ngach
- Mushaklar va paylarda
- Ko’rish organida

269. Psixogerontologiya nimani o’rganadi?

+ Keksalik davrining psixologik xususiyatlarini
- O’smirlik yosh davrining psixologik xususiyatlarini
- Yoshlik davrining psixologik xususiyatlarini
- Yetuklik davrining psixologik xususiyatlarini

270. Sosiometriya metodi nima?

+ Sosiometriya guruhda shaxslarning statusini, guruh liderini aniqlash va guruh ichidagi o’zaro munosabatlarni psixologik tekshirish va tahlil qilish usuli
- Sosiometriya - sezgirlikni quyi va yuqori chegarasini aniqlashga qaratilgan metod
- Sosiometriya - aqliy tafakkurni o’rganish metodi
- Sosiometriya - diqqat xususiyatlarini o’rganish metodi

271. Eksperiment metodi turlari..

+ Tabiiy, laboratoriya
- Tashqi, ichki, laboratoriya
- Tabiiy, laboratoriya, standartlashtirilgan
- Sosiometrik, proyektiv test, texnik, og’zaki

272. Eksteriorizasiya bu..

+ Aqlda shakllangan g’oyalarni bevosita tashqi harakatlarga yoki tashqi faoliyatga ko’chirilishi
- Narsa va hodisalarning mohiyati va mazmuniga aloqador materialning eslab qolinishi
- Ijodiy jarayonlarda xayol va fantaziya vositasida bevosita ongda berilmagan narsalarning xususiyatlarini anglash
- Ilinayotgan har bir harakat predmetga qaratilgani uchun faoliyat predmetli harakatlar majmui sifatida tasavvur qilinadi

273. Shaxsning guruxlarda ijtimoiy o’rnini aniqlashda qaysi metoddan foydalanish maqsadga muvofiq.

+ Sosiometriya
- Eksperiment
- Suhbat
- Test

274. Insonni xarakatga undovchi sabablar bu:

+ Motivlar
- Kayfiyat
- Imkoniyatlar
- Xarakatlar

275. Shaxsning aktivligining manbai nima?

+ Uning turli- tuman extiyojlari
- Shartli va shartsiz reflekslar
- Jinsiy mayl
- Tabiiy kuchlar, ya’ni kuyosh nuri,elektron- magnit tulkinlar xar xil kimyoviy reaksiyalar

276. Psixologiyada ijtimoiy norma nimani anglatadi?

+ Jamiyatning o’z a’zolari xul- atvoriga, ko’pchilik tomonidan e’tirof etilgan harakatlarga nisbatan talablardir
- Shaxsning jamiyat tomonidan qo’yilgan talablarni bajarishi
- Shaxsning jamiyatdagi biron- bir vaziyatdagi bajarishi lozim bo’lgan xatti- harakatlari
- Shaxsning ko’pchilikning fikriga qarshi borishi

277. Ijtimoiy sanksiya – bu …. i

+ Normalarning shaxs xulqida namoyon bo’lishini nazorat qiluvchi jazo va rag’batlantirish mexanizmlar
- Shaxsning ijtimoiy normalarni bajarishi
- Jamoat tomonidan shaxsga qo’yiladigan talablar
- Shaxsning ijtimoiy muhit ta’sirida vujudga kelgan xatti- harakatlari

278. Psixologiyada refleksiya deb nimaga aytiladi?

+ Aynan o’ziga o’xshash odamlar obrazi orqali o’zi to’g’risidagi obrazni shakllantirishdir
- Shaxsning o’zini o’rab turgan kishilardan ta’sirlanishi
- Shaxsning ma’lum bir vaqtda bajarishi lozim bo’lgan xatti- harakatlari
- Shaxsning ijtimoiy muhit ta’sirida vujudga kelgan xatti- harakatlari

280. Psixodiagnostika nima?

+ Shaxsni psixologik xususiyatlarini uning psixik nuqsonlarini va bu nuqsonlarning sabablarini maxsus psixologik metodlar yordamida o’rganish, aniqlash;
- Shaxs kamoloti va intelektual taraqqiyoti jarayonida vujudga kelishi mumkin bo’lgan psixologik buzilish nuqsonlarni oldini olish;
- Shaxsning ma’naviy shakllanishini ta’minlovchi shart- sharoitlar yaratish;
- Shaxs guruh bilan uning psixologik masalalar bo’yicha saviyasini oshirishga qaratilgan tadbirlar

281. Individuallik – bu?

+ Individning o’zgachaligi, o’ziga xosligi;
- Shaxsning taraqqiy etishi;
- Individ va shaxs o’rtasidagi tafovut;
- Shaxsni hayvonlardan farqlovchi xususiyat

282. Sosiometriya metodiga kim asos solgan?

+ J.Moreno
- Ch.Sherrington
- A.Luriya
- V.Shtern

283. Testlar metodi turlari..

+ Test- so’rov, test- topshiriq, proyektiv test, sosiometrik test
- Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan
- Sosiometrik, proyektiv test, texnik, og’zaki
- Tashqi, erkin, mantiqiy, test- so’rov

284. Odam organzmining har qanday sharoitida ham tashqi muhit o’zgarishlari va tasurotlarga moslashishi – bu…..

+ Adaptatsiya hodisasi
- Sensibilizasya hodisasi.
- Kompensatorlik hodisasi.
- Illyuziya hodisasi

285. Shaxsni o’rab turgan kishilarning o’rinli va asosli baholari mahsuli qanday ataladi?

+ Realistik baho
- O’z- o’ziga nisbatan baho
- O’z- o’ziga bahoning past bo’lishi
- O’z- o’ziga bahoning yuqori bo’lishi

286. O’z- o’zini kuzatish metodiga nechanchi yildan boshlab tanqidiy ko’z bilan qaray boshlangan?

+ 19- asrning 2- chi yarmidan boshlab
- 20- asrning boshlarida
- 20- asrning 2- chi yarmida
- 18- asrning oxirlari

287. Tabiiy eksperiment metodining tashqi kuzatish metodidan farqi nimada?

+ Tekshiruvchi kishi tekshiriladigan psixik hodisalarning zarur bo’lgan maxsus yo’l bilan vujudga keltiradi
- Ularning farqi biri eksperiment biri kuzatish metodi bo’lganligi uchun
- Bir- biridan farqi yo’q
- To’g’ri javob a va b.

288. Tabiiy eksperiment metodi nechanchi asrdan boshlab psixologiyada keng yo’lga qo’yilgan?

+ 20- asrda
- 19- asrda
- 18- asrda
- 17- asrda

289. Temperamentning fiziologik asosini nima tashkil qiladi?

+ Nerv tizimi
- Organizmdagi suyuqlikning holati.
- Reflekslar
- Xarakat kuchi
290. Kichik guruhlarning a’zolari soni nechtagacha bo’lishi mumkin?
+ 3 tadan 30- 40 gacha
- 2 tadan 18- 20 gacha
- 2 tadan 24 gacha
- 2 tadan muloqot qilish imkoni bo’lganicha

291. Qanday guruhlarda shaxs uning ma’qullashiga muhtoj bo’lmaydi, lekin o’z harakatlarini yo’lga solishda unga asoslanadi?

+ Normativ guruhlar
- Negativ guruhlar
- Referent guruhlar
- Qiyoslash guruhlari

293. O’z- o’ziga bahoning past bo’lishining sababi?

+ Shaxsga nisbatan talablarning o’ta ortiqligi
- Turli xil e’tirozlarning doimiy tarzda bildirilishi
- Muomala jarayonidagi muvaffaqiyatsizliklar.
- Barcha javoblar to’g’ri

294 . Suhbat metodi shaxsning individual xususiyatlarining asosan qaysi tomonlarini tekshirishda qo’llaniladi?

+ Tekshirishda shaxsning hayoti va faoliyatidagi maxsus voqealar,qahramonliklar
- Biron shaxs bilan suhbat jarayonida
- Shaxsning ijodi davomida
- Guruh- guruh bo’lib suhbatda bo’lish

295. … bu shaxsning alohida insonlar va insonlar guruhi,o’z-o’ziga,vaziyatlar, narsalar va hodisalarga nisbatan munosabatlaridan orttiradigan sifatlarini o’z ichiga oladi

+ xarakter
- ustonovkalar
- temperament
- qobilyat
296. Rus tadqiqotchilaridan Alimaskin tarbiyasi og`ir o`smirlar xulq-atvorining sotsial motivlarini o`rganishda kuzatishning qaysi shaklidan foydalangan?
+ Birgalikdagi kuzatuv
- Obyektiv
- Muhim vaziyatlarni qayd etish
- Standartlashtirilgan

297. Materiallarni ma`naviy jihatdan ham sifat, ham miqdoriy analiz qilinish usuli sotsial psixologiyada nima deb ataladi?

+ Kontent analiz
- Kuzatish
- Biografik
- Suhbat

298. Kontent analiz metodining asoschilari?

+ X.Lassuell va B.Berelson
- L.Lovyontal va X.Lassuell
- B.Berelson va L.Lovyontal
- X.Lassuell va D.Mayers

299. Rozentsveygning rasmli assotsiasiyalar usuli qaysi metodga kiradi?

+ Proyektiv metod
- Hujjatlarni o`rganish metodi
- Anketa metodi
- Kuzatish metodi

300. Anketa metodining tuzilishi necha qismdan iborat?

+ 3
- 2
- 5
- 4

301. Hujjat deganda qanday ma`lumotlar nazarda tutiladi?

+ Yozma va og`zaki
- Og`zaki
- Yozma
- Ma`ruza va nutq

302. Sotsial psixologik testlar nechinchi yillarda kirib kelgan?

+ 1920-1930 yillar
- 1910-1920 yillar
- 1930-1940 yillar
- 1925-1935 yillar

303. Sotsial psixologiya taraqqiyotining eksperimental davri qachondan boshlandi?

+ 1945
- 1946
- 1947
- 1948

304. AQShda qachon "Ijtimoiy muammolarni psixologik tadqiq etish jamiyati" tashkil topdi?

+ 1936-yil
- 1931-yil
- 1932-yil
- 1934-yil

305. Dyui, D.Endjell, G.Kerr qaysi qarash tarafdorlari bo`lgan?

+ Funksionalizm
- Plyuralizm
- Kognitivizm
- Psixoanaliz

306. Qaysi nazariy maktab psixologik fikrlashning sotsiologik tomonini o`zida aks ettiradi?

+ Interaksionizm
- Psixoanaliz
- Kognitivizm
- Bixeviorizm

307.Qaysi psixologik yo`nalish inson va hayvonlar xulq-atvori qonuniyatlari muammolarini o`rganish bilan shug`ullanadi?

+ Bixeviorizm
- Psixoanaliz
- Kognitivizm
- Interaksionizm

308. Psixoanalizning qaysi namoyandasi hokimiyatga intilishni ajratib ko`rsatadi?

+ A.Adler
- Z.Freyd
- K.Xorni
- E.Fromm

309. Qaysi nazariya yangi psixologik yo`nalish - gumanistik psixologiyaning kelib chiqishiga turtki bo`ldi?

+ Psixoanaliz
- Kognitivizm
- Bixeviorizm
- Interaksionizm

310. Qaysi psixologik yo`nalishga o`rganish obyekti munosabatlar tizimidagi kishilar, ularning bilish jarayonlari, ong tizimiga taalluqli bo`lgan holatlar mansub?

+ Kognitivizm
- Psixoanaliz
- Bixeviorizm
- Interaksionizm

311. Qaysi nazariya shaxs doimo ijtimoiy va jamiyatdan tashqarida shakllanishi mumkin emas degan g`oyani ilgari suradi?

+ Interaksionizm
- Psixoanaliz
- Kognitivizm
- Bixeviorizm

312. Simvonik kommunikatsiyani o`rgangan olimlar keltirilgan javobni toping

+ G.Xaymen, R.Merton, T.Sarbin
- K.Yung, A.Adler,E.Fromm
- I.Pavlov, V.Bexterev, D.Uotson
- A.Maslou, K.Rojers

313. Sotsiometriyaga kim asos solgan?

+ Yakob Levi Moreno
- R.Atkinson
- Ya.L.Kolominskiy
- Erik Lennard Bern

314. Qaysi nazariya amaliyotda alohida odamlar bilan ishlashdan tashqari er-xotin, oilalar, turli guruhlarni korrektsiyalash tizimini tashkil etadi?

+ Zamonaviy transakt tahlil
- Bixeviorizm
- Psixodinamika
- Psixoanaliz

315. Ekzistentsial psixologiya asoschilari kimlar?

+ R.Mey, I.Yalom
- I.Pavlov, V.Bexterev
- G.Xaymen, T.Sarbin
- K.Yung, E.Fromm

316. "Homo sapiens" tushunchasini ifoda etuvchi jonzotning paydo bo`lganiga qancha vaqt bo`ldi?

+ 40 ming yil
- 16 ming yil
- 50 ming yil
- 20 ming yil

317. Kim Lokka e`tiroz bildirib, hayotda umuman toza, sof doskaning o`zi bo`lmaydi, hattoki, eng yaxshi silliqlangan marmar yuzasida ham sezilarli teshiklar, do`ngliklar yoki tug`ma asoratlar bo`ladiki, ular layoqatlardek, inson taqdirida ma`lum rol o`ynaydi, deya fikr bildirgan?

+ Leybnits
- Galton
- Darvin
- Lens

318. Shaxs tarbiyasining va tarbiyalanganligining muhim omillaridan hisoblanuvchi obraz?

+ Men
- Individ
- Jamoa
- Rol

319. Kimning nazariyasiga ko`ra, o`z-o`zini anglash, o`zidagi mavjud sifatlarni baholash jarayoni ko`pincha konkret shaxs tomonidan og`ir kechadi, ya`ni inson tabiati shundayki, u o`zidagi o`sha jamiyat normalariga to`g`ri kelmaydigan, noma`qul sifatlarni anglamaslikka, ularni "yashirishga" harakat qiladi, hattoki, bunday tasavvur va bilimlar ongsizlik sohasiga siqib chiqariladi?

+ Freyd
- Darvin
- Leybnits
- Fromm

320. Qaysi yo‘nalishning tarafdorlari insonlardagi barcha xususiyatlarni tug‘ma xarakterga ega, deb e’tirof etadilar?

+ Nativizm
- Empirizm
- Bixeviorizm
- Kognitivizm

321. Qaysi yo‘nalish tarafdorlarining fikricha, yangi tug‘ilgan bola go‘yoki «top-toza taxta»(tabula rasa), unga hayot va undagi talablar o‘zining qonuniyatlarini yozadi va bola ularga so‘zsiz bo‘ysunishga majbur?

+ Empirizm
- Nativizm
- Bixeviorizm
- Kognitivizm

322. Empirizm yo’nalishining asoschilaridan biri keltirilgan javobni toping?

+ Dj.Lokk
- G.Leybnits
- F.Galton
- Z.Freyd

323. Kimning fikriga ko’ra, tabiiy tanlanish jarayonida yer yuzida saqlanib qolgan minglab millat va elatlarning keyingi davrdagi taraqqiyoti ko‘proq biologik omillardan ko‘ra, sotsial omillar ta’sirida ro‘y bermoqda?

+ Darvin
- Freyd
- Leybnits
- Fromm

324. Qaysi jarayonning mohiyati aynan o`ziga o`xshash odamlar obrazi orqali o`zi to`g`risidagi obrazni shakllantirish, jonlantirish hisoblanadi?

+ Refleksiya
- Men
- Identifikatsiya
- O`z-o`ziga baho

325. Qanday holat ko`pincha atrofdagilarning shaxsga nisbatan qo`yayotgan talablarining o`ta ortiqligi, ularni uddalay olmaslik, turli xil e`tirozlarning doimiy tarzda bildirilishi, ishda, o`qishda va muomala jarayonidagi muvaffaqiyatsizliklar oqibatida hosil bo`lishi mumkin?

+ O`ziga o`zining past baho berishi
- Stress
- Refleksiya
- O`ziga o`zining o`ta yuqori baho berishi

326. Qaysi jarayon ota-ona, yaqin qarindoshlar, pedagog va murabbiylar, qo`ni-qo`shni va yaqinlarning o`rinli va asosli baholari, real samimiy munosabatlari mahsuli hisoblanadi?

+ Realistik baho
- O`z-o`ziga past baho berish
- O`z-o`ziga o`ta yuqori baho berish
- O`z-o`zi bilan muloqot

327. Shaxs uchun etalon, ibratli hisoblangan insonlar guruhi nima deb ataladi?

+ Referent guruh
- Realistik guruh
- Ideal guruh
- Oliy guruh

328. Sotsial normalardan kelib chiqqan holda o`zida ma`qul ustanovkalarni shakllantirish nima deb ataladi?

+ O`z-o`ziga ta`sir
- O`z-o`zini ishontirish
- O`z-o`zi bilan muloqot
- Ichki intizom

329. O‘z-o‘zi bilan muloqot bu – … ?

+ o‘zini konkret tarbiya ob’yekti sifatida idrok etish va o‘zi bilan muloqotni tashkil etish
- o‘z imkoniyatlari, kuchi va irodasiga ishonish orqali ijobiy xulq normalariga bo‘ysundirish
- tig‘iz va ekstremal holatlarda o‘zini qo‘lga olish va maqbul yo‘lga o‘zini chorlay olish sifati
- sotsial normalardan kelib chiqqan holda o‘zida ma’qul ustanovkalarni shakllantirish

330. O‘z-o‘zini ishontirish bu – … ?

+ o‘z imkoniyatlari, kuchi va irodasiga ishonish orqali ijobiy xulq normalariga bo‘ysundirish
- o‘zini konkret tarbiya ob’yekti sifatida idrok etish va o‘zi bilan muloqotni tashkil etish
- tig‘iz va ekstremal holatlarda o‘zini qo‘lga olish va maqbul yo‘lga o‘zini chorlay olish sifati
- sotsial normalardan kelib chiqqan holda o‘zida ma’qul ustanovkalarni shakllantirish

331. O‘z-o‘ziga buyruq berish bu – … ?

+ tig‘iz va ekstremal holatlarda o‘zini qo‘lga olish va maqbul yo‘lga o‘zini chorlay olish sifati
- o‘zini konkret tarbiya ob’yekti sifatida idrok etish va o‘zi bilan muloqotni tashkil etish
- o‘z imkoniyatlari, kuchi va irodasiga ishonish orqali ijobiy xulq normalariga bo‘ysundirish
- sotsial normalardan kelib chiqqan holda o‘zida ma’qul ustanovkalarni shakllantirish

332 O‘z-o‘ziga ta’sir yoki autosuggestiya bu – … ?

+ sotsial normalardan kelib chiqqan holda o‘zida ma’qul ustanovkalarni shakllantirish
- o‘zini konkret tarbiya ob’yekti sifatida idrok etish va o‘zi bilan muloqotni tashkil etish
- o‘z imkoniyatlari, kuchi va irodasiga ishonish orqali ijobiy xulq normalariga bo‘ysundirish
- tig‘iz va ekstremal holatlarda o‘zini qo‘lga olish va maqbul yo‘lga o‘zini chorlay olish sifati

333. Ichki intizom bu – … ?

+ o‘z-o‘zini boshqarishning muhim mezoni, har doim har yerda o‘zining barcha harakatlarini muntazam ravishda korreksiya qilish va boshqarish uchun zarur sifat
- o‘zini konkret tarbiya ob’yekti sifatida idrok etish va o‘zi bilan muloqotni tashkil etish
- o‘z imkoniyatlari, kuchi va irodasiga ishonish orqali ijobiy xulq normalariga bo‘ysundirish
- tig‘iz va ekstremal holatlarda o‘zini qo‘lga olish va maqbul yo‘lga o‘zini chorlay olish sifati

334. Ichki dialogning uch darajasini kim ko`rsatib bergan?

+ Ye. Klimov
- Leybnits
- Galton
- Lokk

335. Ye.Klimov ichki dialogning necha daraja va bosqichini ko`rsatib bergan?

+ 3 ta daraja, 6 ta bosqich
- 6 ta daraja, 3 ta bosqich Leybnits
- 5 ta daraja, 6 ta bosqich Leybnits
- 2 ta daraja, 6 ta bosqich Leybnits

336. Shaxs meniga xos 2 aspektni, ya`ni "Men" - anglovchi va "Men" - ob`yektni ajratib ko`rsatgan olim kim?

+ Uilyam Jeyms
- Gerbert Mid
- Karl Yung
- Charlz Kuli

337. Kim fanda birinchilardan bo’lib «Shaxs oynasi» tushunchasini ishlatgan?

+ Charlz Kuli
- Gerbert Mid
- Karl Yung
- Uilyam Jeyms

338. Kimning ta’kidlashicha, shaxs psixikasi tuzilishida himoya qismi mavjud va u Persona deb ataladi?

+ Karl Yung
- Gerbert Mid
- Charlz Kuli
- Uilyam Jeyms

339. Jamoatchilik oldida shaxsning rasmiy tashkilotlar tomonidan rag`batlantirilishi - hukumat sovrinlari, davlat medallari, stipendiyalar. Bu qanday sanksiyaga kiradi?

+ Rasmiy pozitiv
- Rasmiy negativ
- Norasmiy pozitiv
- Norasmiy negativ

340. Yuridik qonunlar, hukumat qarorlari, buyruq va farmoyishlarida ko`rsatilgan jazolashlar - qamoq jazosi, fuqarolik huquqidan mahrum etish, ishdan bo`shatish, jarima solish, mulkni musodara qilish kabi jazolar. Bu qanday sanksiyaga kiradi?

+ Rasmiy negativ
- Rasmiy pozitiv
- Norasmiy pozitiv
- Norasmiy negativ

341. Rasmiy tashkilotdan chetda bo`lmagan jamoatchilik oldida rag'batlantirish: kompliment, olqishlash. Bu qanday sanksiyaga kiradi?

+ Norasmiy pozitiv
- Rasmiy negativ
- Rasmiy pozitiv
- Norasmiy negativ

342. Rasmiy bosqich va yo`l-yo`riqlar bilan ko`rib chiqilmagan jazolar: tanbeh, ustidan kulish. Bu qanday sanksiyaga kiradi?

+ Norasmiy negativ
- Rasmiy negativ
- Norasmiy pozitiv
- Rasmiy pozitiv

343. ...... - shaxsga nisbatan shunday tushunchaki, uning konkret hayotiy vaziyatlardagi huquq va burchlaridan iborat harakatlari majmuini bildiradi.

+ Rol
- Norma
- Sanksiya
- Status

344. Sotsial rol tushunchasi qaysi olimlar tomonidan ilmiy atama sifatida taklif etilgan?

+ R.Linton va D.Mid
- T.Parsons va T.Shibutani
- Dj.Moreno va D.A.Leontev
- U.G.Guda va M.Komarovskaya

345. Parsons T. fikricha sotsial rolning asosiy tavsiflari nechta?

+ 5
- 2
- 6
- 4

346. Har bir individ bir emas, bir nechta sotsial rollarni bajaradi. Sotsial rol uni bajaruvchi shaxsning har bir harakati va faoliyatini mayda-chuydasigacha belgilab bermaydi, balki bu shaxs o`z rolini qanchalik qabul qilganligiga qarab o`z rolini bekam-u ko`st bajarishi yoki aksincha bo`lishi mumkin. Ushbu ta`rif mualliflari kim?

+ R.Linton va D.Mid
- T.Parsons va T.Shibutani
- Dj.Moreno va D.A.Leontev
- U.G.Guda va M.Komarovskaya

347. Namoyon qilinishiga qarab qanday rollar mavjud?

+ Faol va yashirin
- Sotsial va faol
- Sotsial va shaxslararo
- Shaxslararo va yashirin

348. Jamoatchilik munosabatlariga ko`ra qanday rollar mavjud?

+ Sotsial va shaxslararo
- Faol va yashirin
- Sotsial va faol
- Shaxslararo va yashirin

349. Qaysi olimlar fikricha "Sotsial rollar shaxsning aniq bir vaziyatda optimal harakat qilishini ta`minlovchi uzoq vaqt davomida shakllanib kelgan xulq-atvor usullaridir".

+ Dj.Mid va T.Shibutani
- R.Linton va T.Parsons
- Dj.Moreno va D.A.Leontev
- U.G.Guda va M.Komarovskaya

350. Psixoterapiyada shaxs xulqini korreksiya qilishga yordam beruvchi o`zida psixodrammani qamrab olgan imagoterapiya deb nomlanuvchi usul nomini toping

+ Dj.Moreno
- R.Linton
- D.Mid
- U.G.Guda

351. Leontev D.A.ning ta`kidlashicha, shaxs sotsial rollarni o`zlashtirish jarayonida ikki aspekt mavjud, ular qaysilar?

+ Texnik va fikriy
- Sotsial va shaxslararo
- Faol va yashirin
- Sotsial va faol

352. Kimning fikricha shaxs sotsial rollarni o`zlashtirish jarayonida ikki aspekt mavjud?

+ D.A.Leontyev
- R.Linton
- D.Mid
- U.G.Guda

353. Rollardagi nizolar qanday turlarga bo`linadi?

+ Rollararo va rollar ichida
- Sotsial va shaxslararo
- Faol va yashirin
- Sotsial va faol
354. "Rollardagi nizolar nazariyasi" asarini chop ettirgan olim kim?
+ U.G.Guda
- R.Linton
- D.Mid
- D.A.Leontyev

355. ...... shaxsga bir vaqtning o`zida bir nechta rol bajarish to`g`ri kelganda sodir bo`ladi?

+ Rollararo to`qnashuv
- Rollar ichidagi to`qnashuv
- Rollararo va rollar ichida
- Sotsial va faol

256. ...... bir rolning egasiga nisbatan turli xil guruhlarda turlicha talablar qo`yilishi natijasida kelib chiqadi?

+ Rollar ichidagi to`qnashuv
- Rollararo to`qnashuv
- Rollararo va rollar ichida
- Sotsial va faol

357. Har qanday muloqotning eng elementar funksiyasi nima?

+ Suhbatdoshlarning o`zaro bir-birini tushunishlarini ta`minlash
- Odamni u yoki bu faoliyatga hozirlash
- Ruhlantirish
- Sotsial tajribaga asos solish

358. Sotsial psixologiyada psixologik ta’sirning asosan nechta vositasi farqlanadi?

+ 3 ta
- 4 ta
- 5 ta
- 6 ta

360. Mashhur amerikalik olim Albert Megrabyan formulasiga ko‘ra, birinchi marta ko‘rishib turgan suhbatdoshlardagi taassurotlarning ijobiy bo‘lishiga ... ?

+ gapirgan gaplari 7%, paralingvistik omillar 38%, va noverbal harakatlar 55% gacha ta’sir qilarkan
- gapirgan gaplari 38%, paralingvistik omillar 7%, va noverbal harakatlar 55% gacha ta’sir qilarkan
- gapirgan gaplari 55%, paralingvistik omillar 38%, va noverbal harakatlar 7% gacha ta’sir qilarkan
- gapirgan gaplari 7%, paralingvistik omillar 55%, va noverbal harakatlar 38% gacha ta’sir qilarkan

361. So`z va nutq orqali ko`rsatadigan ta`sir nima deb ataladi?

+ Verbal ta`sir
- Noverbal ta`sir
- Lingvistik ta`sir
- Paralingvistik ta`sir

362. Artikulyatsiya, tovushlar, to`xtashlar, duduqlanish, yo`tal, til bilan amalga oshiriladigan harakatlar, nidolar qays ta`sir tarkibiga kiradi?

+ Paralingvistik ta`sir
- Noverbal ta`sir
- Lingvistik ta`sir
- Verbal ta`sir

363. "Yaxshi suhbatdosh - yaxshi gapirishni biladigan emas, balki yaxshi tinglashni biladigan suhbatdoshdir". Ushbu fikr kimga tegishli?

+ D.Karnegi
- E.Fromm
- G.Andreyeva
- Z.Freyd

364. "Odamlarni o`zingiz to`g`ringizda yaxshi fikrga ega bo`lishlarini xohlasangiz, ularni tinglang" deya kim aytgan?

+ A.Shopengauer
- D.Karnegi
- R.Atkinson
- Gegel

365. Muloqotning kommunikativ, interaktiv, persepsiv tomonlarini kim taklif etgan?

+ G.Andreyeva
- D.Karnegi
- L.Tolstoy
- E.Ross

366. Muloqotning shaxslararo axborotlar, bilimlar, g`oyalar, fikrlar almashinuvi jarayoni sifatidagi vazifalarini nima tashkil etadi?

+ Kommunikativ tomon
- Perseptsiv tomon
- Interaktiv tomon
- Noverbal kommunikatsiya

367. Kim odamlarda 97 xil kulgu turi va 85 xil ko`z qarashlar turi borligini kuzatgan?

+ L.Tolstoy
- A.Shopengauer
- G.Andreyeva
- D.Karnegi

368. Ma’lumki, aloqa vositasi sifatida nutqning asosan necha xil turi farqlanadi?

+ 2 xil
- 3 xil
- 4 xil
- 5 xil

369. Kishilarning muloqot jarayonida birgalikdagi faoliyatda bir-birlariga amaliy jihatdan bevosita ta`sir etishlari deganda nima tushuniladi?

+ Interaktiv tomon
- Perseptiv tomon
- Noverbal kommunikatsiya
- Kommunikativ tomon

370. "Kundalik hayotda odamlar bilan muloqotga kirishar ekanmiz, biz ularning xulq atvoriga qarab mo`ljal olamiz. Negaki, biz ularning tashqi ma`lumotlari mohiyatini go`yo "o`qib", ya`ni "mag`zini chaqib" chiqamiz, shu yo`sinda matnning ichki psixologik jihati mavjud bo`lgan mazmunini aniqlaymiz" - degan fikrni kim yozgan?

+ S.Rubinshteyn
- G.Andreyeva
- D.Karnegi
- L.Tolstoy

371. Bir-birini idrok qilishda muhim bo`lgan mexanizmlar sirasiga kirmaydiganini aniqlang.

+ Differensiatsiya
- Refleksiya
- Identifikatsiya
- Stereotipizatsiya

372. Lotincha "tenglashtirish", "aynan o`xshatish", bir kishining ikkinchi kishini uning ta`rifini subyektning o`z ta`rifiga anglanilgan yoki anglanilmagan tarzda o`xshatilishi orqali tushunish usuli nima deb ataladi?

+ Identifikatsiya
- Refleksiya
- Kauzal atributsiya
- Stereotipizatsiya

373. Lotincha "Aks ettirish" ma`nosini bildirib, o`z fikr va kechinmalarini tahlil qilib mulohaza yuritish, ya`ni muloqotga kirishuvchining suhbatdosh uni qanday idrok etayotgaligini anglash nima deb ataladi?

+ Refleksiya
- Identifikatisya
- Kauzal atributsiya
- Stereotipizatsiya

374. Lotincha "sabab" va "in`om etaman" so`zlari birikmasidan hosil bo`lgan atama?

+ Kauzal atributsiya
- Identifikatsiya
- Refleksiya
- Stereotipizatsiya

375. Kishi tomonidan qoldiriladigan umumiy ijobiy taassurot subyektning idrok etish chog`ida berilmagan fazilatlarni ham ijobiy baholashiga sabab bo`lishi qaysi effektning mohiyati hisoblanadi?

+ Oreol effekti
- Stereotipizatsiya
- Refleksiya
- Noadekvatlik effekti
376. Ma`lum yoki taxminan ma`lum bo`lgan voqealarni tiklash, nisbat berish yo`li bilan xulq normalarini tasniflash va ularning sabablarini izohlash deb nimaga aytiladi?
+ Stereotipizatsiya
- Kauzal atributsiya
- Identifikatsiya
- Refleksiya

377. Kimning o`tkazgan tajribasiga ko`ra, kishining tashqi qiyofasi va uning xarakteri haqidagi stereotip tasavvurlar ommaviylashib ketganligi tasdiqlandi?

+ A.Bodalev
- D.Karnegi
- G.Andreyeva
- Karnegi
378. Andreyeva har qanday kishilar guruhini qanday guruhlarga ajratadi?
+ Shartli va real
- Real va tabiiy
- Katta va kichik
- Shartli va tabiiy

379. Qaysi guruh endi shakllanayotgan diffuz va taraqqiyotning yuksak pog`onasiga ko`tarila olgan jamoa turlariga bo`linadi?

+ Kichik
- Uyushmagan
- Katta
- Uyushgan

380. Qanday guruhlardagi odamlar soni avvalo ko`pchilikni tashkil etib, ma`lum sinfiy, ilmiy, irqiy, professional belgilar ularning shu guruhga mansubligini ta`minlaydi?

+ Katta
- Kichik
- Real
- Uyushgan

381. Sotsial psixologiyada katta guruhlar ichida qaysi yo`nalish bo`yicha nisbatan ko`proq tadqiqotlar o`tkaziladi?

+ Etnik guruhlar psixologiyasi
- Omma psixologiyasi
- Sinflar psixologiyasi
- Shaxs psixologiyasi

382. Vigotskiyning madaniy tarixiy yondashuv g`oyasini tekshirish maqsadida birinchi bo`lib kim tadqiqot o`tkazgan?

+ A.Luriya
- V.Vundt
- G.Andreyeva
- Nurrey

383. Kimning tadqiqotidan asosiy maqsad milliy psixologik xususiyatlarni o`rganishda tarixiy tayanish lozimligini isbotlash hamda milliy psixologiyaning hayot tarziga, shaxsning jamiyatda kishilar munosabatlari tizimida tutgan o`rniga bevosita bog`liqligini isbot qilish edi?

+ A.Luriya
- V.Vundt
- G.Andreyeva
- Nurrey

384. Kim etnik guruhlar psixologiyasida psixik asos va dinamik qismni farq qiladi?

+ Bromley
- Luriya
- Vigotskiy
- Vundt
385. Qaysi guruhlarni o`rgangan olimlar oldiga qo`yilgan asosiy muammo individ yakka holda yoki guruhda yaxshi ishlashi, boshqalarning uning ishiga ta`siri haqidagi savollarga javob topish edi?
+ Kichik
- Katta
- Uyushgan
- Real

386. Ma`lum sotsial faoliyat maqsadlari asosida to`plangan, muloqot ehtiyojlari qondiriladigan insonlar uyushmasi - bu?

+ Guruh
- Xalq
- Jamoa
- Omma

387. Amerikalik sotsiologlar referent guruhlarning bir necha turlarini farqlaydilar. Ushbu guruhga kirmaydigan turni toping.

+ Pozitiv
- Qiyoslash
- Negativ
- Normativ

388. ...... - shunday guruhki, shaxs o`sha guruhga kirishni, uning ma`qullashiga muhtoj bo`lmaydi, lekin o`z harakatlarini yo`lga solishda unga asoslanadi va korreksiya qiladi.

+ Qiyoslash
- Normativ
- Negativ
- Pozitiv

389. Agar odamlar ko`chada tasodifiy hodisaning tomoshabini bo`lib turishgan bo`lsa, ular psixologiya tilida nima deb ataladi?

+ Olomon
- Jamoa
- Xalq
- Guruh

390. Qaysi olim hamkorlikning darajasi mezoniga ko`ra guruhlarni birlamchi va ikkilamchi turlarga bo`lib o`rganishni taklif etadi?

+ Ch.Kuli
- R.S.Nemov
- Ya.Shepanskiy
- G.Andreyeva

391. Guruhning boshlang`ich nuqtasi sifatida miqdor jihatdan olinadigan ikki kishi nima deb ataladi?

+ Diada
- Triada
- Kvartet
- Ota-ona

392. Guruh a`zolari sifatlari va qarashlarining aynanligi emas, balki ular ayrim sifatlarining mos kelishi, qolganlarining kerak bo`lsa, tafovut qilishi deganda nima tushuniladi?

+ Psixologik moslik
- Guruhbozlik
- Komformizm
- Uyushganlik

393. .Moslikning mezoni sifatida kim faoliyat natijalari, a`zolarning sarflagan kuch-energiyalari, faoliyatdan qoniqishni keltiradi?

+ N.Obozov
- Ch.Kuli
- R.S.Nemov
- G.Andreyeva

394. .Guruhiy qarorlar qabul qilishda o`zaro ta`sirni kim o`rgangan?

+ T.Mitchell
- Ch.Kuli
- R.Nemov
- N.Obozov

395. ...... individning faoliyat mahsullariga uning yonida bo`lgan boshqa individlarning bevosita ta`siri bo`lib, bu ta`sir avvalo, sensor kuchayishlar hamda ish xarakatlarning, fikrlashlarning tezligi namoyon bo`ladi.

+ Fatsilitatsiya
- Ingibitsiya
- Komformizm
- Uyushganlik

396. Boshqalar ta`sirida individ reaktsiyalarida tormozlanish, faoliyatining susayishi holatlari; bu narsa fanda ...... nomini oldi.

+ Ingibitsiya
- Fatsilitatsiya
- Komformizm
- Uyushganlik

397. Tarixan kichik guruhlarni rasmiy va norasmiy turlarga bo`lish qabul qilingan. Bunday bo`linishni kim taklif etgan?

+ E.Meyo
- Ch.Kuli
- R.Nemov
- N.Obozov

398. Vazmin kamharakat mijoz, bosiq, meyorida kirishuvchan, kayfiyati esa hamisha turg’un his- tuyg’ulari ravshan emas kabi temperament nomi?+ feligmatik
- sangvinik
- melanxolik
- xolerik
399. O’zini tutib turolmaydigan, qiziqqon tur.Ushbu mijoz vakillari tez va xaddan ziyod ko’p xarakat qilishadi, bir xilda turmaydi, bezovta, ruxiy holati tez o’zgaruvchan bu tip vakillari
+ xolerik
- feligmatik
- sangvinik
- melonxolik
400. Qaysi liderlik uslubida uning fazoviy-ijtimoiy holati jamoa ichida yuz beradi?
+ Demokratik
- Avtoritar
- Liberal
- barchasichasida
401. “Hamma ham lider bo’la olmaydi, ayrim shaxslarda shunday sifatlar tug’ma bo’ladi" - degan g’oya qaysi nazariyaga tegishli?
+ Xarizmatik,
- Vaziyatga bog’liqlik
- Liberal
- Sintetik
402. Qaysi nazariya liderni guruhiy munosabatlarning bevosita mahsuli deb qaraydi?
+ Sintetik,
- Xrizmatik
- Vaziyatga bog’liqlik
- demokratik va avtoritar
403. Avtoritar lider bosh bo’lgan jamoada mehnat qilgan odamlar o’z kasblari va ish joylarini osonlik bilan almashtitishlari mumkin degan fikrlarni qaysi olimlar aytishgan?
+ Gibsh, Forberg
- Parigin, Jukov
- Jukov, Forberg
- Parigin, Gibsh
404. “Hayotda umuman toza, sof doskaning o’zi bo’lmaydi, xattoki, eng yaxshi silliqlangan marmar yuzasida ham sezilarli teshiklar, do’ngliklar yoki tug’ma asoratlar bo’ladi’ degan fikr kimga tegishli?
+ Dj. Lokk
- Dj. Mareno
- G. Leybnis
- F. Galton
405. bu, shaxs hayotida shunday kategoriyaki, u jamiyatning o’z a’zolari xulq- atvoriga nisbattan ishlab chiqqan va ko’pchilik tomonidan e’tirof etilgan xarakatlar talablaridir
+ Ijtimoiy norma
- Ijtimoiy rol
- ijtimoiy ustonovka
- Ijtimoiy sanksiya
406. O’z-o’ziga bahoning “adekvat bo’lishi bu?
+ bahoning xaqiqatga yaqin, to’g’riligi
- bahoning pastligi
- o’z-o’ziga berilayotgan bahoning o’zgarishi
- bahoning o’ta yuqori bo’lishi
407. Muloqot jarayonida ta’sir yo’naltirilgan shaxs bu . . . deyiladi
+ ta’sirning adresati,
- ta’sirning so’zlovchisi
- ta’sirning o’zgasi
- tasirning tashabbuskori
408. Agar barcha katta avlod o’lib ketganda insoniyat turi yo’q bo’lib ketmasdi , lekin jamiyatning taraqqiyoti ancha orqaga surilibgina emas , balki yo’qolib ham ketishi mumkin fikr muallifi kim
+ Leontyev A.N
- ShibutaniT
- Andreyeva G.M
- Deyl Kornigi
409. Shaxslararo axborotlar , bilimlar , g’oyalar , fikrlar almashinuvi jarayoni sifatidagi vazifalari muloqotning . . . tomonidir
+ komunikativ
- perseptiv
- intyeraktiv
- destruktiv
410. Lotincha so’zdan olingan bo’lib, “teng lashtirish, “aynan o’xshatish“, bir kishining ikkinchi kishini uning tarifini subyekyning o’z tarifiga anglanilgan yoki anglanilmagan tarzda o’xshatilishi . . . deyiladi
+ identifikatsiya
- streotepezatsiya
- kauzal atributsiya
- refleksiya
411. Lotinchada aks ettirish degan ma’noni bildirib o’z fikr va kechinmalarini tahlil qilib mulohza yuritish ya’ni muloqotga kirishuvchining suhbatdosh uni qanday idrok etayotganligini anglashi . . . deyiladi
+ refleksiya
- streotepezatsiya
- identifikatsiya
- kauzal atributsiya
412. Boshqa kishining hatti -harakatlari sababini his tuyg’ularni, niyatlarni, o’y-fikrlarni va hulq-atvor motivlarini unga tunkash yo’li bilan tushintirish bo’lib , lotinchada sabab, inom etaman degan ma’noni bildiradi
+ kauzal atributsiya
- streotepezatsiya
- identifikatsiya
- refleksiya
413. Rus pedagogi va psixologi"Agar pedagogika odamni har jihatdan tarbiyalamoqchi bo’lsa, u oldin usha odamni ham har jihatdan bilib olishi kerak kimga tegishli so'zlar
+ Ushinskiy
- Pifagor
- Ploton
- Arastu va Ptalon
414. Kalta o’simtalar sertarmoq bo’lib ular...deb ataladi?
+ Dendret
- Neyrit
- Akson
- b va c
415. ”O’z- o’zingni bil” qaysi buyuk allomaning fikri?
+ Suqrot
- Pifagor
- Ploton
- Arastu va Ptalon
416. Markaziy nerv sestemasi qaysi miyalardan tashkil topgan?
+ Bosh miya va orqa miya
- Faqat bosh miya
- O’rta miya uzunchoq miya
- Bosh miya uzunchoq miya
417. Shaxs komolatidagi barcha xususiyatlar tug’ma xarakterga ega deb etirof etuvchi yo’nalish
+ Nativizm
- Bixovarizm
- Emperizm
- Fredizm
418. Tafakkur shakllari tug’ri ko’rsatilgan qatorni toping
+ Tushuncha, xukm, xulossa
- Analiz,sintez, taqqoslash
- umumlashtirish, konkretlashtirish, klassifikasiya
- barchasi
419. Psixologiya ta’limoti qachon va qayerda paydo bo’lgan?
+ ikki yarim mig yil avval Gresiyada
- 170 yil avval Amerikada
- XVI asrning oxirlarida Rossiyada paydo bo’lgan
- XVIII asrning oxiri va XX asrning boshlari Angliyada
420. Freyd ta’limotiga ko’ra Id (U) nimani anglatadi?
+ psixik energiya-ning o’ziga xos zahira joyi bo’lib, undagi jarayonlar inson tomonidan anglanmasa-da ongli hayotga ularning ta’siri katta
- tashqi olam bilan bog’langan, uning ta’sirlariga beriluvchan shaxs xususiyatlarini o’zida mujassam etadi
- mavjud ijtimoiy tasavvurlar va xulqiy odatlar
- a va b javoblar to’g’ri
421. Odam bosh miya katta yarim sharlari po’stlog’i o’rtacha qancha neyronlardan tashkil topgan?
+ 14-15 mlrd
- 11-12 mlrd
- 14-15 mln.
- 11-12 mln
422. Ijtimoiy sanksiya bu
+ Normalarning shaxs xulqida namoyon bo’lishini nazorat qiluvchi jazo va rag’batlantirish mexanizmlari
- Berilganlarning barchasi
- Shaxsning ijtimoiy normalarni bajarishi
- Jamoat tomonidan shaxsga qo’yiladigan talablar
423. Psixologiyada refleksiya deb nimaga aytiladi?
+ Aynan o’ziga o’xshash odamlar obrazi orqali o’zi to’g’risidagi obrazni shakllantirishdir
- Shaxsning ma’lum bir vaqtda bajarishi lozim bo’lgan xatti-harakatlari
- Shaxsning ijtimoiy muhit ta’sirida vujudga kelgan xatti-harakatlari
- Shaxsning o’zini o’rab turgan kishilardan ta’sirlanishi
424. Muloqotning psixologik ta’sir vositalari keltirilgan javobni aniqlang
+ Verbal, noverbal, paralingvistik
- Interaktiv, komunikativ, perseptiv
- Perseptiv, refleksiya, identifikasiya
- barchasi
425. Psixodiagnostika nima?
+ Shaxsni psixologik xususiyatlarini uning psixik nuqsonlarini va bu nuqsonlarning sabablarini maxsus psixologik metodlar yordamida o’rganish, aniqlash
- Shaxsning ma’naviy shakllanishini ta’minlovchi shart-sharoitlar yaratish
- Shaxs kamoloti va intelektual taraqqiyoti jarayonida vujudga kelishi mumkin bo’lgan psixologik buzilish nuqsonlarni oldini olish
- Shaxs guruh bilan uning psixologik masalalar bo’yicha saviyasini oshirishga qaratilgan tadbirlar
426. Individuallik bu?
+ Individning o’zgachaligi, o’ziga xoslig
- Individ va shaxs o’rtasidagi tafovut
- Shaxsning taraqqiy etishi
- Shaxsni hayvonlardan farqlovchi xususiyat
427. Tugma yo’l bilan, tayyor xolda beriladigan, tirik mavjudotlarning tashki olamga muvofiklashuvini ta’minlaydigan, kat’iy ketma-ketlik asosida boglangan xarakatlar kanday xarakatlar deyiladi?
+ Instinktlar
- Intellektual (akliy) xarakatlar
- Tropizmlar
- Kunikmalar
428. Ikkinchi signal sistemasi deganda nimani tushunasiz?
+ Suzlar va tushunchalar
- Instinktlar
- Shartsiz reflekslar
- Xayvonlarning uzaro reaksiyasi
429. “Jon to’g’risida” asari muallifi kim?
+ Arastu
- Aflotun
- Suqrot
- Geraklit
430. Kuzgatgichlarning sezgi a’zolarimizga bevosita ta’siri tufayli tartibga solinib aloxida sezgilarning yaxlit bir obraz sifatida birlashtirilib aks ettirilishi bu kaysi psixik jarayonni bildiradi?
+ Idrokni
- Xotirani
- Tafakkurni
- Sezgini
431. Amneziya bu
+ materialni vaqtincha unitish bo’lib uning sababi nerv sestemsining charchashi, zararlanishi yoki shaxsning kuchli xayajonlanganligi
- bu narsani mohiyatiga mano mazmuniga har tomonlama chuqur tushungan xolda esga olish.
- favqulotda xotira hisoblanib, bu materiallarni to’liq va uzoq vaqt esda saqlash
- qismangina esga tushirish yoki butunlay esga tushira olmaslik
432. Xayol deb nimaga aytiladi
+ tasavvurlarning qaytadan ishlishi analiz va sentez qilishi natijasida real borliq voqea - hodisalarning inson miyasida aks etishidan iborat bo’lgan ro’hiy faoliyatga aytiladi
- kishi ongining bir markaziga yoki muayyan bir no’qtaga ma’lo’m muddat moboynida to’planishidan iborat bo’lgan ro’hiy jarayonga aytiladi
- odamning turmish tajribasida bo’lib o’tgan voqiya va hodisalarni esga olishi esda saqlashi yodlashi qaytadan esga tushirashi
- tashqi qo’zg’atuvchilarning sezgi organlariga tasiri natijasida, tashqi o’zag’atuvchilarning ayrim xossalarining miyada aks ettishiga aytiladi
433. Shaxsning hayotiy faoliyatida shijoatga sabab bo’ladigan, g’ayratni uyg’otadigan ruhiy holat?
+ stenik holat
- astenik holat
- stress holat
- affekt holat
434. Ehtiroslar mohiyatiga ko’ra necha turga bo’linadi?
+ 2 ga
- 3 ga
- 4 ga
- 5 ga
435. Shaxsning ongli harakatlarida o’z-o’zini tuta bilishda ifodalanadigan, maqsadga erishish yo’lida uchraydigan jismoniy va ruhiy qiyinchiliklarni yengib chiqishda namoyon bo’ladigan ixtiyoriy faollik bu
+ iroda
- ehtiros
- hissiyot
- faoliyat
436. Insonning turli vaziyatlarda narsa, hodisa, xolatlar va insonlarning xatti-xarakatlariga nisbatan reaksiyasini tushuntirib beruvchi xususiyatlari majmui bu ?
+ temperament
- individuallik
- qobilyat
- xarakter
437. Muloqot jarayonida odamlar bir-birlari bilan ma’lumotlar almashib o’zaro ta’sir ko’rsatibgina qolmay balki bir-birlarini to’g’riroq va aniqroq anglashga , tushinishga va idrok qilishga harakat qiladilar.Bu muloqotning . . . tomonidir
+ perseptiv
- intyeraktiv
- komunikativ
- destruktiv
438. ...shaxsdagi shunday psixologik, subyektiv munosabatlar majmuiki, ular uning borliqqa, odamlarga, predmetli faoliyatga hamda o’z-o’ziga munosabatini ifodalaydi. Bu ta’rif shaxsning qaysi xususiyatiga tegishli
+ Xarakter
- Temperament
- Qobiliyatlar
- Xulq motivasiyasi
439. “Juda g’ayratli, ishga juda ehtiros bilan berilish qobiliyatiga ega bo’lgan, tez va shiddatli, qizg’in emosional “portlash va kayfiyatning keskin o’zgarishlariga moyil, ildam harakat qiladigan kishi. Bu ta’rif temperamentning qaysi tipiga tegishli?
+ Xolerik
- Melanxolik
- Flegmatik
- Sangvinik
440. Psixikaning namoyon bo’lish shakllari qaysilar?
+ Psixik jarayonlar, psixologik holatlar, psixologik xususiyatlar
- Faoliyat, muloqot
- Psixik jarayonlar, muomala
- Psixologik holatlar, psixologik xususiyatlar, faoliyat
441. Aqliy harakat turlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
+ Perseptiv, mnemik, fikrlash faoliyati, imajitiv
- Perseptiv, tashqi, ichki
- Mnemik, eksteriorizasiya, fikrlash faoliyati, perseptiv, mehnat
- Imajitiv, eksteriorizasiya, o’yin, mehnat
442. Ong nima?
+ borliq haqiqatni faqat odamdagina xos ravishda psixik aks ettirishning yuksak formasi bo’lib, odamlarning ijtimoiy-tarixiy faoliyati bilan belgilanadi
- odamning borliqni bilishga yo’naltirilgan faolligidir.
- bizning bilimlarimiz, fikr-mulohazalarimiz, tushunchalarimiz, o’z-o’zimizga baho berishishimizdir.
- tevarak-atrofimizdagi odam haqidagi bilimlarimiz majmuidir
443. Bir vaqtning o’zida diqqatning bir necha obyektlarga yoki faoliyatga qarata olish imkoniyati. Bu ta’rif diqqatning qaysi xususiyatiga tegishli?
+ Taqsimlanishi
- Ko’chishi
- Ko’lami
- Barqarorligi
444. Bir vaqtning o’zida juda katta hajmdagi ma’lumotlarni esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirish xotirasi. Bu ta’rif xotiraning qaysi turiga tegishli?
+ Fenomenal xotira
- Uzoq muddatli xotira
- So’z-mantiqiy xotira
- Qisqa muddatli xotira
445. Birinchi eksperimental laboratoriyaga qachon va kim tomonidan asos solingan?
+ 1879 yilda nemis olimi Vund Vt
- 1905 yilda fransuz psixologi Bine A.
- 1800 yilda fransuz psixologi Jane P.
- 1920 yilda shveysariyalik psixolog Piaje J
446. Konformizm nima?
+ Shaxsning guruh yoki ko’pchilikning ta’siriga berilishini tushuntiruvchi hodisa
- Shaxsning mustaqil qaror qabul qilishi
- Shaxsning guruh ta’siriga berilmasligi
- Shaxsning o’z fikriga qat’iy turishini tushuntiruvchi hodisa
447. Kuzatish metodi turlari
+ Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan guruh ichida kuzatish, guruh tashqarisida kuzatish
- Tashqi, matematik, mantiqiy, ichki
- Standartlashtirilgan, erkin, guruh ichida, test-so’rov, proyektiv test
- Og’zaki, erkin, standartlashtirilgan, yozma, guruh tashqarisida kuzatish
448. Mashhur olim Yung K insonlarning fikrlashlariga ko’ra nechta toifaga ajratadi?
+ 2 ta
- 4 ta
- 3 ta
- 5 ta
449. Mnemotexnika usuli bu
+ Xotirani rivojlantirish va mustahkamlash usuli
- Diqqat hajmini o’lchash
- Aqliy tafakkurni aniqlash
- Idrok fenomenlaridan biri
450. Ongsizlik nazariyasi asoschisi
+ Freyd Z
- Leybnis G
- Torndayk E
- Uotson D
451. Proprioreseptiv sezgilar qaysi organlarda joylashgan?
+ Mushaklar va paylarda
- O’pka, jigan, yurak, qizilo’ngach
- Terining yuza qismida
- Ko’rish organida
452. Psixogerontologiya nimani o’rganadi?
+ Keksalik davrining psixologik xususiyatlarini
- Yoshlik davrining psixologik xususiyatlarini
- Yetuklik davrining psixologik xususiyatlarini
- O’smirlik yosh davrining psixologik xususiyatlarini
453. Psixologik holatlar qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
+ Emosiyalar, e’tiqodlilik, bardamlik, tetiklik, apatiya, qiziquvchanlik, hayratlanish, ishonchlilik, ijodiy ruhlanish
- Emosiyalar, diqqat, sezgi, idrok, xotira
- Apatiya, ijodiy ruhlanish, idrok, qiziquvchanlik, diqqat
- Emosiyalar, qiziquvchanlik, diqqat, xotira, idrok, tafakkur
454. Sosiometriya metodi nima?
+ Sosiometriya guruhda shaxslarning statusini, guruh liderini aniqlash va guruh ichidagi o’zaro munosabatlarni psixologik tekshirish va tahlil qilish usuli
- Sosiometriya - sezgirlikni quyi va yuqori chegarasini aniqlashga qaratilgan metod
- Sosiometriya - aqliy tafakkurni o’rganish metodi
- Sosiometriya - diqqat xususiyatlarini o’rganish metodi
455. Tafakkur shakllari qaysilar?
+ Tushuncha, hukm, xulosa
- Analiliz, tushuncha, hukm
- Xulosa, tushuncha, mavhumlashtirish
- Analiz, sintez, tushuncha
456. Temperament ta’rifi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
+ Psixikaning individual jihatdan o’ziga xos, tabiiy jihatdan shartlashgan dinamik ko’rinishlari majmui
- Individga xos dinamik fazilatlar
- Har qanday teng sharoitlarda individning umumiy faolligi, harakatchanligi, emosionalligi
- Asab tizimi bilan bog’liq individual sifatlar
457. Umumiy psixologik qonuniyatlar, mexanizmlar, murakkab ichki bog’lanishlar, nazariy va metodologik prinsiplar, ilmiy tadqiqot metodlari, psixikaning filo va ontogenetik o’zgarishlarini ilmiy tushunchalar va kategoriyalar, bilish jarayonlarini amaliy va nazariy jihatdan tadqiqot qiladigan soha. Bu tarif psixologiyaning qaysi tarmog’iga tegishli?
+ Umumiy psixologiya
- Eksperimental psixologiya
- Pedagogik psixologiya
- Yosh davrlari psixologiyasi
458. Xarakaterning ta’rifi qaysi qatorda ko’rsatilgan?
+ Shaxsning narsa va hodisalarga nisbatan munosabatlaridan orttiradigan sifatlari
- Kishining jamiatda yashab egallaydigan alohida belgilari
- Shaxsning faoliyat va muomalada tarkib topadigan va namoyon bo’ladigan barqaror individual xususiyatlari
- Shaxsning individual psixologik xususiyati
459. Xotira jarayonlari qaysi qatorda ko’rsatilgan?
+ Esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirish, unutish
- Esda olib qolish, esda saqlash, qaytaruv, assosiasiyalar
- Esda olib qolish, unutish, harakat
- Esda saqlash, emosional, harakat, unutish
460. Shaxsning individual xususiyatlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
+ Yo’nalishlar, temperament, xarakter, qobiliyat, iqtidor, aqliy salohiyat, xulq motivasiyasi, ish uslubi, mas’uliyat
- Emosiyalar, yo’nalishlar, sezgi, aqliy salohiyat
- Yo’nalishlar, temperament, diqqat, sezgi, xarakter, qobiliyat
- Temperament, qobiliyat, xarakter, xotira, sezgi, apatiya
461. Shaxsning psixik rivojlanish qonuniyatlarini, inson tug’ilishidan to umrining oxirigacha bo’lgan davrni, ya’ni ontogenezni o’rganadigan psixologiyaning sohasi. Bu ta’rif psixologiyaning qaysi tarmog’iga tegishli?
+ Yosh davrlari psixologiyasi
- Umumiy psixologiya
- Tibbiyot psixologiyasi
- Yuridik psixologiya
462. Shaxsning u yoki bu unumli faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish sharti hisoblangan va buning uchun zarur bilim, ko’nikma va malakalarini egallay olishni ta’minlaydigan individual psixologik xususiyati bu... Bu ta’rif shaxsning qaysi individual xususiyatiga tegishli?
+ Qobiliyatlar
- Temperament
- Xarakter
- Aqliy salohiyat
463. Eksperiment metodi turlari
+ Tabiiy, laboratoriya
- Tashqi, ichki, laboratoriya
- Tabiiy, laboratoriya, standartlashtirilgan
- Sosiometrik, proyektiv test, texnik, og’zaki
464. Eksteriorizasiya bu
+ Aqlda shakllangan g’oyalarni bevosita tashqi harakatlarga yoki tashqi faoliyatga ko’chirilishi
- Ijodiy jarayonlarda xayol va fantaziya vositasida bevosita ongda berilmagan narsalarning xususiyatlarini anglash
- Narsa va hodisalarning mohiyati va mazmuniga aloqador materialning eslab qolinishi
- qilinayotgan har bir harakat predmetga qaratilgani uchun faoliyat predmetli harakatlar majmui sifatida tasavvur qilinadi
465. Qaysi nazariyani “liderlik sifatlari nazariyasi deyish mumkin?
+ Sintetik
- Vaziyatga bog’liqlik
- Xrizmatik,
- Demokratik
466. Emosional xotira bu
+ Voqyelikdagi narsa va hodisalardan yoqimli va yoqimsiz kechinmalarni esda olib qolish, esda saqlash va esga tushirishdan iborat xotira turi
- Ko’rgan narsalarini juda yaxshi eslab qolish
- Qisqa vaqt oralig’ida idrok qilish va shu zahotiyoq qaytadan xotirlashdan so’ng juda ham qisqa vaqt mobaynida eslab qolish
- Bir vaqtning o’zida katta hajmdagi ma’lumotlarni esda olib qolish, esda saqlash
467. Illyuziya nima?
+ Xayol hodisalaridan hisoblanib, tashqi olamni noto’g’ri idrok qilishdir
- Sezgi a’zolarining ta’sirga moslashishidir
- Appersepsiya
- Predmetlar obrazining nisbatan turg’unligi.
468. Shaxsning guruxlarda ijtimoiy urnini aniklashda kaysi metoddan foydalanish maksadga muvofik
+ Sosiometriya
- Suxbat
- Eksperiment
- Test
469. Insonni xarakatga undovchi sabablar bu
+ Motivlar
- Kayfiyat
- Imkoniyatlar
- Xarakatlar
470. Shaxsning aktivligining manbai nima?
+ Uning turli-tuman extiyojlari
- Shartli va shartsiz reflekslar
- Jinsiy mayl
- Tabiiy kuchlar, ya’ni kuyosh nuri,elektron-magnit tulkinlar xar xil kimyoviy reaksiyalar
471. Psixologiyada ijtimoiy norma nimani anglatadi?
+ Jamiyatning o’z a’zolari xul-atvoriga, ko’pchilik tomonidan e’tirof etilgan harakatlarga nisbatan talablardir
- Shaxsning jamiyat tomonidan qo’yilgan talablarni bajarishi
- Shaxsning jamiyatdagi biron-bir vaziyatdagi bajarishi lozim bo’lgan xatti-harakatlari
- Shaxsning ko’pchilikning fikriga qarshi borishi
472. Faollik qanday tushuncha va kategoriya sanaladi?
+ lotincha “actus - harakat, “activus - faol so’zlaridan kelib chiqqan tushuncha bo’lib, shaxsning hayotdagi barcha xatti-harakatlarini namoyon etishini tushuntiruvchi kategoriyadir
- inglizcha “actus - harakat, “activus - faol so’zlaridan kelib chiqqan tushuncha bo’lib, shaxsning hayotdagi barcha xatti-harakatlarini namoyon etishini tushuntiruvchi kategoriyadir
- ispancha “actus - harakat, “activus - faol so’zlaridan kelib chiqqan tushuncha bo’lib, shaxsning hayotdagi barcha xatti-harakatlarini namoyon etishini tushuntiruvchi kategoriyadir
- frantsuzcha “actus - harakat, “activus - faol so’zlaridan kelib chiqqan tushuncha bo’lib, shaxsning hayotdagi barcha xatti-harakatlarini namoyon etishini tushuntiruvchi kategoriyadir
473. “Sezilarli psixik aktivlikka ega bo’lgan, atrofda bo’layotgan voqyealarga o’z munosabatini bildiruvchi, ta’sirotlarini ha deb o’zgartirishga intiluvchi, muvaffaqiyatsizliklar va ko’ngilsizliklarni nisbatan yengil o’tkazib yuboruvchi, jonli, harakatchan, ifodali mimikasi va harakatlari bo’lgan kishi . Bu ta’rif temperamentning qaysi tipiga tegishli?
+ Sangvinik
- Melanxolik
- Flegmatik
- Xolerik
474. “Ta’sirchan, chuqur kechinmali, gap ko’tara olmaydigan, ammo atrofdagi voqyealarga unchalik e’tibor bermaydigan, sekin gapiradigan, hissiyotlari sekin paydo bo’ladigan kishi”. Bu ta’rif temperamentning qaysi tipiga tegishli?
+ Melanxolik
- Flegmatik
- Sangvinik
- Xolerik
475. “Yuragi keng, barqaror intilishlarga va kayfiyatlarga, doimiy va chuqur his-tuyg’ularga, harakatlari va nutqi bir xil maromda bo’lgan ruhiy holati tashqi tomondan ifoda etilmaydigan kishi”. Bu ta’rif temperamentning qaysi tipiga tegishli?
+ Flegmatik
- Melanxolik
- Sangvinik
- Xolerik
476. Diqqatning barqarorligi bu
+ Diqqatni uzoq vaqt bir obyektga muttasil, kuchli qarata olishdan iborat ijobiy xususiyati
- Diqqatni uzoq vaqt bir obyektga to’play olmaslik
- Diqqatni bir vaqtning o’zida bir nechta obyektga qaratilishi
- Bir vaqtning o’zida diqqat tomonidan qamrab olinadigan obyektlar soni
477. Interiorizasiya
+ Ichki psixik faoliyatning tashqi amaliy faoliyatdan kelib chiqishi, tashqi harakatlarning ichki harakatlarga, tushunchalarga aylanish jarayoni
- Aqliy va jismoniy harakatlar mujassamligi
- Ijodiy uyg’onish paytida amalga oshiriladigan mavhum fikrlash faoliyati
- Faoliyat va uni tashkil etuvchi predmetli harakat aynan nimalarga yo’naltirilganligi
478. Mashhur olim Yung K.insonlarning fikrlashlariga ko’ra nechta toifaga ajratadi?
+ 2 ta
- 4 ta
- 3 ta
- 5 ta
479. Organizmning o’zidagi suyuqliklar bilan bog’liqligi (masalan, qon, limfa, safro) to’g’risidagi gumoral nazariya qaysi individual xususiyatga tegishli?
+ Temperament
- Xarakter
- Qobiliyatlar
- Aqli salohiyat metodi
480. Sosiometriya metodiga kim asos solgan?
+ Moreno J
- Sherrington Ch
- Luriya A.
- Shtern V
481. So’roq metodi turlari
+ Og’zaki, yozma, erkin so’roq, standartlashtirilgan
- Sosiometrik, proyektiv, erkin, yozma
- Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan
- Mantiqiy, yozma, og’zaki, matematik
482. Tafakkur jarayon(operasiy+lari qaysi qatorda berilgan?
+ Analiz, sintez, mavhumlashtirish, taqqoslash, umumlashtirish
- Analiz, sintez, hukm, tushuncha
- Sintez, tushuncha, hukm, xulosa
- Tushuncha, hukm, umumlashtirish
483. Testlar metodi turlari
+ Test-so’rov, test-topshiriq, proyektiv test, sosiometrik test
- Tashqi, erkin, mantiqiy, test-so’rov
- Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan
- Sosiometrik, proyektiv test, texnik, og’zaki
484. Propioreseptorlar bu?
+ muskul - karakat, pay va boylamlarda boladigan sezgilar va statik sezgilar kiradi
- ko’rish, eshitish, hid bilish, maza va teri sezgi organlari kiradi
- gavda ijidagi organlar- me’da ichak, jigar, o’pka, qon aylanish organlari, umuman organic sezgilar kirdi
- barcha sezgi organlari kiradi
485. Odam organzmining har qanday sharoitida ham tashqi muhit o’zgarishlari va tasurotlarga moslashishi bu
+ adaptatsiya hodisasi
- kompensatorlik hodisasi
- illyuziya hodisasi
- sensibilizasya hodisasi
486. Logik esga olish bu
+ agar odam u yoki bu narsani mohiyatga mano mazmuniga xar tomonlama chuqur tushungan xolda esga olish
- esa saqlashning yanada murakkab formasi
- qaytadan esga tushirish
- agar odam u yoki bu narsani mohiyatga mano mazmuniga tushunmagan xolda esga olishi
487. Appersepsiya, illuziya, Gallyusinasiya hodisalari qaysi jarayonda yuz beradi?
+ idrok
- xotira
- diqqat
- sezgi
488. Idrokning konstantliligi qonunining manosi nima?
+ odam o’ziga tanish bo’lgan narsalarini o’sha xossa va xususiyatlar bilan, o’zgarishsiz idrok qilishi
- uzoq vaqt, bir xil o’zgarmasdan tasir ko’rsatuvchi qo’zg’atuvchilarni idrok etmaslik
- avval ko’p marta idrok etilgan predmetni, u bilan bog’lik predmetlar bilan qo’shib idrok etish
- idrok etilayotgan predmetning ayni payitda biz kutayotganlarimizga bog’likligi
489. Xotira inson faoliyatida ko’proq ko’rinadigan ruhiy faollik harakteriga ko’ra nechaga bo’linadi
+ 4 ga
- 3 ga
- 2 ga
- 5 ta
490. Ilgarigi obrazlar asosida yangi, yanada mukammal obraz yaratishdan iborat bo’lgan xayol turi bu
+ ijodiy xayol
- tasavvur xayoli
- orzu xayoli
- qaytadan tiklash
491. Diqqat ruhiy hayitimizning shunday yagona bir eshigidirki ongimizga beradigan narsalarning barchasi shu eshik orqali o’tib kiradi. Bolani shu eshikni doimo ochiq tutishga o’rgatish eng muhim vazifadandir, chunki bu o’qishning muvofoqiyatini tamin etadigan eshikdir. Bu kimning so’zi ?
+ Ushinskiy K.D
- Komenskiy Ya.A
- Vund V
- G’oziyev E
492. Shaxsning hayotiy faoliyatini pasaytiradigan, g’ayratni susaytiradigan ruhiy holat?
+ astenik holat
- stenik holat
- stress holat
- affekt holat
493. ..bu shaxsdagi shunday individual, turg’un sifatlarki, ular, odamning turli xil faoliyatidagi ko’rsatgichlari, yutuqlari va qiyinchilaklari sabablarini tushuntirib beradi
+ qobilyat
- temperament
- xarakter
- individuallik
494. Test metodi fanga kim tomonidan kiritilgan?
+ 1905 yil psixolog A.Bine va G.Simonl ar
- 1920 yilda V.Shtern
- 1937 yilda ingliz psixologi D.Veksler
- 1943 yil Amerika psixologi G.Markey

495. Bosh miya necha qismdan iborat?

+ 4
- 3
- 2
- 5

496. …deb nomlanuvchi testlar ham borki, testning asl maqsadi tekshiriluvchiga sir bo’ladi. Nuqtalar o’rniga mosini toping.

+ Proyektiv test
- Test- sinov
- Sosiometrik test
- Blis test

497. ”Agar pedagogika odamni har jihatdan tarbiyalamoqchi bo’lsa ,u oldin usha odamni ham har jihatdan bilib olishi kerak” ushbu fikr kimniki

+ Ushinskiy
- Pifagor
- Ploton
- Arastu

498. ”O’z- o’zingni bil” qaysi buyuk allomaning fikri?

+ Suqrot
- Pifagor
- Ploton
- Arastu

499. Shaxs komolatidagi barcha xususiyatlar tug’ma xarakterga ega deb etirof etuvchi yo’nalish

+ Nativizm
- Emperizm
- Bixovarizm
- Fredizm

500. Psixologiya ta’limoti qachon va qayerda paydo bo’lgan?+ Ikki yarim mig yil avval Gresiyada
- 170 yil avval Amerikada
- XVI asrning oxirlarida Rossiyada paydo bo’lgan
- XVIII asrning oxiri va XX asrning boshlari Angliyada
tải về 67.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương