Ubnd tỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 6.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích6.56 Kb.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1744/QĐ-UB

Đông Hà, ngày 07 tháng 10 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc công nhận Làng văn hoáUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Theo đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng Làng văn hoá- Gia đình văn hoá tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Văn hoá- Thông tin,


QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay công nhận: Làng Tân Hoà- xã Vĩnh Thái

Huyện Vĩnh Linh- Tỉnh Quảng Trị

Đạt tiêu chuẩn Làng văn hoá.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá- Thông tin, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Ban điều hành các làng văn hoá ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: TM. UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

-Như điều 2 KT. CHỦ TỊCH

-TVTU, TT/HĐND tỉnh PHÓ CHỦ TỊCH

-CT, các PCT UBND tỉnh (Đã ký)-Chánh, Phó VPUB, CV Trương Sỹ Tiến

-Lưu VT
: vbpq quangtri.nsf -> a437c14e5abbacb647256f960028ed43
a437c14e5abbacb647256f960028ed43 -> Ubnd tỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
a437c14e5abbacb647256f960028ed43 -> Ubnd tỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq quangtri.nsf -> Ubnd tỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq quangtri.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc phân cấp tuyển dụng cán bộ, công chức
a437c14e5abbacb647256f960028ed43 -> Đông Hà, ngày 07 tháng 9 năm 2000 quyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉNH
a437c14e5abbacb647256f960028ed43 -> Ubnd tỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a437c14e5abbacb647256f960028ed43 -> Ubnd tỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
a437c14e5abbacb647256f960028ed43 -> Ubnd tỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương