Ubnd tỉnh ninh bình sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích26 Kb.

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1192 /SGDĐT-GDCNTX

V/v bồi dưỡng cho CBQL, giáo viên

các TTGDTX.


Ninh Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Kính gửi: Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh, các huyện, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-SGDĐT ngày 31/7/2015 của Sở GD&ĐT về BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên các TTGDTX một số nội dung như sau:I. Nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm tập huấn

1. Bồi dưỡng giáo viên về giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống.

* Thành phần:

Mỗi đơn vị cử 01Phó Giám đốc và 05 giáo viên làm công tác chủ nhiệm.

* Thời gian: 02 ngày, từ 7h30 ngày 27 /11/2015 đến ngày 28/11/2015.

* Địa điểm: Hội trường nhà A, Sở GD&ĐT.

* Nội dung: (theo phụ lục đính kèm)

2. Bồi dưỡng giáo viên nâng cao năng lực hiểu biết về GDTX và đối tượng của GDTX.

* Thành phần:

Mỗi đơn vị cử 01 Phó Giám đốc và 08 giáo viên đang giảng dạy tại TTGDTX

* Thời gian: 01ngày, từ 7h30 ngày 05/12/2015.

* Địa điểm: Trung tâm GDTX huyện Hoa Lư.

* Nội dung:

- GDTX trong hệ thống quốc dân. Sự phát triển các mô hình cơ sở giáo dục thường xuyên ở Việt Nam;

- Đặc điểm của đối tượng học viên GDTX; Hoạt động học tập của người lớn.

II. Báo cáo viên tại các lớp bồi dưỡng (Có danh sách kèm theo thay giấy triệu tập, báo cáo viên của ViệnKHGD có giấy mời riêng).

III. Kinh phí

- Kinh phí tổ chức các lớp tập huấn tập trung do Sở GD&ĐT chi trả.

- Các đơn vị cử người tham gia lớp bồi dưỡng thanh toán chi phí đi lại, công tác phí và tiền mua tài liệu cho cán bộ giáo viên theo quy định hiện hành.
Sở GD&ĐT yêu cầu Giám đốc các TTGDTX tỉnh, các huyện, thành phố bố trí sắp xếp công việc, cử cán bộ, giáo viên của đơn vị mình tham dự lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian quy định./.Nơi nhận:

- Như kính gửi (qua Website của Sở);

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);

- Lưu VT, GDCNTX. Tr/10.KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đỗ Văn Thông


DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 1192 /SGDĐT-GDCNTX, ngày 25 /11/2015 của Sở GD&ĐT)
1. Báo cáo viên tại lớp: Bồi dưỡng giáo viên về giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống.


- Ths.Lê Đình Bình

- Chuyên viên, Trung tâm kỹ năng sống Rồng Việt

- Khoản Trung Tiền

- Chuyên viên, Trung tâm kỹ năng sống Rồng Việt


2. Báo cáo viên tại lớp“Bồi dưỡng giáo viên nâng cao năng lực hiểu biết về GDTX và đối tượng của GDTX”


- Đồng Thị Thuỷ Trung

- TP, phòng GDCN-GDTX , Sở GD&ĐT

- Nguyễn Thị Hương

- PTP, phòng GDCN-GDTX, Sở GD&ĐT
Phụ lục:

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VỀ GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG

(Kèm theo Công văn số 1192 /SGDĐT-GDCNTX, ngày 25 /11/2015 của Sở GD&ĐT)
Buổi 1:

 1. Trao đổi về Giá trị sống và kỹ năng sống, kỹ năng cứng và kỹ năng mềm.

 2. Con đường hình thành Giá trị sống và kỹ năng sống

 3. Cách khơi dạy cho học sinh mạnh dạn thể hiện bản thân. Thực hành giới thiệu về bản thân “Tôi là ai”?


Buổi 2:

 1. Tìm hiểu về đặc điểm của học sinh lứa tuổi THCS (hoặc THPT); Kỹ năng làm việc với học sinh;

 2. Giao tiếp sư phạm, phương pháp giáo dục chủ động.

 3. Kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể. Thực hành tổ chức một số hoạt động tập thể.


Buổi 3:

 1. Các bước thực hiện soạn giảng và hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống;

 2. Thực hành xây dựng bài dạy giáo dục kỹ năng sống: Có thể lựa chọn một số nội dung, như: kỹ năng hợp tác - làm việc nhóm, thuyết trình – thương lượng – thuyết phục, truyền thông, tư duy tích cực; tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nhận thức giá trị bản thân, hình thành sự tự trọng …


Buổi 4:

 1. Giáo dục tích hợp giá trị sống, kỹ năng sống vào môn học

 2. Thực hành xây dựng bài dạy giáo dục kỹ năng sống


Buổi 5: Một số kỹ năng và công việc của giáo viên chủ nhiệm lớp
Buổi 6:

 1. Thực hành xây dựng bài dạy giáo dục kỹ năng sống, thực hành với học sinh

 2. Thảo luận, rút kinh nghiệm; Tổng hợp; giải đáp.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương